Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Pazar, 18 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ayakta duramayan hastanın namazı]]>

Hamîdîzâde Mustafa Efendi 119. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1144'te (m. 1731) doğdu. Medrese tahsilinden sonra saray hocalığına getirildi. Nakşiben­dî tarikatına mensup olduğundan saray görevlilerinden bir­çoğu onun müridi oldu. 1204'te (m. 1789) şeyhülislâm tayin edildi. 1208'de (m. 1793) Ma­nisa'da vefat etti. Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 18 Kasım 2018

]]>
Cumartesi, 17 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Senden başka hiçbir ilâh yoktur]]>

Abdülmelik Cüveynî hazretleri Şafiî mezhebinde meşhur fıkıh ve hadîs âlimidir. 419 (m. 1028)’de İran’da Nişâbûr şehrinin Cüveyn nahiyesinde doğdu. 478 (m. 1085)’de Nişâbûr’da vefât etti. İlimdeki yüksekliğinden dolayı kendisine, “İmâm-ül-Haremeyn” unvanı verildi. 

Cumartesi, 17 Kasım 2018

]]>
Cuma, 16 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kardeşleriniz arasında sulh yapınız]]>

Abdurrahmân bin Muhammed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 978 (m. 1571)’de Şam’da doğdu. 1051 (m. 1641)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 16 Kasım 2018

]]>
Perşembe, 15 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Uzun emel sebebiyle tövbeyi geciktirme]]>

Hamîd bin Ali İmâdî hazretleri fıkıh âlimidir. 1103 (m. 1691)’de Şam’da doğdu. Muhakkik, edip, ârif ve kâmil bir zât idi. 1171 (m. 1757)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 15 Kasım 2018

]]>
Çarşamba, 14 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her sıkıntıdan sonra ferahlık vardır]]>

Yeniceli Şeyh Mustafa Efendi, Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. Günümüzde Makedonya’da bulunan Vardar Yenicesi'nde miladi onbeşinci yüzyılda yaşadı.
Bu mübarek zat, bir sohbetinde şunları anlattı:

Çarşamba, 14 Kasım 2018

]]>
Salı, 13 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir]]>

Ebü’l-Abbas Uklîşî hazretleri hadîs ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Babası, Endülüs’te (İspanya) Ukliş’ten (Ucles) Dâniye (Denia) şehrine gelip yerleşti. Ebü’l-Abbâs Uklişî orada doğdu. 550 (m. 1155)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:

Salı, 13 Kasım 2018

]]>
Pazartesi, 12 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mürüvvet, iyilik etmeyi sevmektir]]>

Seyyid Abdullah İbrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’da Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi belli değildir. 743 (m. 1343)’de Tebrîz’de vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Pazartesi, 12 Kasım 2018

]]>
Pazar, 11 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bugün sana sevap yoktur]]>

Burhâneddîn Gürânî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 1025 (m. 1616)’da Kuzey Irak’ta Şehrizor’da dünyâya geldi. 1101 (m. 1690)’da Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 11 Kasım 2018

]]>
Cumartesi, 10 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fakir akrabaya verilen zekât]]>

Nûreddîn Esnevî hazretleri fıkıh, usûl ve nahiv âlimidir. Mısır’da İsnâ’da 650 (m. 1252)’de doğdu. 721 (m. 1321)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât hakkında şunları anlattı:

Cumartesi, 10 Kasım 2018

]]>
Cuma, 09 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hesap görenler olarak biz kâfiyiz]]>

Mevlânâ Seyyid İbrâhim hazretleri Osmanlı âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 848 (m. 1438)’de Amasya’da Yenice köyünde dünyâya geldi. 935 (m. 1528)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cuma, 09 Kasım 2018

]]>
Perşembe, 08 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bütün ibâdetlerini kusurlu bil]]>

Mustafa Mânevî Efendi Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerinden olup Karabaşvelî'nin oğlu ve halîfesidir. Babasından ve başka âlimlerden zâhirî ilimleri tahsil etti. Tasavvuf yolunda, babasının yanında kemâle geldi. Sonra Ordu-yu Hümâyûn'a tâyin edildi. Orada da vaaz ve nasihat etti. 1702 (H.1114) senesinde İstanbul'da vefât etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Perşembe, 08 Kasım 2018

]]>
Çarşamba, 07 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sizin şerrinizden nasıl kurtuluruz]]>

Kâdı Ebû Ya’lâ hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 527 (m. 1133)’de doğdu. 578 (m. 1183)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 07 Kasım 2018

]]>
Salı, 06 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir ziyareti âhiret gününü hatırlatır]]>

Ebû Hakîm Nehrevânî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 480 (m. 1087)’de doğdu. 556 (m. 1161)’de vefât etti. Çok hadis-i şerif ezberledi ve talebelerine nakletti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 06 Kasım 2018

]]>
Pazartesi, 05 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Küfre sebep olan bidat]]>

Burhâneddîn İbrâhim bin Cemâa hazretleri tefsîr ve fıkıh âlimidir. 725 (m. 1325)’de doğdu. 790 (m. 1388)’de Şam’da vefât etti.  Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 05 Kasım 2018

]]>
Pazar, 04 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tövbe kapısı devamlı açıktır]]>

Burhânüddîn İbn-i Abdülhak hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 669 (m. 1270)’de Şam’da doğdu. 744 (m. 1343)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Pazar, 04 Kasım 2018

]]>
Cumartesi, 03 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyalık olan şeyler melundur]]>

Takıyyüddîn Ebû İshâk hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 602 (m. 1205)’de Şam’da doğdu. 692 (m. 1293)’de orada vefât etti. Çok hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu. Bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: 

Cumartesi, 03 Kasım 2018

]]>
Cuma, 02 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sâlih arkadaş, seni gafletten uyandırır]]>

Şeyh Fethullah-ı Verkânisî hazretleri Doğu Anadolu'da yetişen evliyâdandır. Siirt'in Verkanis köyünde doğdu. Nakşibendiyye yolu büyüklerinden, büyük velî Abdurrahmân Tâhî (Tâgî) hazretlerinin sohbetlerine devâm etti ve kızı Tayyibe Hâtunla da evlendirdi. Tasavvuf yolunda ilerledi. 1899 (H.1317) senesinde Bitlis'te vefât etti.

Cuma, 02 Kasım 2018

]]>
Perşembe, 01 Kasım 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yüzleri siyah ve gök gözlü iki melek]]>

Ebezâde Abdullah Efendi, Osmanlı Şeyhülislâmlarının ellibirincisidir. Bulgaristan’da Balçık kasabasında doğdu. 1126 (m. 1714)’de Trabzon’a giderken, bindiği gemi battı ve boğularak vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 01 Kasım 2018

]]>
Çarşamba, 31 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar, kendilerine zulmediyorlar]]>

Ali bin Sûdûn Yeşbegavî hazretleri Hanefi mezhebi fıkıh âlimi, edîb ve şâirdir. 810 (m. 1407)’de Kâhire'de doğdu. 868 (m. 1464)’de Şam'da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 31 Ekim 2018

]]>
Salı, 30 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bütün Müslümanlara hürmet et]]>

Ahmed ibn-i Sâlim hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Yemen’de doğdu. 1020 (m. 1611)’de Hindistan’ın Benderşahar şehrinde vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Salı, 30 Ekim 2018

]]>
Pazartesi, 29 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kendi çıkarlarının arkasından koşma]]>

Burhânüddîn İbrâhim er-Rakka hazretleri tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimidir. 647 (m. 1249)’de Suriye’de Rakka’da doğdu. 703 (m. 1303)’de Şam’da vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Pazartesi, 29 Ekim 2018

]]>
Pazar, 28 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâinâta ibret nazarıyla bakmak]]>

Eyyûbî Abdullah Efendi Osmanlı kırâat âlimlerinin büyüklerindendir. Eyüpsultan semtinde ikâmeti sebebiyle "Eyyûbî" denildi. 1252 (m. 1836) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şeyhülislâm Hamdizâde Mustafa Efendi’den, Gelenbevî İsmâil Efendi’den, kırâat ilmi ve yüksek ilimleri okudu. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 28 Ekim 2018

]]>
Cumartesi, 27 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah, en hayırlı koruyucudur]]>

Ebû Muhammed Sa’bî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158) yılında Yemen’de, Sehfene’de vefât etti. Yemen’deki ilim merkezlerinde ilim öğrendikten sonra, Hicaz tarafına gitti. Hicaz’da İslâm âleminin çeşitli bölgelerinden gelen âlimlerin ilminden istifâde etti. Zamanında, Yemen Müslümanlarının en ileri gelen âlimi oldu.

Cumartesi, 27 Ekim 2018

]]>
Cuma, 26 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Vakitleri çalışmakla ve ibâdetle geçirmelidir]]>

İmâmüddîn ibn-üs-Sükkerî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 553 (m. 1158)’de Mısır’da doğdu. 624 (m. 1227)’de vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Cuma, 26 Ekim 2018

]]>
Perşembe, 25 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Abdesti bozanlar ve bozmayanlar]]>

Ebû Bekr Harrânî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Urfa-Harran’da doğdu, 624 (m. 1227) senesinde aynı yerde vefât etti. Bağdad’da İbn-i Şâtîl ve başkalarından hadîs-i şerîf dinledi. Daha sonra Vâsıt’a giderek orada Hanefî mezhebi fıkıh ilmi tahsil etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 25 Ekim 2018

]]>
Çarşamba, 24 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şüphe etmek küfre sebep olur]]>

İbn-i Ziyâd hazretleri Şâfiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 238 (m. 852) senesinde Horasan’da Nişâbûr’da doğdu. Buradan Irak, Şam, Mısır şehirlerine giderek ilim tahsil etti. Son olarak Bağdâd’a yerleşti. 324 (m. 936) senesinde vefât etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 24 Ekim 2018

]]>
Salı, 23 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kalbinin ürperdiği işi yapma]]>

Nâsıruddîn ibn-ül-Münîr hazretleri fıkıh ve tefsîr âlimidir. 620 (m. 1223)’de doğdu. 683 (m. 1284)’de İskenderiyye’de vefât etti. Talebelerine şöyle buyurdu:

Salı, 23 Ekim 2018

]]>
Pazartesi, 22 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölünceye kadar tövbe kabul olur]]>

Hasırcızâde Mustafa İzzî Efendi son devir Osmanlı âlim ve evliyâsının büyüklerindendir. 1823 (H.1239) senesinde İstanbul'da vefât etti. Büyük âlim Süleymân Sıdkî Efendinin terbiyesiyle yetişti. Hocasının emriyle Sütlüce'deki dergâha yerleşip, insanları irşâda başladı. Dergâhı, "Hasîrîzâde dergâhı" diye şöhret buldu. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Pazartesi, 22 Ekim 2018

]]>
Pazar, 21 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onun dînine uymayan her iş kıymetsizdir]]>

Şemseddîn ibn-i Zühre hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden olup tefsîr ilminde de büyük âlim idi. 757 (m. 1357)’de Lübnan’da Habrâd’da doğdu. 848 (m. 1444)’de Trablus’ta vefât etti. Talebelerine şöyle vasiyette bulundu:

Pazar, 21 Ekim 2018

]]>
Cumartesi, 20 Ekim 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur'ân-ı kerim Allah kelâmıdır]]>

Muhammed bin Ahmed hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. "İbn-i Ziyâ" adıyla meşhur olmuştur. 789 (m. 1387)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 854 (m. 1450)’de orada vefât etti. Bir dersinde şöye anlattı:

Cumartesi, 20 Ekim 2018

]]>