Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Çarşamba, 20 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir üzerinde oturmak uyumak mekruhtur]]>

Abdüsselâm Tenûhî hazretleri Mâlikî âlimlerinin büyüklerindendir. "Sehnûn" lakabı ile anılırdı. 160 (m. 776)’da Hicaz’da doğup, 240 (m. 854)’de Fas’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 20 Kasım 2019

]]>
Salı, 19 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbâdetlerin kabul olması helâl lokmaya bağlıdır]]>

Sehl Bin Muhammed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Fıkıh ilminde imâm olup, meselede müctehid idi. İran’da Nişâbûr’da doğdu. 387 (m. 997)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 19 Kasım 2019

]]>
Pazartesi, 18 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ânın hatmedildiği yere rahmet yağar]]>

Ya’kûb bin İshâk Hadramî hazretleri "On Kırâat İmamı"ndan dokuzuncusudur. Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuş şekillerini ve bununla ilgili usûlleri, kaideleri naklen bildiren kırâat imâmlarındandır. 205 (m. 820)’de 88 yaşında vefât etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 18 Kasım 2019

]]>
Pazar, 17 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kalplerin pasını istiğfar temizler]]>

Ebü’l-Hakem Seyyâr hazretleri Tabiîn devrinde yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Basra’da doğdu. 122 (m. 739)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Pazar, 17 Kasım 2019

]]>
Cumartesi, 16 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Abdestte kullanılan suya "müstamel su" denir]]>

Yahyâ Bin Zekeriyya, İmâm-ı a’zam hazretlerinin talebelerinin ileri gelenlerinden fıkıh ve hadîs âlimidir. 120 (m. 738)’de Kûfe’de doğdu. 183 (m. 799) senesinde Medâin’de vefât etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Cumartesi, 16 Kasım 2019

]]>
Cuma, 15 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ferâseti devamlı olan makbûldür]]>

Fenârîzâde Muhyiddîn Çelebi Osmanlı şeyhülislâmlarının onüçüncüsüdür. 851 (m. 1447) senesinde Bursa’da doğdu. 954 (m. 1548) senesinde İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 15 Kasım 2019

]]>
Perşembe, 14 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır]]>

Ebû Zekeriyyâ Şâvî hazretleri fıkıh, kelâm, tefsîr ve nahiv âlimidir. 1030 (m. 1621)’de Fas’ta Milyân’da doğdu. 1096 (m. 1685)’de hacca giderken gemide vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde, “Edeb” hakkında şunları anlattı: 

Perşembe, 14 Kasım 2019

]]>
Çarşamba, 13 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yüz şehit sevabına kavuşanlar]]>

Yahyâ Mezûrî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin talebelerinin büyüklerindendir. Hicrî onüçüncü asrın yarısında yüz yaşlarında iken Bağdat’ta vefât etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri, yüksek halîfesi Yahyâ Mezûrî ile mektuplaşırlar, ona nasihatlerde bulunurlardı. Bu mektuplarından birinde buyurdular ki:

Çarşamba, 13 Kasım 2019

]]>
Salı, 12 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bana nasihat et ey genç]]>

Sinânüddîn Yegânî Çelebi Osmanlı devri din ve fen âlimidir. Molla Yegân’ın torunudur. Bursa’da doğdu. 945 (m. 1538) senesinde aynı yerde vefât etti. Derslerinde şunları anlattı:

Salı, 12 Kasım 2019

]]>
Pazartesi, 11 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zikir, Allahü teâlâyı hâtırlamak demektir]]>

Kâdı Sirâcüddîn-i Ermenekî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’da, Mısır’da bulunan Ermenek’te doğdu. 725 (m. 1325) senesinde İran’da Kûs kadısı iken vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Pazartesi, 11 Kasım 2019

]]>
Pazar, 10 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Lâzım olmayanı alırsan lâzım olanı satarsın]]>

Ebû Musa Sadefî hazretleri Şafiî fıkıh ve kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. 170 (m. 786) senesinde doğup, 264 (m. 877) senesinde Mısır’da Sadef kasabasında vefât etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. Onun yanından ayrılmazdı. Kendisinden çok hadîs-i şerîf rivâyet etti. İmâm-ı Şafiî hazretlerinin kıymetli sözlerini bildirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Pazar, 10 Kasım 2019

]]>
Cumartesi, 09 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dertlerden kurtulmak için çok istigfâr söyle]]>

bn-i Saffâr hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 338 (m. 949)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğdu. Orada 429 (m. 1038)’de vefât etti. “Kitâb-üt-teheccüd” isimli esrinde şöyle yazmaktadır:

Cumartesi, 09 Kasım 2019

]]>
Cuma, 08 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefsini cezalandırmak isteyen sünnete uyar]]>

Molla Muslihuddîn Efendi, Kanunî Sultan Süleymân Hân zamanı âlimlerindendir. Aslen, Ispartalıdır. 977 (m. 1569) senesinde Dimetoka’da vefât etti. Derslerinde evliyanın kıymetli nasihatlerini naklederdi. Buyurdu ki:

Cuma, 08 Kasım 2019

]]>
Perşembe, 07 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hiçbir iyiliği hor görme]]>

Yezîd bin Es’am hazretleri Tabiînden büyük bir hadîs âlimidir. 103 (m. 721) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 07 Kasım 2019

]]>
Çarşamba, 06 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Feyizler, Resûlullahın kalbinden yayılmakta]]>

Muhyüddîn İbn-ül-Cevzî hazretleri fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 580 (m. 1185)’de Bağdad’da doğdu. 656 (m. 1258) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 06 Kasım 2019

]]>
Salı, 05 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hakîkî muhabbet artmaz ve eksilmez]]>

Ebü’l-Haccâc El-Kuraşî hazretleri evliyânın meşhurlarındandır. Mısır’da Aksûr’da doğdu 642 (m. 1244) senesinde orada vefât etti. Ebü’l-Haccâc hazretleri, başından geçen bir hâdiseyi şöyle anlatmıştır:

Salı, 05 Kasım 2019

]]>
Pazartesi, 04 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yaptığın kötülüğe pişman ol kaçırdığın iyiliklere ise üzül]]>

Cemâleddîn Kürânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Küran’da doğdu. 768 (m. 1367)’de Mısır’da vefât etti. Hikmetli sözleri çoktur. Buyurdu ki:

Pazartesi, 04 Kasım 2019

]]>
Pazar, 03 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dâima azîz olmak istersen]]>

Yûnus Şeybânî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 619 (m. 1222)’de Mardin’de vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Pazar, 03 Kasım 2019

]]>
Cumartesi, 02 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Azaptan kurtulmak için sağlam bir tutamak]]>

Abdurrahmân Hadramî hazretleri Şafiî mezhebi müftîsidir. 945 (m. 1538)’de, Yemen’in Terim şehrinde doğdu. 1014 (m. 1605)’de Terîm’de vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Cumartesi, 02 Kasım 2019

]]>
Cuma, 01 Kasım 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahın Resûlüne, eziyet etmeniz doğru olmaz]]>

Paşmakçızâde Seyyid Abdullah Efendi Ellidokuzuncu Osmanlı Şeyhülislamıdır. 1091 (m. 1680)’de İstanbul’da doğdu. 1145 (m. 1732)’de Konya’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cuma, 01 Kasım 2019

]]>
Perşembe, 31 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahtan başka ilâh yoktur ve mülk O’nundur]]>

Ebü’l-Hattâb İbn-i Dıhye hazretleri Endülüs’te yetişen hadîs âlimlerindendir. Eshâb-ı kirâmdan Dıhye-i Kelbî’nin (radıyallahü anh) soyundan olup, 544 (m. 1149)’da Endülüs’te doğdu, önce burada ilim tahsil etti. Sonra Mısır’a gelip oraya yerleşti. “Sahîh-i Müslim"i ezberleyen hafızlardandır. 633 (m. 1235)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Perşembe, 31 Ekim 2019

]]>
Çarşamba, 30 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yedi kat göklerin ve yerin taşıyamadıkları emanet]]>

Hasen bin İbrâhim Fârikî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 433 (m. 1041) senesinde Diyâr-ı Bekr civarında bulunan ve bugün Silvan diye bilinen Meyyâfârikîn şehrinde doğdu. Buraya nisbetle "Fârikî" denilmiştir. Bağdad’a gidip meşhur âlimlerden fıkıh ilmi okudu. Vâsıt şehrinde talebe yetiştirdi. 528 (m. 1133) senesinde orada vefât etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 30 Ekim 2019

]]>
Salı, 29 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kötülüklerin anahtarı kibir hayırların anahtarı tevâzudur]]>

Ebû Ya’kûb Râzî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da Rey şehrinde yaşadı. Zünnûn-i Mısrî hazretlerine talebe oldu. Cüneyd-i Bağdadî hazretleri ile mektuplaşmaları meşhurdur. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Salı, 29 Ekim 2019

]]>
Pazartesi, 28 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dergâhımızda âb-ı hayat gibi su var.]]>

Ziyâüddîn Yûsuf Hüseynî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 890 (m. 1485)’de Azerbaycan’da Şirvan’da vefât etti. Şöyle nakledilir:

Pazartesi, 28 Ekim 2019

]]>
Pazar, 27 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ben oğlumdan râzı değilim yâ Resûlallah]]>

Abdülmü’min Bağdâdî hazretleri hazretleri hadîs, fıkıh ve fen âlimidir. 658 (m. 1260)’da Bağdad’da doğdu. 739 (m. 1338)’de orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden biri:

Pazar, 27 Ekim 2019

]]>
Cumartesi, 26 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mucize ve kerâmet harikulade hâllerdir]]>

Kirmastılı Yûsuf Efendi Osmanlı müderris ve kadılarından olup Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Bursa’ya bağlı Kirmastî (Mustafakemalpaşa) kasabasında doğdu. İstanbul’da 900 (m. 1494)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 26 Ekim 2019

]]>
Cuma, 25 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlim öğrenmek her Müslümana farzdır]]>

Osman Bin Sa’îd Dârimî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 200 (m. 815)’de Afganistan’da Herat’ta doğup, 280 (m. 894)’de orada vefât etti. Bozuk bir itikâda sahip olan “Cehmiyye”ye karşı reddiye olarak yazdığı “en-Nakd Âlâ Bişr el-Müreysî” kitabında bildirdiği bazı hadîs-i şerîfler:

Cuma, 25 Ekim 2019

]]>
Perşembe, 24 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsan aklı, O’nun hiçbir şeyini anlayamaz]]>

Sedîdüddîn Tizmentî hazretleri Mısır’da yetişen fıkıh âlimlerinden, müderris ve kadıdır. 605 (m. 1208)’de Mısır’da Tizment’te doğdu. 674 (m. 1276)’da, Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 24 Ekim 2019

]]>
Çarşamba, 23 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhsânda bulunduğun kimseyi mahcup etme]]>

Ebü’l-Kâsım Nüveyrî hazretleri Şafii âlimidir. 801 (m. 1399)’da Mısır’da doğdu. 898 (m. 1493)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. “Târih-ül-Hulefâ” kitabında şunları anlatmaktadır:

Çarşamba, 23 Ekim 2019

]]>
Salı, 22 Ekim 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İyilik de kötülük de Allahın takdiri iledir]]>

Ali bin Abdürrahmân Kâhirî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 746 (m. 1345)’de Kahire’de doğdu. 842 (m. 1438)’de orada vefât etti. Bir dersinde, Ehl-i sünnet itikadını şöyle anlattı:

Salı, 22 Ekim 2019

]]>