Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Çarşamba, 16 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Birbirinize yiyecek ikram ediniz]]>

Ahmed bin Sinân el-Kattan hazretleri hadîs âlimlerindendir. 256 (m. 869) senesinde vefât etti. Yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilip hafızdır. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Çarşamba, 16 Ağustos 2017

]]>
Salı, 15 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Aldatarak satmak hıyanet olur]]>

İbn-i Semûre el-Ca'dî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 547 (m. 1152)’de Yemen'de doğdu. Buradaki büyük fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Yemen'in çeşitli şehirlerinde kadılık ve müftülük yaptı. 580'de (m. 1184) Ebyen’de vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 15 Ağustos 2017

]]>
Pazartesi, 14 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İzin verilen hayvanı avlamak caizdir]]>

İbn-i Râşid hazretleri Mâlikî fıkıh alimidir. Tunus yakınlarındaki Kafsa'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Mısır'a gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Tunus’a döndü ve talebe yetiştirdi. 736'da (m. 1336) orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 14 Ağustos 2017

]]>
Pazar, 13 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ümit ediyorum ki sen o kimselerdensin]]>

İshak ibn-i Râheveyh hazretleri hadis, fıkıh ve tefsir âlimidir. 161 (778)’de Merv’de dünyaya gel­di. Abdullah bin Mübarek ve İmam-ı Şafiî gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Kendisinden de Ahmed bin Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî rivayette bulundular. 238'de (m. 853) vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 13 Ağustos 2017

]]>
Cumartesi, 12 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Saadete kavuşmak isteyen kimse]]>

Mehmed Kâmil Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1824 (H.1240) senesi Edremit yakınında Ayvacık kasabasında doğdu. 1911 (H.1330) senesi İstanbul'da vefât etti. Kâmil Efendi tahsil çağına gelince, İstanbul'a gelerek çeşitli medreselerde tahsilini tamamlayıp icâzet aldı. 

Cumartesi, 12 Ağustos 2017

]]>
Cuma, 11 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âlim olan, ilmi ile amel etmelidir]]>

Ahmed Me’ârif hazretleri hadîs, tefsîr, fıkıh, âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Talemenke’de (Talamanca) 339 (m. 951)’de doğdu. 429 (m. 1038)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 11 Ağustos 2017

]]>
Perşembe, 10 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshâbımın hiçbirine dil uzatmayınız]]>

Ebû Abdullâh el-Kurtubî hazretleri Mâliki fıkıh ve hadis âlimidir. 324'te (m. 935) Endülüs’te (İspanya) İlbîre'de (Elvira) doğdu. İlk tahsilini İlbîre ule­mâsından gördükten sonra Beccâne (Pechina) ve Kurtuba'da (Cordoba) tahsiline devam etti. Tekrar İlbîre'ye dönerek talebe yetiştirdi. 399 (m. 1008)’de orada vefat etti. Eshâb-ı kiram efendilerimizin üstünlüğü hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 10 Ağustos 2017

]]>
Çarşamba, 09 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hediyeleşin, çünkü hediye sevgiyi artırır]]>

Muhammed ibn-i Ebî Ya'lâ hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 451'de (m. 1059) Bağ­dat'ta doğdu. Kâ­dî Ebû Ya'lâ el-Ferrâ'nın oğludur. Babasından ve zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ilmi tahsil etti ve talebe yetiştirdi. 526 (m. 1131)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 09 Ağustos 2017

]]>
Salı, 08 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek]]>

Hayseme bin Süleyman hazretleri hadis hafızıdır. 250 (m. 864)’de Lübnan’da Trablus'ta doğ­du. İlk tahsilinden sonra hadis öğrenmek için Hicaz, Irak, Yemen, Halep, Bağdat, Medâin, Nîşâbur gibi ilim merkezlerini dolaştı. Daha sonra Trablus büyük camisinde hadis dersi vermeye başladı. 343'te (m. 955) Trablus'ta vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Salı, 08 Ağustos 2017

]]>
Pazartesi, 07 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey oğul! Kimseyi hakir görme]]>

Ahmed bin Ebî Verd hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Bağdâd’da doğdu. 263 (m. 876)’da orada vefât etti. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet arkadaşı idi. Evliyânın büyüklerinden olan Sırrî-yi Sekâtî, Haris Muhasibî ve Bişr-i Hafî’nin sohbetinde bulundu. Buyurdu ki: 

Pazartesi, 07 Ağustos 2017

]]>
Pazar, 06 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bir kimseye yapılacak en güzel dua]]>

İmâm-ı Sultanî Hayrullah Efendi 151. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1249 (m. 1834)’de İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra Sultan Abdülaziz'in sarayında İmâm-ı Sultanî oldu. Padişah Avrupa seyahatine onu da götürdü. Sonra Anadolu ka­dıaskerliği, Ru­meli kadıaskerliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1315 (m. 1898)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 06 Ağustos 2017

]]>
Cumartesi, 05 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mahluklar bununla rızık bulur]]>

Zeyd bin Eslem hazretleri müfessirlerin (tefsîr âlimlerinin) en meşhûrlarındandır. Hadis ilminde de güvenilir âlimlerden biri idi. Medine-i münevverede doğdu. 136 (m. 753) târihinde Medine’de vefât etti.

Cumartesi, 05 Ağustos 2017

]]>
Cuma, 04 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Haccı kabul olanın günahları affolur]]>

Ahmed el-Birtî hazretleri üçüncü asır hadîs ve Hânefî fıkıh âlimidir. Bağdât civarında Birt köyünde doğdu. 280 (m. 894)’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 04 Ağustos 2017

]]>
Perşembe, 03 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Faydasız ilim ilim değildir]]>

İbn-i Kudâme hazretleri evliyânın büyüklerinden ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1134 (H. 528) senesinde doğdu. 1210 (H.607) yılında Şam’da vefât etti. Şam’da birçok âlimden ilim tahsil etti. Sonra Mısır’a gitti. Orada Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi. Kudüs’ün fethinden sonra oraya yerleşti.

Perşembe, 03 Ağustos 2017

]]>
Çarşamba, 02 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İki cihanda aziz olmak için]]>

Bozkırlı Mehmed Kudsî Efendi Osmanlı alim ve velilerinden olup Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerindendir. 1784 (H.1198) senesinde Konya'nın Bozkır kazâsının Aliçerçi köyünde doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Ödemişli Hasan Efendiye talebe oldu. 

Çarşamba, 02 Ağustos 2017

]]>
Salı, 01 Ağustos 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teala bizi her an görüyor]]>

Ahmed bin Fâris hazretleri Tefsîr, fıkıh ve lügat âlimlerindendir. 329 (m. 941)’de İran’da Kazvin’de doğdu. Bir müddet Horasan’da kaldı. Sonra Rey şehrine gelip burada birçok eser telîf etti ve yazdı. 395 (m, 1004)’de Rey şehrinde vefât etti. Bir dersinde, “Nefis Muhasebesi” hakkında buyurdu ki:

Salı, 01 Ağustos 2017

]]>
Pazartesi, 31 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kötü ahlaklılarla görüşmemelidir]]>

Irâkîzâde Mehmed Efendi Osmanlı tasavvuf büyüklerinden olup, Çerkezdir. 922 (m. 1516) senesinde Medîne-i münevverede mücavir iken vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazartesi, 31 Temmuz 2017

]]>
Pazar, 30 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gafillerle beraber oturmamalıdır]]>

Muhammed Iclî Yemenî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1011 (m. 1602) senesinde vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazar, 30 Temmuz 2017

]]>
Cumartesi, 29 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Münakaşayı terk etmenin mükâfatı]]>

Hüşeym Vâsıtî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 104 (m. 722)’de Bağdâd’ta doğdu. 183 (m. 799)’da orada vefât etti. Ayrıca tefsîr, fıkıh ve kıraat ilimlerinde de âlimdir. Tefsîrinde şöyle nakleder;

Cumartesi, 29 Temmuz 2017

]]>
Cuma, 28 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Akla danışmadan tâbi olmalıdır]]>

Şerîf İzzeddîn Hüseynî hazretleri kırâat, târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 818 (m. 1415)’de Şam’da doğdu. 874 (m. 1469)’de Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 28 Temmuz 2017

]]>
Perşembe, 27 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünya hayatının ziynetleri]]>

Ahîzâde Sinânüddîn Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Aslen, Aydın iline bağlı Güzelhisar kasabasından olup, 936 (m. 1529) senesinde Bursa’da vefât etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 27 Temmuz 2017

]]>
Çarşamba, 26 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cesur desinler diye savaştın]]>

Sa’îd bin Mensûr Horasânî hazretleri İmâm-ı Mâlik hazretlerinin talebelerinden, İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretlerinin hocalarındandır. Hadis ilminde imam olup, müctehid idi. Üç yüz binden fazla hadîs-i şerîfi râvileriyle beraber ezberden bilirdi. Horasan’da doğdu. 227 (m. 842)’de Mekke’de vefat etti. Rivâyetlerinden bazıları:

Çarşamba, 26 Temmuz 2017

]]>
Salı, 25 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Siz, bizden evvel göçtünüz]]>

Ebü’l-Hasen İbni Ni’me hazretleri tefsîr, kırâat, hadîs ve fıkıh âlimlerindedir. 490 (m. 1097)’de Endülüs’ün (İspanya) Meriyye (Merida) şehrinde doğdu. İlim tahsili için Kurtuba’ya (Cordoba) gitti. Sonra Belensiye’ye (Valencia) yerleşti. 567 (m. 1172)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 25 Temmuz 2017

]]>
Pazartesi, 24 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır]]>

Abdullah bin Muhammed Nişâbûrî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 706 (m. 1306)’da doğdu. 776 (m. 1374)’de vefât etti. Kitabında buyurdu ki:

Pazartesi, 24 Temmuz 2017

]]>
Pazar, 23 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Rabbinden bizim için şefaat dile]]>

Yakûb bin Şeybe hazretleri büyük hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 182 (m. 798)’de Basra’da doğdur. Bağdâd’da ilim tahsil etti, talebe yetiştirdi ve orada 262 (m. 875)’de vefât etti. Yüz binden ziyâde hadîs-i şerîfi sened ve râvileriyle ezbere okurdu. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 23 Temmuz 2017

]]>
Cumartesi, 22 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Söz, dinleyene göre söylenir]]>

Âbid Çelebi Osmanlı Devleti zamanında Anadolu’da yetişen âlimlerdendir. 874 (m. 1469’da doğdu. Mevlevî yoluna girdi. Evliyâlıkta yüksek derecelere erişti. 954 (m. 1547)’de vefât etti. Sohbetlerinde Mesnevi'den anlatırdı. Bir sohbetinde Mesnevi'den şunları anlattı:

Cumartesi, 22 Temmuz 2017

]]>
Cuma, 21 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onun hâlini Allah sizden iyi bilir]]>

Ebû Ali Cezerî hazretleri hadîs imâmlarındandır. 210 (m. 825)’de Kûfe’de doğup, 293 (m. 906)’da vefât etti. Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ve Eshâb-ı kiramdan (radıyallahü anhüm) gelen haberler ve nakleden zatlar hakkında ona müracaat edilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Cuma, 21 Temmuz 2017

]]>
Perşembe, 20 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah için bir şey isteyene veriniz]]>

Safvan bin Süleym hazretleri Tabiînden tanınmış bir hadîs âlimidir. 132 (m. 749)’de Medîne-i münevverede vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Perşembe, 20 Temmuz 2017

]]>
Çarşamba, 19 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanlar muhakkak hüsran içindedir]]>

Kâdı’l-kudât Ebû Sâib Hemedânî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 264 (m. 878)’de İran’da Hemedan’da dünyâya geldi. Cüneyd-i Bağdâdî’nin sohbet ve teveccühleriyle şereflendi. Tefsîr, hadîs, fıkıh üzerine pek kıymetli kitaplar telîf etti. Şafiî mezhebindeki ilk "Başkadı" bu zâttı. 350 (m. 961) yılında vefât etti. Ebû Sâib, Bağdâd’da bir mecliste anlattı:

Çarşamba, 19 Temmuz 2017

]]>
Salı, 18 Temmuz 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlmihâli öğrenmek îmanı korur]]>

Abdülkâdir Safûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1010 (m. 1601)’de Ürdün’de Safûriyye denilen yerde doğdu. 1081 (m. 1670)’de Şam’da vefât etti. Oğluna şu nasihatleri yaptı:

Salı, 18 Temmuz 2017

]]>