Ezân ve ikâmet hakkında

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 27 Nisan 2017

Muhammed bin Alâüddîn hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1000 (m. 1591)’de Mısır’da doğdu. 1077 (m. 1666)’da Kahire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Çok soru sormak iyi görülmemiştir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 26 Nisan 2017

Süreyc bin Yûnus Mervezî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 235 (m. 849)’da Bağdâd’da vefât etti. Hadîs âlimleri arasında “İmâm” derecesine yükselenlerdendi. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Ben duâmı şefâat için sakladım

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 25 Nisan 2017

Abîde bin Amr hazretleri Tabiînin meşhûr âlimlerindenidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 72 (m. 691)’de vefât etti. Yemenlidir. Mekke’nin fethedildiği günlerde Müslüman olmakla şereflendi. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) görmediği için Sahâbî olamadı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler "Kütüb-i sitte"de yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...

Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 24 Nisan 2017

Mehmed Nahîfî Efendi, Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. 1062 (m. 1652)’de doğdu. 1151 (m. 1738)’de İstanbul’da vefât etti. Sohbetlerinde, evliyanın büyüklerinden bahseder, onların nasihatlerini anlatırdı. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâbe-i muazzama ne zaman yapıldı

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 23 Nisan 2017

Cemal el-Uceylî hazretleri Mısır’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. Mısır’da Uceyl köyünde doğdu. 1204 (m. 1789)’da Kâhire’de vefât etti. El-Fütühât-ül-ilâhiyye bi tavdîhi tefsîr-i Celâleyn adlı eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Fâtiha neleri açmaz ki

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 22 Nisan 2017

Süleymân bin Yesâr hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, Medîne-i münevveredeki fukaha-i seb’adan (yedi büyük fıkıh âlimi) biridir. 31 (m. 651)’de doğdu. 104 (m. 722) senesinde vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Dinimizin emir ve yasaklarına uymak

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 21 Nisan 2017

Sun'ullahzâde Said Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1514 (H. 920) senesinde Tebriz'de doğdu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin halîfelerinin sohbet ve derslerinde bulundu. Kânûnî Sultan Süleymân’ın Tebriz seferinde Pâdişâhla birlikte İstanbul'a geldi. 1572 (H. 980) senesinde İstanbul'da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Şefâat istemekte ve türbeye adakta niyet

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 20 Nisan 2017

Takıyyüddîn ibn-i Kudâme hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Kâdı’l-kudât idi. 628 (m. 1231)’de Şam’da doğdu. 715 (m. 1316)’da vefât etti. 705 (m. 1305) senesinde İbn-i Teymiyye’nin bozuk yolu meydana çıktığı zaman, Takıyyüddîn İbni Kudâme devamlı olarak Ehl-i sünnet itikâdında olmanın faziletini, kıymetini anlatmıştır. Bu hususta buyurdu ki:

Devamını oku...

Âlimlerden sorup öğreniniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 19 Nisan 2017

Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de Endülüs’te (İspanya) Batalyûs’ta (Badajoz) doğdu. 474 (m. 1081)’de Mursiye’de (Murcia) vefât etti.

Devamını oku...

İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 18 Nisan 2017

Ebû Rebî’ ez-Zührânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Basra’da 140 (m. 757)’de doğmuştur. Daha sonra Bağdâd’a yerleşmiş ve orada 234 (m. 849)’da vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...