Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Salı, 14 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ben de seni mağfiret ettim]]>

Şihâbüddîn Ahmed ibn-i Ferah hazretleri hadis hafızı ve Şâfiî fıkıh alimidir. 624 (m. 1227)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Memleketinin İspanyolların eline geçmesinden sonra Fas’a, oradan Mı­sır'a, ardından Şam'a giderek orada ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 699'da (m. 1300) ve­fat etti. Şöyle nakleder:

Salı, 14 Temmuz 2020

]]>
Pazartesi, 13 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mevlâ görelim neyler, Neylerse, güzel eyler]]>

Erzurumlu İbrâhim Hakkı hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. 1115 (m. 1703) senesinde Erzurum’un Hasankale kasabasında doğdu. Siirt'te Tillo kasabasında İsmâil Fakîrullah hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemâle geldi. Sofiyye-i aliyye ismi verilen evliyânın büyükleri arasına girdi. Kâdirî idi. Bir ilim ve ma’rifet hazînesi olan “Ma’rifetnâme” isimli eseri pek kıymetlidir. 1195 (m. 1781) senesinde Siirt’in Tillo kasabasında vefât etti. Birçok hikmetli şiirleri vardır. Bunlardan Tefvizname’den bir bölümü şöyledir:

Pazartesi, 13 Temmuz 2020

]]>
Pazar, 12 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullah Efendimize büyü yaptırdılar]]>

Necmüddîn Ömer İbn-i Fehd hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 812'de (m. 1409) Mekke'de doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden ilim tahsil etti ve onlardan icazet aldı ve birçok talebe yetiştirdi. 885'te (m. 1480) Mek­ke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Pazar, 12 Temmuz 2020

]]>
Cumartesi, 11 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Doğru cevap verirse o bir peygamberdir]]>

Muhammed ibn-i Eşte İsfahânî hazretleri kıraat âlimidir. İran’da İsfahan’da doğdu. Orada meşhur âlimlerden kıraat ilmi tahsil etti. Sonra Mısır’a giderek talebe yetiştirdi. 360'ta (m. 971) Mısır'da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Cumartesi, 11 Temmuz 2020

]]>
Cuma, 10 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şöhreti seven kimse Allahtan korkmaz]]>

Ahmed ibn-i Ebü'l-Verd hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Bağdat'ta doğdu. Cüneyd-i Bağdadî, Haris-i Muhâsibî, Sırrî Sakatî gibi büyük zatların sohbetlerinde bulundu. Bişr-i Hâfî'nin talebesi oldu ve ondan icazet alarak talebe yetişitirdi. 263 (m. 876)’de vefat etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Cuma, 10 Temmuz 2020

]]>
Perşembe, 09 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân okunan evden şeytanlar kaçar]]>

Şihâbüddîn ibn-i Ebi'r-Rızâ hazretleri kıraat âlimidir. 750 (m. 1349)’da Hama'da doğ­du. Hama ile Şam'ın meşhur âlimlerinden kıraat tah­sil etti. Sonra Halep başkadısı (kâdılkudât) oldu. 791'de (m. 1389) vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Perşembe, 09 Temmuz 2020

]]>
Çarşamba, 08 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen ne getirdin ise ben ona îmân ettim]]>

Alî ibn-i Battal el-Kurtubî hazretleri hadis âlimi olup Buhârî şârihlerindendir. Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Belensiye'de (Valencia) tah­silini tamamladıktan sonra Lûrka (Lorca) Kalesi'ne kadı tayin edildi. 449'da (m. 1057) Belensiye'de (Valencia) vefat etti. Şöyle rivayet eder:

Çarşamba, 08 Temmuz 2020

]]>
Salı, 07 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîm nazm-ı ilâhîdir]]>

Abdülvâhid ibn-i Âşir hazretleri kıraat ve Mâliki fıkıh âlimidir. 990 (m. 1583)’te Fas'ta doğdu. Orada ve Mısır'da tanınmış âlim­lerden ilim tahsil etti. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 1040'ta (m. 1631) Fas'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Salı, 07 Temmuz 2020

]]>
Pazartesi, 06 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kızmanın sonu pişmanlıktır!]]>

Muhammed ibn-i Asker el-Mağribî hazretleri Şâzili şeyhi ve Mâliki fıkıh âlimidir. 936 (1530)’da Fas’ta Şefşâven'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şâziliyye tarikatına intisap etti. Kasrülkebîr bölgesi­ne kadı ve müftü tayin edildi. 986 (m. 1578)’de Portekizlilerle Vâdilmehâzin'de ya­pılan savaşta şehid oldu. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Pazartesi, 06 Temmuz 2020

]]>
Pazar, 05 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîm karşısında hepsi aciz kaldılar]]>

Abdurrahman ibn-i Abdüssemî' hazretleri hadis ve siyer âlimidir. 538'de (m.1144) Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Bağdad’a giderek hadis ilmi tahsil etti. Ayrıca siyer-i nebî kitapları yazdı. 621'de (m. 1224) Vâsıt’ta vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder:

Pazar, 05 Temmuz 2020

]]>
Cumartesi, 04 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Vakıf, ibâdet değil "kurbet"tir]]>

Muhammed ibn-i Abdülhakem hazretleri Şafiî fıkıh ve hadis âlimidir. 182 (m. 799)’da Mısır'da doğdu. Genç yaşta İmam-ı Şafiî hazretlerine talebe oldu ve onun takdirini kazandı. Hocasının vefatından sonra çok talebe yetiştirdi  269 (m. 882)’de Kahire'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Cumartesi, 04 Temmuz 2020

]]>
Cuma, 03 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsan, yapamayacağı şeyi vadetmemeli]]>

Ubeydullâh ibn-i Ebi'r-Rebî' hazretleri nahiv ve tefsir âlimidir. 599 (m. 1203)’de Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada zamanın ileri gelen âlimlerin­den ders aldı. İşbîliye'nin Hristiyanlar tarafından işgalinin ardından Şerîş'e (Jerez), sonra da Fas’ta Sebte'ye hicret etti. Burada çok talebe yetiştirdi. 688 (m. 1289)’da vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Cuma, 03 Temmuz 2020

]]>
Perşembe, 02 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tevâzudan daha iyi bir şey görmedim]]>

Feth-i Mûsulî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Musul’da doğdu 835 (H. 220) senesinde orada vefât etti. Bişr-i Hafî'nin arkadaşıdır. Bişr-i Hâfî hazretleri gibi gibi yüksek dereceler sâhibiydi.
Bir gün Feth-i Mûsulî'ye, "sıdk nedir?" diye sorulunca, içinde demir bulunan bir ocağa elini sokup, kızgın bir demir parçasını çıkarıp elinde tuttu ve; "İşte sıdk budur" dedi. Şöyle anlatır:

Perşembe, 02 Temmuz 2020

]]>
Çarşamba, 01 Temmuz 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslümanın ölümü sonsuz hayattır]]>

Ebû Bekr Havlânî hazretleri Mâliki mezhebi­ fıkıh âlimidir. Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. Mısır’a giderek zamanın meşhur fıkıh âlimlerinlerinden ilim tahsil etti. Memleketine dönüp çok talebe yetiştirdi. 432 (m. 1041)’de Kayrevan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 01 Temmuz 2020

]]>
Salı, 30 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fakirler, benimle cennete girecek]]>

Abdullah bin Ebî Müleyke hazretleri hadis alimi olup tabiînin büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme'de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etti. Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandı.

Salı, 30 Haziran 2020

]]>
Pazartesi, 29 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîmi, hakkını vererek okumak]]>

Takıyyüddîn Muhammed el-Mısrî hazretleri kıraat ve hadis âlimidir. 682'de (m. 1283) Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden kıraat ilmi tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 745'te (m. 1344) Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 29 Haziran 2020

]]>
Pazar, 28 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yâ Resûlallah, bu zat ne hayır yapardı?]]>

Ebü'n-Nadr Saîd bin Ebî Arûbe hazretleri hadisleri ilk defa konularına göre tasnif eden hadis âlimidir. 76 (m. 695)’de Basra'da doğdu. Hasan-ı Basrî, İbn-i Sîrîn gibi Tabiîn'in büyüklerinden fıkıh, tefsir ve hadis öğrendi. Basra'da devrin fıkıhta önde gelen âlimi, hadiste en büyük hafızı sayılan İbn-i Ebû Arûbe 150'de (m. 767) vefat etti. Şöyle nakleder:

Pazar, 28 Haziran 2020

]]>
Cumartesi, 27 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ortaya büyük bir yalan attınız]]>

Cemaleddin İshak Karamanî hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsilinden sonra Piri Mehmet Paşa'nın yaptırdığı Karaköy’de Koruk dergâhında talebe yetiştirdi. 923 (m. 1517)’de vefat etti. Sütlüce’deki türbesinde yatmaktadır. Birçok eser telif etti. Bunlardan “Haşiye Alâ Tefsir-i Beyzavi” isimli eseri, Kadı Beydâvî tefsirinin haşiyesidir. Burada şöyle yazmaktadır:

Cumartesi, 27 Haziran 2020

]]>
Cuma, 26 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dalâlette olan amcan öldü]]>

Hassan bin Atıyye hazretleri ilk hadis âlimlerindendir. Basra’da doğdu. Şam’da yaşadı. Ebû Ümâme el-Bâhilî, Saîd bin Müseyyeb ve Nâfı'den rivayet­te bulundu. Kendisinden hadis rivayet edenlerin en meşhuru Evzâî'dir. 130 (m. 748)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Cuma, 26 Haziran 2020

]]>
Perşembe, 25 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey Allahım, Ömer’i sen uyandır!]]>

Bukâîzade Veliyyüddin Efendi Osmanlı âlimlerindendir. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli camilerde kürsü şeyhi olarak vaazlar verdi. Sonra ordu şeyhi oldu ve bazı seferlere katıldı. 1183 (m. 1769)'de İstanbul'da vefat etti. Birçok eser telif etti. Bunlardan “Ravzatü'r-Reyyahîn fî Menakıb-i Çiharyar-i Güzin” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Perşembe, 25 Haziran 2020

]]>
Çarşamba, 24 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âhiret yolculuğuna her ân hazır ol]]>

Bîvücûdî Tâlib Efendi, Celvetî tarikatının büyüklerinden âlim bir zat olup Divitçi Şeyh Mustafa Efendi'nin oğludur. 1097 (m.1685)'de Üsküdar’da vefat ederek Şeyh Camii'nin avlusunda pederinin yanına defnedilmiştir. “Gülşen-i Esrar” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Çarşamba, 24 Haziran 2020

]]>
Salı, 23 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennete Allahın fazlı ve ihsânı ile girilir]]>

Behişti Ramazan Efendi, Merkez Efendi halifelerinden fazilet sahibi bir zat olup Kırklareli’nin Vize kazasındandır. Çorlu'da yerleşerek vaaz ve irşad ile meşgul oldu. 979 (m. 1571)’de 'de vefat etti. “Haşiye âlâ Şerh-i Akaid li'l-Allâmeti-t-Taftazanî” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Salı, 23 Haziran 2020

]]>
Pazartesi, 22 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Siz ümmetlerin hayırlısısınız]]>

Semmân el-Bâhilî hazretleri hadis hafızıdır. 109'da (m. 727) Basra’da doğdu. Orada ilim tahsiline başladı ve devrinin büyük âlimlerinden hadis öğrendi. Abdullah bin Mübârek'in kendisinden rivayette bu­lunması onun hadis ilmindeki yerini gös­termeye yeterlidir. 203 (m. 818)’de vefat etti. Şöyle nakleder:

Pazartesi, 22 Haziran 2020

]]>
Pazar, 21 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Göklerin parçalandığı, yıldızların dağıldığı gün]]>

Eyyûbizade Mustafa Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1061 (m. 1651)’de Bosna-Hersek'in Mostar kasabasında doğdu. İlk tahsilini orada yaptı. İstanbul'da Sahn-ı Semân Medresesi'nde yüksek tahsil gördükten sonra müderris oldu. 1104 (m. 1692)’de Mostar Müftülüğüne tayin edildi. 1119 (m. 1707)’de orada vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Pazar, 21 Haziran 2020

]]>
Cumartesi, 20 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullah, sabretmemi vasiyet buyurmuştu]]>

Abdullah İbn-i Ebi'l-Esved hazretleri, hadis hafızıdır. 163'te (m. 780) Medine’de doğ­du. İmam-ı Mâlik, Hammâd bin Zeyd gibi âlimlerden hadis dinledi. Buhârî, Ebû Dâvûd, İbrahim el-Harbî, İbn-i Ebü'd-Dünyâ gibi muhaddisler de kendisinden hadis öğrendiler. İbn-i Ebü'l- Esved 223'te (m. 838) Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakleder:

Cumartesi, 20 Haziran 2020

]]>
Cuma, 19 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hanımla iyi geçinmek dinimizin emridir!]]>

Şihâbüddîn Hamevî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 583'te (m. 1187) Suriye’de Hama'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada Şafiî fıkhını öğrendi. Tahsilini tamamlayıp Hama'ya döndü ve ders okuttu. Sonra Ha­ma kadılığına tayin edildi. 642'de (m. 1244) burada vefat etti. Şöyle buyurdu:

Cuma, 19 Haziran 2020

]]>
Perşembe, 18 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tebliğ ederken bütün sıkıntılara katlandı]]>

Burhâneddin İbn-i Ebû Şerîf hazretleri tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. 836'da (m. 1433) Kudüs'te doğdu. İlim tahsili için Mısır’a gitti. Sonra Mısır kadılığına, ardından Kahire'deki Gavri Medresesi'ne müderris tayin edildi. 923'te (m. 1517) Kahire'de vefat etti. “Minhâc Şerhi” isimli kitabında şöyle yazmaktadır:

Perşembe, 18 Haziran 2020

]]>
Çarşamba, 17 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Aldatarak mal satmak dolandırıcılık olur]]>

Mûsâ bin Ebi'l'Cârûd hazretleri İmam-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. Mekke’de doğdu. İmam-ı Şa­fiî'den el-Emâlî ve diğer bazı kitapları ri­vayet etmiş, Mekke'de Şafiî mezhebine göre fetva vermiştir. III. (m. IX.) yüzyıl ortalarında Mekke’de vefat et­ti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 17 Haziran 2020

]]>
Salı, 16 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onun konuşması ancak vahiydir]]>

Ebû İshâk Burhânüddîn ibn-i Cema’a Şafiî fıkıh ve tefsir âlimidir. 725'te (m. 1325) Kahire'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Kudüs hatipliği, müderrislik ve Mısır, sonra Şam başkadılığı yaptı. Nihayet en yüksek ilmî paye olan "Meşîhatü'ş-şüyûh"a nail oldu. 790'da (m. 1388) vefat etti. Bir dersinde şöyle buyurdu:

Salı, 16 Haziran 2020

]]>
Pazartesi, 15 Haziran 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölüleri incitmek de câiz değildir]]>

Mirzâ Mustafa Efendi, ellidördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1630) senesinde İstanbul’da doğdu. 1130 (m. 1718) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 15 Haziran 2020

]]>