Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Salı, 21 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Uyanık ol, kendine dost ara]]>

Muhammed bin Nadr hazretleri Tebe-i tabiînden olup her yerde hakkı konuşarak, emr-i bi’l-ma’rûf ve nehyi ani’l-münkeri bildirirdi. Kûfe’de yaşadığı ve orada vefât ettiği bilinmektedir. 

Salı, 21 Mayıs 2019

]]>
Pazartesi, 20 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Konuşmanın edepleri ve incelikleri]]>

Şemseddîn Zeynî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 662 (m. 1263)’de doğdu. 726 (m. 1326)’da Medîne-i münevverede vefât etti. İlim öğrenirken dikkat edilecek hususları anlatırken buyurdu ki:

Pazartesi, 20 Mayıs 2019

]]>
Pazar, 19 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ameller imandan parça değildir]]>

Ebû Abdullah Muhammed Tâî hazretleri kelâm ve Mâlikî fıkıh âlimidir. 370 (m. 980)’de Bağdâd’da vefât etti. Bir dersinde “İman” hakkında şunları anlattı:

Pazar, 19 Mayıs 2019

]]>
Cumartesi, 18 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kendisine cennetten kapı açılan kimse]]>

İbn-ül-Hall hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İsmi Muhammed bin Mübârek’tir. 475 (m. 1082)’de doğdu. 552 (m. 1157)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cumartesi, 18 Mayıs 2019

]]>
Cuma, 17 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahtan başka ilâh yoktur]]>

Hayâtîzâde Mehmed Emîn Efendi Altmışbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul’da doğdu. 1160 (m. 1748)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Cuma, 17 Mayıs 2019

]]>
Perşembe, 16 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gıybet ve iftira hakkında]]>

Zeynüddîn Hemedânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 548 (m. 1153)’de İran’da Hemedan’da  doğdu. 584 (m. 1188)’de vefât etti. Hadîs ilminde hafız (yüzbin hadîs-i şerîfi senetleriyle ezbere bilen) derecesinde âlimdir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Perşembe, 16 Mayıs 2019

]]>
Çarşamba, 15 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cömertlik ve güzel huy üzere yaratılanlar]]>

İbn-i Mûsâ Cemâleddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 789 (m. 1387)’de Mekke’de doğdu. 823 (m. 1420)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 15 Mayıs 2019

]]>
Salı, 14 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlimde, önemli olan öne alınmalıdır]]>

Turûd (Türüt) Efendi Kanunî Sultan Süleymân zamanının âlimlerindendir. Konya-Beyşehir’de doğdu. 975 (m. 1568)’de İstanbul’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında buyurdu ki:

Salı, 14 Mayıs 2019

]]>
Pazartesi, 13 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhtiyâcı olan ilmi öğrenmek farzdır]]>

Şemsüddîn Mûsulî hazretleri fıkıh, lügat ve nahiv âlimidir. 699 (m. 1300)’de Lübnan’da Ba’lbek’te doğdu. 774 (m. 1372)’de Trablusşâm’da vefât etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 13 Mayıs 2019

]]>
Pazar, 12 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ondan daha sevgili hiç kimse yaratmadım]]>

Yahyâ bin Abdürrahmân Acîsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m. 1375) senesinde Fas’ta doğdu. 862 (m. 1457) senesinde Kâhire’de vefât etti. İlim öğrenmek için memleketinden ayrılıp, Mısır’da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet alıp talebe yetiştirdi. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 12 Mayıs 2019

]]>
Cumartesi, 11 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmân etmeyenlerin hiçbir kıymeti yoktur]]>

İbn-i Enbârî hazretleri hadîs ve nahiv âlimlerindendir. 271 (m. 884)’de doğdu. 328 (m. 940)’de vefât etti.
Bu mübarek zat, bir gün hastalanmıştı. Dostları ziyâretine gittiler. Babasının pek üzgün ve endişeli olduğunu gördüler. Bu kadar endişe etme, üzülme dediler. Babası şöyle cevap verdi: “Nasıl üzülüp endişelenmeyeyim. O, şu gördüğünüz kitapların hepsini ezbere biliyor” diyerek kitaplarını gösterdi. Kendisi de, onüç sandık dolusu kitap ezberlediğini söylemiştir. İbn-i Enbârî buyurdu ki: 

Cumartesi, 11 Mayıs 2019

]]>
Cuma, 10 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ruh, madde değildir ve Allah'ın izni ile iş yapar]]>

Muhyiddîn Acemî Efendi Osmanlılar zamanında yetişen âlimlerindendir. Sultan İkinci Bâyezîd devrinde yaşamış ve Edirne’de vefât etmiştir. Molla Gürânî’den aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, ilmî olgunluğa sahip olduktan sonra, bazı medreselerde müderris olarak vazîfe yaptı. Daha sonra Sahn-ı semân medreselerinden birisine müderris olarak tayin olundu. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 10 Mayıs 2019

]]>
Perşembe, 09 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir ziyaretleri âhireti hatırlatır]]>

Ebû Ca’fer Muhammed Mûsulî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 162 (m. 778)’de doğdu. 242 (m. 856)’da vefât etti. Hadîs ilminde hafız olup, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezberlemiştir. "Musul Şeyhi" lakabıyla meşhûrdur. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Perşembe, 09 Mayıs 2019

]]>
Çarşamba, 08 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshâbım, yemekteki tuz gibidir]]>

Ebû Bekr Şafiî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 260 (m. 874)’de Irak’ta Cibâl’de doğdu. İlim tahsil etmek için Cizre ve Mısır’a gitti. Bağdâd'a yerleşti. 354 (m. 965)’de vefât etti. Eshâb-ı kiramın üstünlükleri hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti:

Çarşamba, 08 Mayıs 2019

]]>
Salı, 07 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennetin kapısını çalmaya devam et]]>

Ebü’l-Hasen El-Kerecî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 458 (m. 1066)’de doğdu. 532 (m. 1137)’de vefât etti. Orucun fazileti hakkında şu hadis-i şerifleri nakletti: 

Salı, 07 Mayıs 2019

]]>
Pazartesi, 06 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müminin korkusu ile ümidi eşit olmalı]]>

Düğmecizâde Mehmed Efendi Osmanlı Devleti’nde yetişen ulemânın büyüklerindendir. Aslen İranlı olup, babası ile birlikte İstanbul’a geldi. 998 (m. 1590)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 06 Mayıs 2019

]]>
Pazar, 05 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bozuk itikâdlardan sana sığınırım]]>

Molla Miskin hazretleri hadîs âlimlerindendir. Afganistan’da Herat’ta doğdu. 954 (m. 1547)’de vefât etti. “Meâric-ün-nübüvve fî medâric-il-fütüvve” eseri çok meşhurdur. Bu eserden bazı bölümler:

Pazar, 05 Mayıs 2019

]]>
Cumartesi, 04 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hazreti Ali’nin ilimdeki yüksekliği]]>

Kerîm Ali Efendi Osmanlı âlimlerinden olup aslen Afrika’nın Zengibâr memleketindendir. Devşirme olarak gelmiş idi. Müslüman olmakla şereflendi, ilim ile meşgul oldu. "Molla Kerîm" diye tanınır. 1033 (m. 1624)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cumartesi, 04 Mayıs 2019

]]>
Cuma, 03 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbâdet, imanı olanlara emrediliyor]]>

Nakkaşzade Hüseyn Efendi Osmanlılar zamanında yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’ın Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 964 (m. 1556) senesinde İstanbul’da vefât etti. Tebrîz’de aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, Osmanlı Sultanı İkinci Bâyezîd Hân zamanında İstanbul’a geldi. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 03 Mayıs 2019

]]>
Perşembe, 02 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kalbinde zerre kadar kibir varsa!]]>

Şemseddîn Efendi Osmanlı Şeyhülislâmlarının onaltıncısıdır. "Kâdızâde" diye tanınır. 918 (m. 1512)’de dünyâya geldi. 988 (m. 1580)’de İstanbul’da, Fâtih’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 02 Mayıs 2019

]]>
Çarşamba, 01 Mayıs 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - La ilahe illallah sağlam bir kal’adır]]>

Ebû Mensûr Muhammed bin Hamşâd hazretleri kelâm, hadîs ve Şafiî fıkıh âlimidir. 316 (m. 929) yılında Nişâbûr’da doğdu ve 388’de (m. 998) orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 01 Mayıs 2019

]]>
Salı, 30 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Satıcı, malındaki kusuru alıcıya söylemelidir]]>

Şemseddîn Muhammed Gazzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimlerindendir. 716 (m. 1316)’de Filistin’de Gazze’de doğdu. 770 (m. 1368)’de Şam’da vefât etti. Ticârette adâlet ve zulüm hakkında şunları anlattı: 

Salı, 30 Nisan 2019

]]>
Pazartesi, 29 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâm âleminde görülen kötülüklerin sebebi]]>

Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1837 (H.1253) senesinde doğdu. Babası tarafından yetiştirilen Şeyh Abdurrahmân Ebü'l-Vefâ, zâhirî ve manevî ilimlerde yüksek derece sâhibi oldu. Babasının vefâtından sonra, ilmini artırmak için Bağdat'a gitti. 1868 (H.1285) senesinde orada vefât etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 29 Nisan 2019

]]>
Pazar, 28 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlim için yola çıkana verilen müjdeler]]>

İbn-ül-Murabıt hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. Aslen Endülüslüdür. Meriyye (Merida) şehrinde kadılık yaptı. 485 (m. 1092) yılında Medine’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Pazar, 28 Nisan 2019

]]>
Cumartesi, 27 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Erkeklerin yüzük takmaları hakkında]]>

Mehmed Zeynî Efendi Altmışaltıncı Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1078 (m. 1667) senesinde İstanbul’da doğdu. Zamanının âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsil edip, yüksek ilmî dereceye ulaştıktan sonra, müderrislik diplomasını aldı. Çeşitli vazifelerden sonra Şeyhülislâm Hayâtî-zâde Mehmed Emîn Efendi’nin yerine Şeyhülislâmlık makamına tayin edildi. 1164 (m. 1751) senesinde İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 27 Nisan 2019

]]>
Cuma, 26 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Vaktini boş şeylerle geçirme kardeşim]]>

İbn-i Mu’temed İsferâînî hazretleri Kelâm ve tasavvuf âlimlerindendir. 474 (m. 1081)’de doğdu. 538 (m. 1143) senesinde İran’da Bistam’da vefât etti. Bâyezîd-i Bistâmî hazretlerinin kabri yanına defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cuma, 26 Nisan 2019

]]>
Perşembe, 25 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Azîzim! Gençlik en büyük nîmettir]]>

Rûşenî Alâeddîn Efendi Osmanlı evliyasındandır. Tire’nin Rûşen köyünde doğdu. Şirvan'a gidip, orada Seyyid Yahyâ hazretlerine talebe olmakla şereflendi. Hocasının emriyle Anadolu'ya döndü. Edirne'de Fâtih Sultan Mehmed Han ile görüştü. Sultan Fâtih ve vezirleri ona talebe oldular. Sonra Karaman’a giderek talebe yetiştirdi. 1462 (H.867) senesinde Karaman'da vefât etti.Bu mübarek zat buyurdu ki:

Perşembe, 25 Nisan 2019

]]>
Çarşamba, 24 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bütün kötülüklerin anası içkidir!]]>

Ebû Mensûr Muhammed Hafede hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 476 (m. 1083)’de İran’da Tûs’ta doğdu. 573 (m. 1177)’de Tebrîz’de vefât etti. İçki içmenin kötülüğünü şöyle anlatmaktadır:

Çarşamba, 24 Nisan 2019

]]>
Salı, 23 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Biriniz bir hata yapmış olmasın]]>

Şerîfzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1553 (H.960) yılında Isparta-Eğirdir'de doğdu. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladı. Çeşitli medreselerde müderrislik, Nakîbü'l-eşrâflık ve Rumeli Kâdıaskerliği yaptıktan sonra emekli oldu. 1630 (H.1040) da İstanbul'da vefât etti. Şerîfzâde hazretleri Menâkıb-ı Evliyâ isimli eserinde, Allah dostları olan velîler hakkında şöyle demektedir:

Salı, 23 Nisan 2019

]]>
Pazartesi, 22 Nisan 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sofradan, doymadan evvel kalkmalıdır]]>

Muhammed Bâcûk Bakkâlî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. 523 (m. 1129)’de Harezm’de vefât etti. Yemek yeme âdabı hakkında buyurdu ki: 

Pazartesi, 22 Nisan 2019

]]>