Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cuma, 03 Nisan 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahtan bir defa korkan cehennemde kalmaz]]>

Necmeddin İbn-i Kâdî Aclûn hazretleri Şafiî fıkıh ve kelâm âlimidir. 831 (m. 1428)’de Şam’da doğdu. İlk tahsilinden sonra gittiği Kahire'de İbn-i Hacer Askalânî, İbn-i Hümâm gibi birçok âlimden tefsir, hadis, fıkıh ve ferâiz dersleri aldı. Mısır Şafiî Kadılığına tayin edildi. 876 (m. 1472)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 03 Nisan 2020

]]>
Perşembe, 02 Nisan 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanın, günâhlarını unutması gurûrdandır]]>

İbn-i Îsâ hazretleri Osmanlı evliyasındandır. 902'de (m. 1496) Akhisar'da doğdu. İbrahim Tennûri'nin oğlu Şeyh Kasım Efendi'nin talebesi olan babası Mecdüddin Îsâ'dan hilâfet alarak Akhisar'daki tekkede onun makamına geçerek talebe yetiştirdi. 967 (m.1559)’da Akhisar'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 02 Nisan 2020

]]>
Çarşamba, 01 Nisan 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zorla alınan hediye sahih değildir]]>

Mehmed Kâmil Efendi 117. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1141 (m. 1728)’de İstanbul'da doğdu. Zamanının âlimlerinden ders alarak yetişti. Müderrislik ve kadılık, Anadolu, Rumeli Kadıaskerliği ve nihayet Şey­hülislâmlık makamına getirildi. 1216 (m. 1801)’de vefat etti. Hediye ile ilgili şunları buyurdu:

Çarşamba, 01 Nisan 2020

]]>
Salı, 31 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünya dönüp gitmekte âhiret ise gelmektedir]]>

Celâleddin ibn-i Nübâte hazretleri meşhur vaiz ve hatiplerdendir. 335 (m. 946)’da Meyyâfârikin'de (Diyarbakır-Silvan) doğdu. Medrese tahsilinden sonra burada vaizlik yaptı. Eyyûbî hükümdarı Melik Kâmil, onu Mısır'a davet ederek vaazlar verdirdi. İbn-i Nübâte 374 (m. 984)’de Meyyâfârikin'de vefat etti. Bir vaazında buyurdu ki:

Salı, 31 Mart 2020

]]>
Pazartesi, 30 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshab-ı kiramın hepsi müctehid idi]]>

Muhibbüddîn Ahmed ibn-i Nasrullâh hazretleri, Hanbelî fıkıh âlimidir. 765 (m. 1364)’de Bağdat’ta doğdu. İlk tahsilini, Bağdat'ın önde gelen âlimlerinin yanında ta­mamladı. Sonra Kahire'de büyük âlimlerden ilim tahsil ederek Hanbelî kâdılkudâtlığına tayin edildi. 844 (m. 1440)’da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazartesi, 30 Mart 2020

]]>
Pazar, 29 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbâdetlerin en faziletlisi Mushafa bakmaktır]]>

İbn-i Abdünnûr Mâlekî hazretleri kıraat âlimidir. 630'da (m. 1233) Endülüs'ün (İspanya) Mâleka (Mala­ga) şehrinde doğdu. Mâleka'da zamanın meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti. İcazet aldıktan sonra El-Meriyye (Almeria), Berşelûne (Barcelona), Gırnata (Granada) ve Vâdîâş'ta (Guadix) kıraat dersleri verdi. 702 (m. 1302)’de el-Meriyye'de vefat etti. Kur’ân-ı kerîme tazim hakkında buyurdu ki: 

Pazar, 29 Mart 2020

]]>
Cumartesi, 28 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âlimler bozulunca halkın dini zayıflar]]>

Murad-ı Nakşibendi Efendi, Osmanlı âlimlerindendir. 1203 (m. 1788)’de İstanbul Çarşamba’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Sultanahmed Camii vaizliğine tayin edildi. Aynı zamanda Üsküdar-Selimiyye’de Şeyh Ni’metullah Efendi’ye intisab edip, ondan Nakşibendi-Müceddidî icâzeti aldı. 1264 (m. 1847)’de vefat etti. Şerh-i Pend-i Attâr isimli eserinde şöyle anlatır:

Cumartesi, 28 Mart 2020

]]>
Cuma, 27 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müctehidler arasındaki ayrılık, rahmet-i ilahidir]]>

Ebû İshak Cüzcânî hazretleri hadis hafızı olup yüz bin hadis-i şerifi ezbere bilirdi. Horasan bölgesindeki Cûzcân'da doğ­du. Daha sonra Şam'a giderek oraya yerleşti. İlim tahsili için Mekke, Basra, Remle, Mısır gibi yerleri dolaştı. Daha sonra Şam'a döndü, bura­da meş­hur bir muhaddis oldu. 259 (m. 873)’de Dımaşk'ta vefat etti.
Bu mübarek zatın naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cuma, 27 Mart 2020

]]>
Perşembe, 26 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yalnız peygamberlere mahsus olan hâller]]>

Merkezefendizade Ahmed Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup meşhur velî Merkez Efendi'nin oğludur. İstanbul’da doğdu ve babasının dergâhında yetiştir. Şeyhi olan babasının vefatından sonra Uşak’a gitti ve bir tekke açarak talebe yetiştirdi. 963 (m. 1555)’de Uşak'ta vefat etti. (İsmetü'l-Enbiya ve Tuhfetu'l-Esfiya) isminde bir eseri varıdr. Bu kitabında buyuruyor ki:

Perşembe, 26 Mart 2020

]]>
Çarşamba, 25 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Vadi yolunun ağzını tutun!]]>

Ebû Mes'ûd Muâfâ bin İmrân hazretleri hadis hafızıdır. 120 (m. 738)’de Musul’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kûfe ve Bağdad’a gidrek İmam-ı Azam Ebû Hanîfe, İmam-ı Mâlik bin Enes ve Süfyân-ı Sevrî’nin derslerine devam etti, kendisinden Abdullah bin Mübarek, Bişr-i Hâfî gibi zatlar istifade ettiler. Muâfâ bin İmrân 185 (m. 801)’de Musul'da vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Çarşamba, 25 Mart 2020

]]>
Salı, 24 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Uğursuzluğa inanan bizden değildir]]>

Mîrek Şemsüddîn bin Mübârekşâh hazretleri kelâm âlimidir. Buhara’da doğdu. Herat ve Kahire'de tahsiline devam ederek müderris oldu. Yetiştirdiği talebelerin en meşhurları Seyyid Şerîf Cürcânî ve Molla Fenârî'dir. Mîrek hazretleri 784 (m. 1382)’de Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 24 Mart 2020

]]>
Pazartesi, 23 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshabıma ve akrabama dil uzatmayın]]>

Ahmed Merrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Ho­rasan bölgesinde Merrûz (Mervürrûz) şeh­rinde doğdu. Mem­leketinde ve İsferâyin'de tahsil gördük­ten sonra Basra'da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet aldıktan sonra memleketine döndü ve kadı tayin edildi. 362 (m. 973)’de orada vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Pazartesi, 23 Mart 2020

]]>
Pazar, 22 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dinimizde kumar kesin olarak haramdır]]>

Cemâlüddîn Yûsuf Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh alimidir. 700 (m. 1301)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh, usul dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Câmiu'I-Muzafferî'de ders okut­tu ve fetva verdi. Sonra Şam Hanbelî ka­dısı (Kâdılkudât) oldu. 769 (m.1367)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 22 Mart 2020

]]>
Cumartesi, 21 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Riyadan ve gösterişten kurtulanlar ihlaslıdır]]>

Dîvitçizâde Mehmed Efendi Celvetî şeyhlerindedendir. Üsküdar'da doğdu. Medrese tahsilini tamamlayıp bir süre müderrislik yaptıktan sonra ilmiye mes­leğinden ayrılarak Aziz Mah­mud Hüdâyî’nin halifelerinden Mehmed Fenâî Efendi'ye intisap etti­. Üsküdar'da Şeyh Camii Tekkesi'ne postnişin tayin edildi. 1090 (m. 1679)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:-

Cumartesi, 21 Mart 2020

]]>
Cuma, 20 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâmil bir mümin olmak için]]>

Hüseyn Mehâmilî Sahîh-i Buhârî'nin râvisi olan hadis âlimlerindendir. 235 (849)’da Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Taberânî, Dârekutnî hazretleri gibi büyük muhaddisler vardır. Yirmî beş yaşında Kûfe kadısı oldu ve altmış yıl bu görevde kaldı. 330 (m. 942)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Cuma, 20 Mart 2020

]]>
Perşembe, 19 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefsini iyi idâre edebilen akıllıdır]]>

Ebû Zeyd Abdurrahman Meczûb hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 909 (m. 1504)’de Fas'ın Atlantik sahilinde Aynü’l-fitr köyünde doğdu. 922'de (1516) Miknâs’da vefat etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Perşembe, 19 Mart 2020

]]>
Çarşamba, 18 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek]]>

Abdülhay Lüknevî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 1267 (m. 1848)’de Hindistan’da Lüknov şehrinde doğdu. Soyu Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerine dayanır. Tahsilini tamamladıktan sonra Haydarâbâd'da Medresetü'n-Nizâmiyye'ye müderris tayin edildi ve çok talebe yetiştirdi. 1304'te (m. 1886) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 18 Mart 2020

]]>
Salı, 17 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Büyük sevaba kavuşmak için]]>

Şemsüddîn Muhammed Kevâkibî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimidir. 1018 (m. 1609)’da Halep'te doğdu. Medrese tahsilinden sonra Halep Müftülüğüne ta­yin edildi. Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi onu çok methetmiştir. Kevâkibî 1096 (m. 1685)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 17 Mart 2020

]]>
Pazartesi, 16 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kimse rızkını yiyip bitirmeden ölmez]]>

Mahfuz bin Ahmed Kelvezânî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 432 (m. 1041)’de Bağdat'ta doğdu. Kadı Ebû Ya'lâ ile İmam Gazâlî hazretlerinin derslerine devam ederek icazet aldı. Talebeleri  arasında Abdülkâdir-i Geylânî gibi büyük âlimler vardır. Kelvezânî 510 (m. 1116)’da Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 16 Mart 2020

]]>
Pazar, 15 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Farzlara ve haramlara, olduğu gibi inanmalıdır]]>

Ebû Nasr Semerkandî hazretleri Hanefî âlimidir. Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin hem hocası hem ders ar­kadaşıdır. Semerkand’da III. (m. IX.) yüzyılın ilk yarısında doğdu. III. (m. X). yüzyılın sonunda vefat etti. Bu mütbarek zat buyurdu ki:

Pazar, 15 Mart 2020

]]>
Cumartesi, 14 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâfire, ölümden daha kötü bir şey olamaz]]>

İsmail bin Iyaş hazretleri hadis hafızıdır. 108'de (m. 726) Şam’da doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden ilim tahsil etti ve yüz binden ziyade hadis ezberleyerek hafız oldu. İbn-i İshak, Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Müba­rek gibi büyük âlimler ondan istifade ettiler. Bu mübarek zat 181'de (m. 797) vefat et­ti. Şöyle nakletmiştir:

Cumartesi, 14 Mart 2020

]]>
Cuma, 13 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hadis nakletmek için icazetli olmak lazımdır]]>

Ebü’l-Meyâmin Mustafa Efendi Yirmibeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul Kadılığı yaptığı zamanda, İstanbul’da mahsûlün bol ve bereketli olmasından dolayı “Ebü’l-Meyâmin” diye anılmaya başlanmıştır. 953 (m. 1546) senesinde İstanbul’da doğdu. 1015 (m. 1606) senesinde aynı yerde vefât etti ve Fâtih Câmii mezarlığına defnedildi. Buyurdu ki:

Cuma, 13 Mart 2020

]]>
Perşembe, 12 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Talebe, her işinde üstadına uymalıdır]]>

Sadeddin Hamevî hazretleri büyük velilerdendir. Necmüddîn-i Kübrâ hazretlerinden feyiz almıştır. Sadreddîn-i Konevî hazretleri ile de sohbet etmiştir. (Mahbûbül-muhibbîn) kitabı meşhurdur. 650 [m. 1252] senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 12 Mart 2020

]]>
Çarşamba, 11 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür]]>

İbrâhîm bin Şeybân hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. İran'ın Kirmanşah şehrinde doğdu. İlim tahsilinden sonra evliyanın büyüklerinden Ebû Abdullah Mağribî'ye intisab etti. Onun vefatından sonra halife­si İbrahim Havvâs'tan feyiz aldı. 330 (m. 941)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 11 Mart 2020

]]>
Salı, 10 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlara sabah akşam ateş gösterilir]]>

İbn-i Cümle hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 682 (m. 1283)’de, Şam’da doğdu. 738 (m. 1338)’de aynı yerde vefât etti. Kitabında şunları anlattı:

Salı, 10 Mart 2020

]]>
Pazartesi, 09 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahım! Onu bana şefaatçi eyle!]]>

Yahya ibn-i Sâid el-Hâşimî hazretleri hadis âlimidir. 228'de (m. 842) Bağdat'­ta doğdu. İmam-ı Müslim ile Ebû Dâvûd Sicistânî'nin hocası olan Hasan bin İsâ bin Mâsercis'ten hadis ilmi tahsil etti. Kendisinden Taberânî, İbn-i Adî ve Dâre-kutnî hadis rivayet ettiler. İbn-i Sâid el-Hâşimî 318'de (m. 930) Kûfe'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Pazartesi, 09 Mart 2020

]]>
Pazar, 08 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölümden şüphen varsa, uyuma]]>

Ebû Abdullâh ibn-i Sahnûn hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 202'de (m. 817) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Mısır ve Hicaz’a giderek zamanın büyük âlimlerinden Mâliki fıkıh ilmi tahsil etti. Kayrevan'a dönerek talebe yetiştirdi. 256 (m. 870)’da vefat etti. Uyuma âdâbı hakkında şöyle buyurdu:

Pazar, 08 Mart 2020

]]>
Cumartesi, 07 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen, kendini övdüğün gibisin Allahım]]>

İbn-i Cerîr Taberî hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve Şafiî fıkıh âlimdir. 224 (m. 839)’de İran’daki Taberistan’da Amul şehrinde doğdu. 310 (m. 923)’da Bağdâd’da vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 07 Mart 2020

]]>
Cuma, 06 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tesbih söylemek, tövbenin anahtarıdır]]>

Bişr es-Selîmî hazretleri tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Bağ­dad yakınlarında Selîm'de doğdu. Tasavvufun ilk kurucularından olup, önce Süfyân-ı Sevri, sonra da Bişr-i Hâfî hazretlerine talebe oldu. 180’de (m. 796) Bağ­dad’da vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 06 Mart 2020

]]>
Perşembe, 05 Mart 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Merhamet edene, Allahü teala merhamet eder]]>

Muhibbüddîn ibn-i Rüşeyd hazretleri hadis ve Maliki fıkıh âlimidir. 657'de (m. 1259) Fas’ta Sebte'de (Ceuta) doğdu. İlk tahsilinden sonra ilim tahsili için Tunus, Mısır ve Suriye'ye gitti; Medine ve Mekke'ye geçerek hac vazifesi­ni ifa etti, muh­telif âlimlerden hadis rivayet etti. Tekrar memleketine döndü ve 721’de (m. 1321) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 05 Mart 2020

]]>