Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cuma, 24 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namaz, müminin mîracıdır]]>

Şerefüddîn İbn-i Ebî Asrun hazretleri Şafiî fıkıh alimidir. 492'de (m. 1099) Musul'da doğdu. Bağdat, Halep ve Şam’a giderek zamanın büyük âlimlerinden fıkıh tahsil etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî onu Şam Kâdılkudâtlığına tayin etti. 585'te (m. 1189) Şam’da vefat etti. Şöyle buyurdu:

Cuma, 24 Ocak 2020

]]>
Perşembe, 23 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölmeden önce Allahü teâlâya tövbe ediniz]]>

Veliyyüddîn Ahmed el-Mihrânî hazretleri hadis hafızıdır. 762'de (m. 1361) Kahire’de doğdu. Şam ve Bağdad’da hadis ilmi tahsil etti ve memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 826'da (m. 1423) Kahire'de ve­fat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 23 Ocak 2020

]]>
Çarşamba, 22 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günahkârlar, dâima korku içindedirler!]]>

İbnü'l-Hazza hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 347'de (m. 958) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada medrese tahsilini tamamladıktan sonra İşbîliye (Sevilla), Belensiye (Valencia), Beccâne (Pechina) Tutîle (Tudela) ve Sarakusta'da (Saragossa) kadılık yaptı.. 416'da (m. 1025) Sarakusta'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Çarşamba, 22 Ocak 2020

]]>
Salı, 21 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbâdet, rûhu temiz olanlara tatlı gelir]]>

Kutbüddîn Muhammed Dımaşkî hazretleri hadis ve Şafii fıkıh alimidir. 1821'de (m. 1418) Şam’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Şam’da Şafiî kadılığı, Eşrefiyye Dârül-hadisi şeyhliği yaptı. Memlûk sultanının davetiyle Mısır’a giderek şeyhülislam oldu. 894'te (m.1489) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 21 Ocak 2020

]]>
Pazartesi, 20 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyâmet için ne hazırladın]]>

Abdülhak bin Abdirrahmân İşbîlî hazretleri hadis hafızıdır. 514'te (m. 1120) Endülüs’te İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada hadis ilmi tahsil ettikten sonra Fas’a gitti. Ebû Medyen Mağribî hazretlerinin sohbetlerine devam ederek icazet aldı. Sonra Cezayir’de Bicaye’ye giderek talebe yetiştirdi. 582'de (m. 1186) Bicâye'de vefat etti. Şöyle nakletti:

Pazartesi, 20 Ocak 2020

]]>
Pazar, 19 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yanlışı, doğrusundan çok olan kimseler]]>

Radıyyüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 908 (1502)’de Halep'te doğdu. Şam ve Halep'te fıkıh tahsil etti. Halep'te başmüderris oldu ve talebe yetiştirdi. 971 'de (m. 1563) Halep'te vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 19 Ocak 2020

]]>
Cumartesi, 18 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir ehlini iyi veya kötü hâlde görmek]]>

Nâsıhuddîn el-Ensârî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 554 (m. 1159)’da Şam’da doğdu. Ensardan Sa'd bin Ubâde'nin (radıyallahü anh) soyundandır. İlk tahsilinden sonra Kahire, Bağdat ve Ha­remeyn gibi ilim merkezinde Hanbelî fıkhı tahsil etti. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin 583 (1187)’de Ku­düs'ü fethinde hazır bulundu. 634'te (m. 1236) Şam’da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde şunları anlattı:

Cumartesi, 18 Ocak 2020

]]>
Cuma, 17 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Haccın faziletine kavuşamayanlar]]>

Abdülvehhâb Şîrâzî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. Ailesi İran’da Şiraz şehrinden olup, Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Hanbelî fıkhı tahsil etti. Kudüs’ü zapteden Haçlılara karşı harb etti. 536'da (m.1141) Şam’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 17 Ocak 2020

]]>
Perşembe, 16 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cimrinin serveti elinden alınır]]>

Ebû Bekir ibnü'l-Hadibe hazretleri hadis âlimidir. 430'da (1038) Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinde hadis tahsil etti. 489'da (m. 1096) Bağdat'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 16 Ocak 2020

]]>
Çarşamba, 15 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur]]>

Ebü'l-Kâsım İbnü'd-Debbâğ hazretleri hadis hafızıdır. 325'te (m. 937) Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Tahsil için Mısır, Şam ve Hicaz’a giderek pek çok âlimden istifade etti. Memle­ketine döndükten sonra Kurtuba'da ha­dis okuttu. 393'te (m. 1003) vefat etti. Şöyle nakletti:

Çarşamba, 15 Ocak 2020

]]>
Salı, 14 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O söyledi ise, gerçek söyler]]>

Mehmed Es’ad Efendi, Altmışyedinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1096 (m. 1685) senesinde İstanbul’da doğdu. 1166 (m. 1753) senesinde vefât etti. İstanbul’da Sultan Selîm civarında babası tarafından yaptırılan İsmâil Ağa Câmii’nin bahçesinde, babasının kabri yanına defnedildi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Salı, 14 Ocak 2020

]]>
Pazar, 12 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Adâlet, herkese lâzım olan bir sıfattır]]>

Muhammed bin Ahmed el-Hâlidî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. "İbnü'l-Cevherî" diye meşhur oldu. 1151'de (m. 1738) Kahire'de doğdu. El-Ezher’de fıkıh tahsilini tamamladı. Mekke’de Seyyid Abdullah el-Mîrganî ile görüşerek ondan faydalandı. Tahsilini tamamladıktan sonra Kahire’de Eşrefiyye Medresesi’nde müderris oldu ve çok talebe yetiştirdi. 1215'te (m. 1801) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 12 Ocak 2020

]]>
Cumartesi, 11 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fâsık kimselere de rıfk ile muâmele et]]>

Ahmed bin Yahya el-Cellâ hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 208 (m. 823)’de Bağdat'ta doğdu. Çocukluğunda Ma'rûf-i Kerhî, Sırrî-i Sekatî. Zün­nûn-i Mısrî gibi zatlara hizmet et­ti. Daha sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi. 306’da (m. 918) vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 11 Ocak 2020

]]>
Cuma, 10 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nimet ve rızıklardaki değişikliğin sebepleri]]>

Ebû Saîd Ahmed el-Basrî hazretleri ilk sûfî müelliflerdendir. Basra'da doğdu. Bağdat'a giderek fı­kıh ve hadis ilmiyle meşgul oldu. Burada Cüneyd-i Bağdadî, Amr bin Osman el-Mekkî, Ebü'l-Hüseyin Nûrî ile sohbet etti. Hayatının son yıllarını Mekke'de geçiren ve "şeyhü'l-Harem" unvanıyla tanınan İbnü'l-A'râbî burada 341 (m. 952)’de ve­fat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cuma, 10 Ocak 2020

]]>
Perşembe, 09 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Aile efradına yapılan harcama sadakadır]]>

İbn-i Zebâle hazretleri hadîs râvisidir. II. (m. VIII.) yüzyılda Medine'de yaşadı. İmam-ı Mâlik bin Enes'in talebelerindendir. 199 (m. 814)’de vefat etti. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” güzel ahlakı ve buyurdukları hakkında şunları nakletti:

Perşembe, 09 Ocak 2020

]]>
Çarşamba, 08 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kadınların evde ve camide namaz kılmaları hakkında]]>

Muhammed bin Semâa el-Kûfî hazretleri Hanefi fıkıh ve hadis âlimidir. 130 (m. 747)’de Kûfe’de doğdu. Fı­kıh tahsilini İmam-ı Azam hazretlerinin talebeleri İmam-ı Ebû Yûsuf, Muhammed Şeybânî ve Hasan bin Ziyâd’dan yaptı. Halife Me'mûn tarafın­dan Bağdat kadılığına getirildi. 233 (m. 848)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 08 Ocak 2020

]]>
Salı, 07 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tecvîd ilmi, hem nazarî hem tatbîkîdir]]>

Hişâm bin Ammâr hazretleri Kırâat-î seb'adan olan İbn Amir kıraatinin iki râvisinden biridir. 153 (770)’de Şam’da doğdu. Kıraati, İbn Âmir'in meşhur talebesi Yahya bin Haris’in yetiştirdiği Eyyûb bin Temîm'den tahsil etti. 245 (m. 859)’da Şam’da vefat etti. Şöyle buyurmuştur:

Salı, 07 Ocak 2020

]]>
Pazartesi, 06 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey Rabbim, bana merhamet et]]>

Ebü’l-Fütûh Muhammed Tâî hazretleri hadîs âlimidir. 475 (m. 1082)’de İran’da Hemedan’da doğdu. 555 (m. 1160)’da orada vefât etti. “Kitâb-ül-erbeîn fî irşâd-is-sâirîn ilâ menâzil-il-müttekîn” adlı eserinden bazı bölümler:

Pazartesi, 06 Ocak 2020

]]>
Pazar, 05 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullahın yanına yalnız gideceğim!]]>

Ebû Nasr Tûsî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 250 (m. 864)’de İran’da doğdu. Hadîs ilminde hafızdı. 344 (m. 955)’de vefât etti. Rivayet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Pazar, 05 Ocak 2020

]]>
Cumartesi, 04 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şefkatli babanın sözünü iyi dinle]]>

Muhammed Fakîh hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 798 (m. 1395)’de vefât etti. Hâlleri ve kerâmetleri çok idi. Şöyle anlatılır:

Cumartesi, 04 Ocak 2020

]]>
Cuma, 03 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İkiniz de dilediğiniz nimetlerden yiyin]]>

Ebû Abdullah el-Bakkâl hazretleri fıkıh âlimidir. 588 (m. 1192) yılında vefat etti. Bir dersinde buyuruyor ki:

Cuma, 03 Ocak 2020

]]>
Perşembe, 02 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu haberler, sağlamdır ve doğrudur]]>

Ahmed Muhtâr Efendi, yüzonbirinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1222 (m. 1807)’de İstanbul’da doğdu. Sultan 2. Abdülhamid zamanında şeyhülislamlık yaptı. 1300 (m. 1882)’de İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 02 Ocak 2020

]]>
Çarşamba, 01 Ocak 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnanmakta azlık çokluk olmaz]]>

Nakkaşzade Hüseyn Efendi Osmanlılar zamanında yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’ın Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 964 (m. 1556) senesinde İstanbul’da vefât etti. Tebrîz’de aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, Osmanlı Sultanı İkinci Bâyezîd Hân zamanında İstanbul’a geldi. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 01 Ocak 2020

]]>
Salı, 31 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kaza ve kader bilgisini herkes anlayamaz]]>

Koğacızâde Mehmed Efendi İstanbul evliyasından olup Fatih'in So­fular semtindeki Halvetî dergahının şeyhi idi. Mehmed Efendi bu tekkede yirmi yıl kadar irşad faaliyetinde bulunduktan sonra 1026'da (m. 1617) vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Salı, 31 Aralık 2019

]]>
Pazartesi, 30 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Korkutmaktan çok müjdeleyici olmalı]]>

Azîzüddîn İsmâîl Mervezî hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. Hazret-i Hüseyin'in soyundandır. Türkistan’da Merv’de doğdu. Burada ve Buhara’da zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 626 (m. 1229)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 30 Aralık 2019

]]>
Pazar, 29 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Güneş, mürşid-i kâmilin kalbidir]]>

Tevfik Bosnevî Efendi İstanbul velîlerdendir. 1785 (H.1200)’de Bosna'da doğdu. 1866 (H.1283)’de İstanbul'da vefât etti. Kabri, Üsküdar'da Nalçacı Halîl Dergâhı bahçesindedir. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a geldi. Burada Kuşadalı İbrâhim Halvetî’nin sohbetlerinde kemale geldi. Hocası vefât edince, yerine geçerek ölünceye kadar insanlara doğru yolu göstermeye çalıştı. Çok kerametleri görüldü. Muhyiddîn isimli bir zât şöyle anlatır:

Pazar, 29 Aralık 2019

]]>
Cumartesi, 28 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Beni sâdık bir dost olarak bulacaksın]]>

Ebû Abdullah Zeyleî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 787 (m. 1385)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 28 Aralık 2019

]]>
Cuma, 27 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Herkesin yükünü çekmek gerçek dervişliktir]]>

İsâmüddîn İbrâhîm İsferâyînî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 873'te (1468) Horasan'ın Nîşâbur şeh­ri yakınındaki İsferâyin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Silsile-i aliyye büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin sohbetlerine devam ederek Nakşibendî icazet aldı. Semerkant'ta 945 (m.1538) vefat etti ve şeyhin kabri yakınına defnedildi. Şöyle anlatır:

Cuma, 27 Aralık 2019

]]>
Perşembe, 26 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - En üstün tazim şekli secdeye kapanmaktır]]>

Şah Kelîmullâh Cihânâbâdî hazretleri Çeştiyye tarikatına mensup velilerdendir. 1060'ta (m. 1650) Hindistan’da Şahcihanâbâd'da doğ­du. Şah Veliyyullah Dehlevî'nin amcası Ebü'r-Rızâ Muhammed'in sohbetlerinde kemale geldi. 1142 (m. 1729)’de Delhi’de vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 26 Aralık 2019

]]>
Çarşamba, 25 Aralık 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun]]>

Süleyman bin Mûsâ el-Kelâî hazretleri hadis âlimidir. 565'te (m. 1170) En­dülüs'te (İspanya) Mürsiye (Murcia)’da doğdu. Belensiye'ye (Valencia) git­ti ve orada hadis tahsiline başladı. Kelâî, düşmana karşı çar­pışırken 634'te (m. 1237) Belensiye yakınlarındaki Enîşe'de (el-Puig) şehid oldu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Çarşamba, 25 Aralık 2019

]]>