Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cuma, 19 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir]]>

Yahyâ Bin Ya’mer hazretleri Tabiînin meşhûr nahv ve hadîs âlimidir. Bazı rivâyetlere göre, Kur’ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Basra’da kadılık yaptı. 129 (m. 746) senesinde orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:

Cuma, 19 Temmuz 2019

]]>
Perşembe, 18 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Güzel ahlâkı yalnız sevdiklerine verdi]]>

İbn-i Sellâm El-Basrî hazretleri Tebe-i tabiîn devrinde yetişen tefsîr, fıkıh, hadîs ve lügat âlimlerindendir. 124 (m. 742)’de Kûfe’de doğdu. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti. Hacdan dönüşünde, 200 (m. 810)’da Mısır’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 18 Temmuz 2019

]]>
Çarşamba, 17 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ondan daha üstün birisini yaratmadım]]>

Ebû Muhammed Ezdî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 208 (m. 823) senesinde doğdu. 298 (m. 910) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Çarşamba, 17 Temmuz 2019

]]>
Salı, 16 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey gençler! Fırsatı ganimet biliniz]]>

Yûsuf Bin Esbat hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. Hadîs, fıkıh ve kırâat âlimidir. Haleb ile Antakya arasında bir köyde doğdu. 195 (m. 810)’de Antakya’da vefât etti. Âhiretteki sonsuz nimetleri terk edip de, dünyânın geçici, yalancı ve aldatıcı zevklerini tercih edenlerin zavallılıklarını, gafletlerini ve yakalandıkları bu hastalığın tehlikesini bildirmek için, Hazreti Ali’nin şu sözünü sık sık söylerdi. 

Salı, 16 Temmuz 2019

]]>
Pazartesi, 15 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ömründen bereket ve hayır kalkar]]>

Hamîdîzâde Mustafa Efendi Doksanbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Mısır Kadısı Hamîdî Mehmed Efendi’nin oğludur. Doğum yeri bilinmemektedir. 1144 (m. 1731) senesinde doğdu. 1208 (m. 1793) senesinde Manisa’da vefât etti. Kabri Manisa’dadır. Namazın ehemmiyeti hakkında şunları söyledi:

Pazartesi, 15 Temmuz 2019

]]>
Pazar, 14 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Göz görmeyince gönülden de uzak olur]]>

Yâr Muhammed Kadîm Talkânî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yüksek talebelerindendir. Hicri  onbirinci asrın sonlarında vefât etti. Yâr Muhammed Kadîm, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine çok hizmet ederek teveccühlerine kavuştu. Yüzü çok güzel olup, görenler hayran kalırdı. 

Pazar, 14 Temmuz 2019

]]>
Cumartesi, 13 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bizler de yakında sizlere kavuşacağız]]>

Malkaralı Yahyâ Efendi Osmanlı döneminde, Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Tekirdağ-Malkara’da doğdu. 1013 (m. 1604)’de Mekke-i mükerremeden İstanbul’a deniz yoluyla dönerken, haçlı korsanları tarafından şehîd edildi. Cenâzesi denize bırakıldı. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 13 Temmuz 2019

]]>
Cuma, 12 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yemeği sıcak yemenin zararı]]>

Ebû Sa’d Hulvânî hazretleri Irak’ta yetişmiş Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 450 (m. 1059)’da doğdu. Semerkand’da, 520 (m. 1126)’da vefât etti. Bir dersinde yemek yemenin edebleri hakkında buyurdu ki:

Cuma, 12 Temmuz 2019

]]>
Perşembe, 11 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazda yanlış okumanın hükmü]]>

Zahîruddîn Hârezmî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 601 (m. 1204) senesinde Harezm’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 11 Temmuz 2019

]]>
Çarşamba, 10 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazın hakîkatini anlayamayanlar]]>

Yanyalı Yûsuf Efendi Nakşibendî yolunun büyüklerindendir. Rumeli’de bulunan Yanya beldesindendir. İstanbul’da ilim tahsil etti. 1245 (m. 1829) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde İmam-ı Rabbânî hazretlerinin Mektubat kitabını çok okurdu. Bir sohbetinde şu mektubu okudu:

Çarşamba, 10 Temmuz 2019

]]>
Salı, 09 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanın hakîkî sahibi Allahü teâlâdır]]>

Şihâbüddîn Arûsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1133 (m. 1721)’de Mısır’da doğdu. 1208 (m. 1793)’de Mısır’da vefât etti. “Şerhu alâ nazm-it-tenvîr fî iskât-it-tedbîr” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Salı, 09 Temmuz 2019

]]>
Pazartesi, 08 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hangi hükümleri inkâr edenler imansız olur?]]>

Ahmed Bin Yahyâ Halebî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Suriye’nin Haleb şehrinde doğdu. 738 (m. 1337)’de vefât etti. Ehl-i sünnet itikadına dair yazdığı eseri, Tâcüddîn Sübkî tarafından çok medhedilmiştir. Ahmed bin Yahyâ, bu eserinde; “Eshâb-ı kirâmın âdet-i şerîfleri, sâdece takvâya tâbi olmaya ve hayır işleri işlemeye teşvik idi. Fakat bidat sahipleri ortaya çıktığı zaman, onlara gereken cevabı vermişlerdir” demektedir. Yine bu eserinde “Küfür” bahsinde şunları yazmaktadır:

Pazartesi, 08 Temmuz 2019

]]>
Pazar, 07 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Düşmanından çok sakın ve dikkatli ol]]>

Muhammed Bin Ömer Vâkıdî hazretleri târih, fıkıh, hadîs, kırâat, tefsîr ve edebiyat âlimdiri. 130 (m. 747)’de Medine’de doğan Vâkdî, 207 (m. 822)’de Bağdâd’da vefât etti. Vâkıdî târihinde, Hazreti Ebû Bekir’in (radıyallahü anh) Amr bin Âs’ı (radıyallahü anh) harbe gönderirken yaptığı nasîhati şöyle anlatılmaktadır:

Pazar, 07 Temmuz 2019

]]>
Cumartesi, 06 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Herkese karşı hürmetkâr ol]]>

Hasan Ünsî Efendi, evliyânın büyüklerindendir. 1055 (m. 1645)’de Kastamonu-Taşköprü’de doğdu. 1136 (m. 1723)’de İstanbul’da vefât etti. Sarayda görev yapan bir talebesine şöyle nasihat etti:

Cumartesi, 06 Temmuz 2019

]]>
Cuma, 05 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah en çok, ahlâkı en güzel olanı sever]]>

Talha Bin Musarrıf hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs ve kırâat âlimidir. 112 (m. 730) senesinde Kûfe’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cuma, 05 Temmuz 2019

]]>
Perşembe, 04 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müsâfeha ederken muhabbet geçer]]>

Ebü’l-Berekât Akûlî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 432 (m. 1040) yılında Bağdad civârında Akûl denilen yerde doğdu. 512 (m. 1118) yılında Bağdad’da vefât etti. Fetvalarında buyurdu ki:

Perşembe, 04 Temmuz 2019

]]>
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Arş’ın gölgesinde gölgelenenler.]]>

Muhammed Takî Fâsî hazretleri hadîs, târih ve Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Faslıdır. 755 (m. 1373) senesinde Mekke’de doğdu. 832 (m. 1429)’da aynı yerde vefât etti. Kitabında şöyle nakleder:

Çarşamba, 03 Temmuz 2019

]]>
Salı, 02 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kim, fıskı beğenirse onu yapanlardan olur]]>

Seyyid Takıyyüddîn Hısnî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 752 (m. 1351)’de Batman’a bağlı Hasankeyf’te doğdu. 829 (m. 1426)’da Şam’da vefât etti. 

Salı, 02 Temmuz 2019

]]>
Pazartesi, 01 Temmuz 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhlâsla karz-ı hasen verecek kimdir?]]>

Azîzzâde Mehmed Behâî Efendi Otuzikinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Nesebi, Yavuz Sultan Selim Hân'ın nedimi Hasan Can’a ulaşmaktadır. O da, Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari hazretlerinin neslindendir. Bu sebeple “Behâî” denilmiştir. 1004 (m. 1595)’de İstanbul’da doğdu. 1064 (m. 1654)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 01 Temmuz 2019

]]>
Pazar, 30 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bizim ile münâfıklar arasındaki fark]]>

Muhammed Ebherî hazretleri hadîs, kırâat, nahiv ve Mâlikî fıkıh âlimidir. İran’da Kazvin’de 289 (m. 902)’de doğdu. 375 (m. 986)’da Bağdâd’da vefât etti. Cemaatle namaz hakkında buyurdu ki:

Pazar, 30 Haziran 2019

]]>
Cumartesi, 29 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Halife Hârûn Reşîd'i ağlatan mübarek zat]]>

Şakîk-i Belhî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. İbrahîm Edhem’in talebesi, Hâtim-i Esâm’ın hocasıdır. 174 (m. 790) senesinde vefât etti. Ticâretle uğraşırdı. İbrâhim Edhem hazretlerinin sohbetlerine başladı. Ondan feyiz alarak olgunlaştı.

Cumartesi, 29 Haziran 2019

]]>
Cuma, 28 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu ümmetin en önce unutacağı ilim]]>

Ebû Tâhir bin Tayfun Secâvendî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 596 (m. 1200)’de vefât etti. Müfessir, fakîh ve miras taksiminden bahseden ferâiz ilminde mütehassıs idi. Es-Sirâciyye fil-ferâiz adlı eserinden bazı bölümler:

Cuma, 28 Haziran 2019

]]>
Perşembe, 27 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mikaîl’i gülerken hiç görmedim]]>

Hâkem-ül-Kebîr hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed Kerâbîsî’dir. 285 (m. 898) senesinde doğdu. 378 (m. 988)’de İran’da Nişâbûr’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyorlar:

Perşembe, 27 Haziran 2019

]]>
Çarşamba, 26 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu dükkânı hemen boşalt]]>

Muhammed Urre hazretleri Şam’da yetişen Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 999 (m. 1590)’da vefât etti. Kerâmetleri pek çoktur:

Çarşamba, 26 Haziran 2019

]]>
Salı, 25 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur]]>

Ebü’l-Hasen Muhammed hazretleri Tefsîr âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. 899 (m. 1493)’de Kâhire’de doğdu. 952 (m. 1545)’de Kâhire’de vefât etti. Tefsirinde şöyle buyuruyor:

Salı, 25 Haziran 2019

]]>
Pazartesi, 24 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Süs için, gösteriş için öğrenmeyiniz]]>

Şemseddîn Muhammed Acemî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Acem beldelerinden İyc’de doğup yetişti. 985 (m. 1577)’de Şam’da vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazartesi, 24 Haziran 2019

]]>
Pazar, 23 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sabredenlere lütuf ve ihsânlarımı müjdele]]>

Ebû İshâk Salebi hazretleri tefsîr ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 427 (m. 1035) senesinde Nişâbûr’da vefât etti. Zamanındaki birçok âlimden ilim alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Salebî, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Pazar, 23 Haziran 2019

]]>
Cumartesi, 22 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yalan söylemek çok büyük günahtır]]>

İbn-i Nakîb hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 702 (m. 1302) senesinde Mısır’da doğdu. 769 (m. 1368) senesinde Kâhire’de vefât etti. Çeşitli ilimlerde üstün bir âlim olarak yetişti. Fıkıh, kırâat, usûl, nahiv ve edebiyat ilimlerinde mütehassıs bir âlim idi. Bir dersinde şunları anlattı:

Cumartesi, 22 Haziran 2019

]]>
Cuma, 21 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Göz beni fitne tuzaklarına düşürdü]]>

Zâhirüddîn Muhammed Ruzrâverî hazretleri hadîs, fıkıh ilimlerinde âlim, edîb ve şâirdir. 437 (m. 1045)’de İran’da Ehvaz’da doğdu. 487 (m. 1094) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.

Cuma, 21 Haziran 2019

]]>
Perşembe, 20 Haziran 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mümin Allahü teâlâya kavuşmak ister]]>

Muhammed bin Hüseyn El-Ezdî hazretleri Musul’da yetişen hadîs âlimlerindendir. Hadîs ilimlerine âit birçok eserler yazdı. 374 (m. 984)’de Musul’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Perşembe, 20 Haziran 2019

]]>