Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Çarşamba, 03 Mart 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hatim sevâbına kavuşmak için]]>

İbrâhîm ibn-i Vesîk el-İşbîlî hazretleri kıraat âlimidir. 567'de (m. 171) Endülüs'­te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Orada büyük âlimlerden kıraat tahsil etti. Musul, Şam ve Mısır'da kıraat dersleri verdi. 654 (m. 1256)’da İşbîliye'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 03 Mart 2021

]]>
Salı, 02 Mart 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Lezzetlere son veren şeyi çok hatırlayınız!]]>

Ahmed İbnü'l-Furât hazretleri hadis âlimidir. 180 (m. 796)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Küçük yaşta hadis tahsiline baş­ladı. Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Şam, Mısır ve Cezîre'ye giderek büyük âlimlerden hadis tahsil etti. 258'de (m. 872) İran’da İsfahan'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

Salı, 02 Mart 2021

]]>
Pazartesi, 01 Mart 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yavrum! Bu dünya imtihan yeridir!]]>

Ali Sebtî hazretleri Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. Diyarbakırlı olup seyyiddir. Elazığ-Palu ilçesinde vefat etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin kardeşi Muhammed Sahib'in sohbetlerinde kemâle geldi. Muhammed Sahib'in hazırladığı icâzetnâmesini Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretleri tasdîk etti. İcâzetnâmesini talebelerinden Abdullah-ı Mekkî Palu'ya getirdi ve teslim etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Pazartesi, 01 Mart 2021

]]>
Pazar, 28 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmiyetin aslı üçtür: İlim, amel ve ihlâs]]>

Bülbülcüzade Abdülkerim Efendi, Osmanlı tasavvuf âlimlerindendir. İstanbul'da doğdu. Şeyh Abdülehadi Nûrî hazretlerine intisab edip tahsil ve sülûkünü tamamladıktan sonra hilafet aldı. Selâtin camilerinin bazılarında kürsü şeyhliği hizmetini ifa etti. 1106 (m. 1694)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 28 Şubat 2021

]]>
Cumartesi, 27 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bakara Kur´ân'ın zirvesi Yasîn ise, kalbidir]]>

Simkeşzade Hasan Feyzi Efendi Osmanlı ulemasındandır. Şeyh Abdülehad Nuri'den hilâfet aldıktan sonra Bayramiye melâmilerinin şeyhlerinden Şeyh Beşir Efendi'ye intisap etti. 1102 (m. 1690)’da vefat etti. “Beydavî tefsirinin Bakara sûresi bölümüne talikatı” isimli eserinde şöyle nakleder:

Cumartesi, 27 Şubat 2021

]]>
Cuma, 26 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefis, ahmak ve câhil hizmetçidir]]>

Nasr bin İbrahim Makdisî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 407 (m. 1016)’da Filistin’de Nablus'ta doğdu. Kudüs, Diyarbekir ve Meyyâfârikin'e (Silvan) giderek ilim tahsil etti. Şam’a yerleşti ve burada talebe yetiştirdi. 490 (m. 1096)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 26 Şubat 2021

]]>
Perşembe, 25 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sû-i zan, yanlış karar vermeye sebep olur]]>

Kabîsa bin Ukbe es-Süvâî hazretleri hadis ve tefsir âlimidir.136 (m. 753)’de Kûfe'de doğdu. Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi büyük âlimlerden ilim tahsil etti. Ahmed bin Hanbel hazretleri, onun talebelerindendir. 215’te (m. 830) Kûfe'de vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 25 Şubat 2021

]]>
Çarşamba, 24 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dargın olanla, üç gün içinde barışmalıdır]]>

Şemsüddîn Muhammed İsfahanî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 616'da (m. 1219) İran’da İsfahan'da doğdu. Sonra Bağdat'a, Şam’a, nihayet Kahire'ye giderek ilim tahsil etti. Kahire'de Sâhibiyye Medresesi'nde ders verdi. 688 (9 Ağustos 1289) tarihinde Kahire'de vefat etti. Şöyle anlatır:

Çarşamba, 24 Şubat 2021

]]>
Salı, 23 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hiç kimse mucizeye karşı gelemedi]]>

İbrâhîm bin Tahmân hazretleri tabiînden hadis, fıkıh ve kelâm âlimidir. 80'de (m. 699) Afganistan’da Herat'ta doğdu. Bağdad ve Hicaz’a giderek Süfyân-ı Sevrî hazretleri gibi ta­biîn âlimlerinden ilim öğrendi. Sonra Mekke'ye yerleşti. İmam-ı Azam Ebû Hanife hazretleri ile görüştü. 168'de (m. 784) Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Salı, 23 Şubat 2021

]]>
Pazartesi, 22 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mürşid-i kâmillerin alametleri hakkında]]>

Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi son devir İslam âlimlerindendir. 1819’da Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Mevlâna Hâlid-i Bağdadî hazretlerinin halifelerinden Bozkırlı Memiş Efendi'nin halka-i tedrisine katılarak, Nakşibendî-Hâlidî icazeti aldı ve halifesi olmakla şereflendi. 1889’da Konya'da vefat etti. Bir sohbetinde şunları anlattı:

Pazartesi, 22 Şubat 2021

]]>
Pazar, 21 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah'tan başkası için "yarattı" demek!]]>

Ebü'l-Abbas Kalânisî hazretleri kelâm âlimidir. İran’da Rey'de doğdu. Bağdat’a giderek kelam ilmi tahsil etti. İmam-ı Eş'arî hazretleri ile görüşürdü. IV. (m. X.) yüzyıl başlarında vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 21 Şubat 2021

]]>
Cumartesi, 20 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Susmak, yüksek edeplerdendir]]>

Rûmî İsmail Efendi, Kâdîriyye tarikatının Rûmîyye kolunun kurucusudur. Kastamonu-Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Medrese ilimlerini tahsil ederken bir gece rüyasında Abdülkadir-i Geylânî hazretlerini gö­rdü, onun manevî işareti üzerine Bağ­dat'a gidip Kâdirî nakîbüleşrafı Seyyid Feyzullah Efendi'ye intisab ederek icazet aldı. İstanbul'a gelen İs­mail Rûmî, Tophane'de bir tekke inşa ettirdi. 1041 (m. 1631)’de vefat etti ve buraya defnedildi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 20 Şubat 2021

]]>
Cuma, 19 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onların kalpleri rahmânî nûrdan yoksundur]]>

Ebû Hâmid İsferâyînî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 344'te (m. 955) İran’da İsferâyin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bağdat'a gitti. Burada Şafiî âlimlerinden fıkıh okudu. Abdullah bin Mü­barek Mescidi'nde ders vermeye başladı ve birçok talebe yetiştirdi. 406'da (m. 1016) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 19 Şubat 2021

]]>
Perşembe, 18 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Küfre sebep olan bir işi bilerek yapma]]>

Şemsüddîn Mahmûd İsfahânî hazretleri Eş'arî kelâm âlimidir. 674'te (m. 1276) İran’da İsfa­han'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye gitti. Burada büyük âlimlerden ilim tahsil ettikten sonra Nâsıriyye Medresesi Mü­derrisliğine tayin edildi. 749'da (m. 1349) Kahire'de vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Perşembe, 18 Şubat 2021

]]>
Çarşamba, 17 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bütün bilgilerin kaynağı Eshâb-ı kirâmdır]]>

İsâ bin Sehl Ceyyânî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Ceyyân’da (Jaen) doğdu. Kurtuba, (Cordoba) Gırnata (Granada) ve Tuleytula'da (Toledo) birçok âlimden fıkıh ilmi tahsil etti. Gırnata'da kadılık yaptı. 486 (m. 1093)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 17 Şubat 2021

]]>
Salı, 16 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O’nun mübârek zâtını kalbinde hazır et]]>

İbrâhim Fasîh Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1236 (m. 1820) senesinde doğdu. 1299 (m. 1882) senesinde Bağdat’ta vefât etti.

Salı, 16 Şubat 2021

]]>
Pazartesi, 15 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ya faydalı konuşunuz yâhut da susunuz]]>

Cemâlüddîn Muhammed İdrîsî hazretleri hadis âlimidir. 568 (m. 1173)’de Mısır'da Saîd şehrinde doğdu. Devrinin büyük âlimlerinden fıkıh ve hadis ilmi tahsil etti. Kahire'de Ömeriyye Medresesi'nde mü­derrislik yaptı. 649 (m. 1251) senesinde orada vefat etti. Envâru ulüvvi'l-ecrâm isimli bir eseri vardır. Bu kitabında şunları nakleder:

Pazartesi, 15 Şubat 2021

]]>
Pazar, 14 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kitaptan ve Sünnetten ancak müctehid anlar]]>

Muînüddîn Muhammed Îcî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 832'de (m. 1429) İran’da Şîraz'ın Îc beldesinde doğdu. Seyyid Şerîf Cürcânî'nin talebesi Mevlâ Hâce Ali'den ders aldı. Şerhu'l-Mevâkıf derslerine devam etti. Mekke'ye giderek talebe yetiştirdi. 905'te (m. 1500) Orada vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 14 Şubat 2021

]]>
Cumartesi, 13 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullah efendimizin âmâya öğrettiği dua]]>

İmâm-ı Şehriyârî Mahmud Efendi 75. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İstanbul'da doğdu. Medrese tahsilinden sonra çeşitli medreselerde müderrisliğe, ardından Sultan 2. Mustafa'nın imamlığına getirildi. Sonra Anadolu, bir ay sonra da Rumeli kadıaskerliğine geti­rildi. Nihayet şeyhülislâm oldu. 1130'da (m. 1718) vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 13 Şubat 2021

]]>
Cuma, 12 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen bizim dînimizi bırakmışsın öyle mi]]>

Kutbüddîn Muhammed Haydarî hazretleri târih ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 821 (m. 1428) senesinde Şam'da Beyt-ül-makdîs’te doğdu. İkiyüz âlimden ders okuyup icâzet aldı. Kâhire’ye gitti ve orada talebe yetiştirdi. 894 (m. 1489)’de orada vefât etti. Buyurdu ki:

Cuma, 12 Şubat 2021

]]>
Perşembe, 11 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bidat sahibinin tövbesi ve ibâdeti kabul olmaz]]>

Ziyâüddîn Ömer Mevsılî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 557’de (m. 1161) Musul'da doğdu. Bağdat'a giderek büyük fıkıh âlimlerinden ilim tahsil etti. Sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi. 622 (m. 1225)’de orada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 11 Şubat 2021

]]>
Çarşamba, 10 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Arabistân'da şairlik en yüksek derecede idi]]>

Abdullah Kaffâl hazretleri Horasan’da yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 327 (m. 939) senesinde Türkistan’da Merv’de doğdu. 417 (m. 1026)’da İran’da Sicistan’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 10 Şubat 2021

]]>
Salı, 09 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günde beş vakit namaz kılınması emredilmiştir]]>

Hayatîzâde Halîl Şeref Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Elbistanlı Ahmed Hayatî Efendi’nin oğludur. Elbistan’da 1211 (m. 1796) senesinde doğdu. 1267 (m. 1851) senesinde aynı yerde vefât etti. Halîl Efendi, babasından ve Bağdat’taki âlimlerden ilim öğrendi. İlimde üstün bir dereceye yükseldi. Bağdat kadılığı yaptı. Hindli Molla Kudsî’nin Arabça olarak yazdığı, namaz vakitlerine dair “Esrâr-ül-melekût” ismindeki eserini, “Efkâr-ı Ceberrût” ismiyle geniş bir şekilde tercüme ve şerh etti. Bu kitabında şöyle yazmaktadır:

Salı, 09 Şubat 2021

]]>
Pazartesi, 08 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cehenneme atılacak üç sınıf insan]]>

Cemâlüddîn Muhammed Merrâkeşî hazretleri hadis âlimidir. 787'de (m. 1385) Mek­ke'de doğdu. Aslen Merakeşlidir. Hadis, fıkıh, meânî ve beyân ilim­lerini tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 823 (m. 1421)’de Mekke'de vefat etti. Nüzhetü'n-nazar isimli eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Pazartesi, 08 Şubat 2021

]]>
Pazar, 07 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Güzel huylar kalpten, kötü huylar nefsten]]>

Alâüddîn Alî el-Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 817 (m. 1414)’de Filistin’de Nablus'ta doğdu. Şam’da medrese tahsilini tamamladıktan sonra Hanbelî kadılığı yaptı. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 07 Şubat 2021

]]>
Cumartesi, 06 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Muharebe eden, ibâdet edenden daha üstündür]]>

Ebû Muhammed Mekkî el-Kaysî hazretleri tefsir ve kıraat âlimidir. 355'te (m. 966) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire'ye giderek kıraat ve tefsir âlimlerinin derslerinden istifade etti. Tekrar Kayre­van'a döndü; sonra Endülüs'e geçti ve Kurtuba'da kıraat dersleri vermeye başladı. 437'de (m. 1045) orada ve­fat etti. Tefsirinden bazı bölümler:

Cumartesi, 06 Şubat 2021

]]>
Cuma, 05 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İyi huylu insan ruhların gıdası akılların aşısıdır]]>

İbrahim Tennûrî hazretleri Anadolu evliyasının meşhurlarındandır. Sivas'ta doğdu. Konya'da tahsil yaptıktan sonra Kayseri'ye gitti ve müderrislik yaptı orada. Akşemseddin hazretlerine intisab etti ve hilâfet aldı ve halkı irşad etti.  887 (m. 1482)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cuma, 05 Şubat 2021

]]>
Perşembe, 04 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İstediği kapıdan cennete girenler]]>

Şemsüddîn Muhammed Raînî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 902 (m. 1496) senesinde, Mekke-i mükerremede doğdu. 954 (m. 1547) senesinde Trablusgarb’da vefât etti. Mekke-i mükerremede birçok âlimden hadîs-i şerîf rivâyet etti. İlim öğrendiği âlimlerin hepsi ona icâzet verdiler. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Perşembe, 04 Şubat 2021

]]>
Çarşamba, 03 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanda bulunan üç şey: Akıl, kalb ve nefis]]>

Ebû Sa'd Ahmed Mâlînî hazretleri hadis âlimi ve evliyanın meşhurlarındandır. Afganistan’da Herat’ın Mâlîn köyünde doğdu. Cürcân, Nîşâbur, İsfahan, Bağdat, Şam, Mısır, Mekke ve Medine gibi yerleri dolaşarak pek çok ilim tahsil etti. 409'da (m. 1018) Mısır'da vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 03 Şubat 2021

]]>
Salı, 02 Şubat 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Beni zikredenlerle beraberim]]>

Şihâbüddîn Ahmed Makkarî hazretleri hadis âlimidir. 990'da (m. 1582) Cezayir’de Tilmsân'da doğdu. İlk tahsilinden sonra Fas'ta Merakeş'e, sonra Kahire'ye giderek ilmini ilerletti. Ezher'deki dersleri büyük ilgi gördü. 1041'de (m. 1632) orada vefat etti. Naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Salı, 02 Şubat 2021

]]>