Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Perşembe, 24 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu gelen emîndir onun sözüne uyarız]]>

Şihâbüddîn Ahmed bin Ebî Bekr hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. “İbn-i Reddâd” diye meşhûr oldu. 748 (m. 1347)’de Mekke’de doğdu. 821 (m. 1418)’de Yemen’de vefât etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 24 Mayıs 2018

]]>
Çarşamba, 23 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bilmediğini, âhireti düşünen âlimlere sor]]>

Hâlid Zibârî hazretleri Osmanlı devrinde yaşayan evliyânın büyüklerindendir. 1826 (H.1242) senesinde Diyarbakır'da doğdu. Tasavvuf büyüklerinden olan Şeyh Muhammed Aynî'nin sohbetlerinde yetişti ve kerâmet sâhibi kızı Fâtıma-ı Sâliha ile evlendi. Hocasının emri ile ona vekil olarak insanları irşâd için Basret köyüne gitti. 1863 (H.1280) senesinde Şırnak'ın Basret köyünde vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Çarşamba, 23 Mayıs 2018

]]>
Salı, 22 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Oğlum! Kendini istiğfara alıştır]]>

Cemâleddîn ibn-i Receb hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 736 (m. 1336)’da Bağdad’da doğdu. 795 (m. 1393)’de Şam’da vefât etti. Letâif-ül-meârif adlı eserinden bölümler:

Salı, 22 Mayıs 2018

]]>
Pazartesi, 21 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ravda-i mutahharayı ziyâret hakkında]]>

Ebû Abdullah ibn-i Râşid hazretleri Tûnus’ta yaşamış olan Fıkıh âlimlerindendir. 735 (m. 1335)’de vefât etti. Kabir ziyareti ve şefaat hakkında şunları anlattı:

Pazartesi, 21 Mayıs 2018

]]>
Pazar, 20 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Aza kanâat etmiyor çokla doymuyorsun]]>

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. Antalya-Manavgat'ın Demirciler köyünde doğdu. Hocası Abdüllatîf Makdisî, Bursa'ya gidip yerleşti. Tâcüddîn İbrâhim de hocasından ayrılmadı. Onun hizmetinde bulundu. Hocası vefât edince, Tâcüddîn İbrâhim onun yerine geçti. 1467 (H.872) senesinde Bursa'da vefât etti. Buyurdu ki:

Pazar, 20 Mayıs 2018

]]>
Cumartesi, 19 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kulum, gönülden zikrederse]]>

İbn-i Ebî Zi’b hazretleri Tâbiîn’den tanınmış bir hadîs âlimidir. 80 (m. 699)’da doğup, 158 (m. 774)’de vefât etti. Medîne-i münevverelidir. Burada fetvâ verirdi. İmâm-ı Mâlik’in çok yakın bir arkadaşı olup, birbirlerini çok severlerdi. Eserlerinde zikrettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Cumartesi, 19 Mayıs 2018

]]>
Cuma, 18 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ümmetim için en korktuğum şey]]>

Ebü’l-Meâlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 822 (m. 1419)’da Kudüs’te doğdu. 905 (m. 1499)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 18 Mayıs 2018

]]>
Perşembe, 17 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu ayda bulunan en kıymetli gece]]>

Burhâneddîn ibn-i Ebî Şerîf hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 833 (m. 1430)’de, Kudüs’te doğdu. 932 (m. 1525)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 17 Mayıs 2018

]]>
Çarşamba, 16 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O, alevli bir ateşe girecek]]>

Abdurrahmân ibn-i Ebî Hâtim hazretleri Meşhûr tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 240 (m. 854)’de İran’da Rey şehrinde doğdu. 327 (m. 938)’de orada vefât etti. Naklettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Çarşamba, 16 Mayıs 2018

]]>
Salı, 15 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Geceyi ibâdetle gündüzü oruçla geçirirdi]]>

Ahmed bin Ebî Dayyâf hazretleri fıkıh ve târih âlimidir. 1219 (m. 1804)’de Tunus’ta doğdu. 1291 (m. 1874)’de orada vefât etti. İslam tarihini anlatan kitabında şöyle nakleder:

Salı, 15 Mayıs 2018

]]>
Pazartesi, 14 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazda Fâtiha okumak vâcibdir]]>

Mehmed Refik Efendi 147.  Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Bosna'da Rogatica'da (Çelebipazarı) doğdu. Saraybosna'da medrese tahsili yaptıktan sonra İstanbul'a giderek kadılık, Anadolu Kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık gö­revine tayin edildi. 1288 (m. 1871)'de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 14 Mayıs 2018

]]>
Pazar, 13 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ruhun mahiyetini bilmek imkânsızdır]]>

Ebû Muhammed ibn-i Ebî Cemre hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Kâhire’de 675 (m. 1276)’da vefât etti. “En-Nihâye fî bed’il-hayr ve gâyetühü” adlı eserinden alınan bazı bölümler:

Pazar, 13 Mayıs 2018

]]>
Cumartesi, 12 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ahirette herkes kendi derdine düşer]]>

Abdullah ibn-i Adî hazretleri hadîs imâmlarındandır. 857 [h. 242] senesinde İran’daki Cürcân’da doğdu, 935  [h.323] de Esterâbâd’da vefât etti. Hadîs-i şerîf toplamak için, Irak, Mısır, Şam ve Hicaz’ı dolaştı. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Cumartesi, 12 Mayıs 2018

]]>
Cuma, 11 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur]]>

Tâcüddîn ibn-i Düreyhim hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 712 (m. 1312)’de Musul’da doğdu. 762 (m. 1360)’da Kûs’da vefât etti. "Gâyet-ül-mugnam" adlı eserinden bazı bölümler:

Cuma, 11 Mayıs 2018

]]>
Perşembe, 10 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Küçüklere acımak ve büyüklere saygılı olmak]]>

Ebû Abdullah ibn-i Dübeysî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. 557 (m. 1162)’de Irak’ta Vâsıt şehrinde doğup, 637 (m. 1239)’de Bağdad’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 10 Mayıs 2018

]]>
Çarşamba, 09 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ulûm-i nakliyye ve Ulûm-i akliyye]]>

Ebû Saîd ibn-i Dost hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 357 (m. 968)’de İran’da Nişâbûr’da doğdu. 431 (m. 1040)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 09 Mayıs 2018

]]>
Salı, 08 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahı anmayı âdet hâline getirmek]]>

Abdurrahmân bin Diyba  hazretleri Yemen’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 866 (m. 1461)’de Zebîd şehrinde doğdu. 944 (m. 1537)’de orada vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Salı, 08 Mayıs 2018

]]>
Pazartesi, 07 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sâlihleri vesile ederek duâ etmelidir]]>

Nâsîhuddîn ibn-i Dehhân hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh âlimlerinin en meşhurlarından idi. 494 (m. 1101)’de Bağdad’da doğdu. 569 (m. 1174)’de vefât etti. Duâ âdabı hakkında buyurdu ki: 

Pazartesi, 07 Mayıs 2018

]]>
Pazar, 06 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onları mutlaka hesaba çekeceğiz]]>

Sa’dullah ibn-i Decâcî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 482 (m. 1089)’da Bağdad’da doğdu. 564 (m. 1169)’da orada vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Pazar, 06 Mayıs 2018

]]>
Cumartesi, 05 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dinde yapılan her yenilik bidattir]]>

Ebü’l-Velîd ibn-i Debbâg hazretleri hadîs âlimidir. 481 (m. 1088)’de Endülüs’te (İspanya) Belensiye (Valencia)’da doğdu. Dâniyye’de (Denia) kadı iken, 546 (m. 1151)’de vefât etti. Mursiye’de (Murcia) defnedildi. Dinde Bidat çıkarmanın kötülüğü hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Cumartesi, 05 Mayıs 2018

]]>
Cuma, 04 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyâyı âhirete tercih edenler]]>

Takıyyüddîn ibn-i Dakîkul-ıyd hazretleri hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 625 (m. 1228)’de Hicaz’da Yenbu şehrinde doğdu. 702 (m. 1302)’de Kâhire’de vefât etti. "El-Muhallâ” kitabına yazdığı mukaddimede şöyle buyurmaktadır: 

Cuma, 04 Mayıs 2018

]]>
Perşembe, 03 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen o peygamberin hanımı olursun]]>

Tâceddîn ibn-i Sâî hazretleri fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat ve târih âlimidir. 593 (m. 1197)’de Bağdad’da doğdu. 674 (m. 1275)’de aynı yerde vefât etti. 26 cildlik târih kitabında şöyle nakleder:

Perşembe, 03 Mayıs 2018

]]>
Çarşamba, 02 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kader, tedbir ile, sakınmakla değişmez]]>

Şemseddîn Muhammed ibn-i Cezerî hazretleri Kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 751 (m. 1350)’de Şam’da doğdu. 833 (m. 1429)’da İran’da Şîrâz’da vefât etti. Yazdığı Hısn-ül-hasîn kitabından bazı bölümler:

Çarşamba, 02 Mayıs 2018

]]>
Salı, 01 Mayıs 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zenginin fakir hanımına zekât verilir mi?]]>

Çelebizâde İsmâil Âsım Efendi Yetmişdördüncü Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1173 (m. 1760)’da İstanbul’da vefât etti. Verdiği fetvalardan bazıları şunlardır:

Salı, 01 Mayıs 2018

]]>
Pazartesi, 30 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennet ırmaklarının kaynağı, Firdevs'tir]]>

Muhammed Bedahşî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1582 (H.990) senesinde Afganistan’da Bedahşan’da doğdu. İlk tahsilini Belh'te yaptı. Daha sonra Hindistan’da Agra’ya gitti. Orada Şeyh Miyânmir'in sohbetlerinde bulunarak Kâdirî yolunda kemâle erdi. Kısa zamanda yükselip üstün hâllere kavuştu. Sonra Keşmir’e gitti. 1661 (H.1072) senesinde orada vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazartesi, 30 Nisan 2018

]]>
Pazar, 29 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gücün yerinde iken tövbe eyle]]>

Ebû Muhammed ibn-i Atıyye hazretleri tefsîr, kırâat ve hadîs âlimidir. 383 (m. 993)’de vefât etti. Yazdığı Tefsîr-i İbn-i Atıyye’den bir bölüm:

Pazar, 29 Nisan 2018

]]>
Cumartesi, 28 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah, milletleri ilimle yükseltir]]>

Abdülkerîm bin Atâullah İskenderî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’da İskenderiye’de doğdu. 612 (m. 1215)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 28 Nisan 2018

]]>
Cuma, 27 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerimin kıraatine dair]]>

Ebû Muhammed ibn-i Âşir hazretleri büyük kırâat âlimlerindendir. 990 (m. 1582)’de Fas’ta Fes şehrinde doğdu. 1040 (m. 1630)’da orada vefât etti. Bir dersinde Kur’ân-ı kerim kıraati ile ilgili şunları anlattı:

Cuma, 27 Nisan 2018

]]>
Perşembe, 26 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - En kıymetli amel edeptir]]>

Ali Şebrâmelisî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 997 (m. 1598)’de Mısır’da Şebrâmelis nahiyesinde doğdu. 1087 (m. 1676)’da Mısır’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Perşembe, 26 Nisan 2018

]]>
Çarşamba, 25 Nisan 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her günah işledikçe tövbe et]]>

Hüseyn Mâsercisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimi olup, hafız, yani râvileriyle birlikte yüzbin hadîs-i şerîfi ezberden bilirdi. 297 (m. 910)’de İran’da, Nişâbûr’da doğdu, 365 (m. 976)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Çarşamba, 25 Nisan 2018

]]>