Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Perşembe, 19 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölenin kıyâmeti kopmuş demektir]]>

Kemâlüddîn ibn-i Fûtî hazretleri hadîs, kelâm, târih ve edebiyat âlimidir. 642 (m. 1244) senesinde Bağdad’da doğdu. 723 (m. 1323) senesinde vefât etti. Birçok hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve rivâyetlerde bulundu. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 19 Temmuz 2018

]]>
Çarşamba, 18 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yâsîn-i şerîfte bir isim vardır ki]]>

Abdürrahîm ibn-i Furât hazretleri hadîs, târih ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 759 (m. 1358)’de Kâhire’de doğdu. 851 (m. 1448)’de vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 18 Temmuz 2018

]]>
Salı, 17 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey Ömer, bu zât Bedir Savaşına katıldı]]>

Süleymân ibn-i Fetâ hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. İran’da Nehrevân’da doğdu. 493 (m. 1100)’de İran’da İsfehan’da vefât etti. “Tefsîr-ül-Kur’ân” isimli eserinde şöyle nakleder:

Salı, 17 Temmuz 2018

]]>
Pazartesi, 16 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazdaki kusurlar "tesbîh" ile örtülür]]>

Burhâneddîn ibn-i Firkâh hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 660 (m. 1262)’de doğdu. 729 (m. 1329)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Pazartesi, 16 Temmuz 2018

]]>
Pazar, 15 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslümânların günleri sıkıntı içinde geçiyordu]]>

Ebü’l-Hasen ibn-i Ferhûn hazretleri Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. Aslen Tunusludur. 698 (m. 1298)’de Medine’de doğdu. 746 (m. 1345)’da vefât etti. “Tevârîh-ül-ahbâr vet-ta’rîfü bi-nesebi Seyyid-il-muhtâr” isimli eserinde şöyle anlatır:

Pazar, 15 Temmuz 2018

]]>
Cumartesi, 14 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbâdetlerin en üstünü namaz kılmaktır]]>

Molla Tâhir-i Bedahşî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin talebelerinin önde gelenlerindendir. Önce subay idi. Resûlullah efendimizin rüyâda verdiği emirle, askerliği bırakarak tasavvuf yoluna girdi. Doğum ve vefât tarihleri belli değildir. On yedinci asrın sonlarında vefât etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Molla Tâhir-i Bedahşî'ye yazdığı mektuplardan ikisi:

Cumartesi, 14 Temmuz 2018

]]>
Cuma, 13 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyamet için ne hazırladın]]>

İbn-i Havtullah Ensârî hazretleri hadîs âlimlerinin büyüklerindendir. 549 (m. 1154) senesinde Endülüs’te (İspanya) Ünde’de (Onda) doğdu. Mende (Montiel), Belensiye (Valencia), Mürsiyye (Murcia), Mâleka (Málaga), Gırnata (Granada), İşbilîye (Sevilla), Kurtuba (Córdoba) ve Sebete (Ceuta) medreselerinde zamanın meşhur âlimlerinden icâzet aldı. Şelemenka’da (Salamanca) kadılık yaptı.612 (m. 1215)’de Gırnata’da (Granada) vefât etti. Hadîs ilminde hafız, fıkıh, kırâat ve nahiv ilminde de âlim, hatîb ve şâir idi. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 13 Temmuz 2018

]]>
Perşembe, 12 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Siz, hidâyete götüren rehber olacaksınız]]>

Takıyyüddîn ibn-i Fehd hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh ve târih âlimidir. 787 (m. 1385)’de Mısır’da doğdu. 871 (m. 1466)’da, Mekke’de vefât etti. Siyer kitabında şöyle anlatır:

Perşembe, 12 Temmuz 2018

]]>
Çarşamba, 11 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gerçek arkadaş, kızmaz kırılmaz ve küsmez]]>

Muhammed ibn-i Ebi’s-Sürûr hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir, 603 (m. 1206)’da Şam’da doğdu. 676 (m. 1277)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 11 Temmuz 2018

]]>
Salı, 10 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fıkıhta, senden iyi konuşanı görmedim]]>

Muhyiddîn ibn-i Ebi’l-Vefâ hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerindendir. 696 (m. 1297)’de Kâhire’de doğdu. 775 (m. 1373)’de orada vefât etti. İmâm-ı A'zam Ebû Hanîfe hazretleri hakkında şunları anlattı:

Salı, 10 Temmuz 2018

]]>
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyayı seven kişi ölümü sevmez]]>

Muhammed ibn-i Ebi’l-Hamâil hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 932 (m. 1525)’de Mısır’da vefât etti. Güzel ahlakı ile tanınmış olup, hanımının huysuzluklarını yumuşaklıkla karşılardı. O kızınca, susar, cevap vermezdi. Kul haklarına çok dikkat ederdi. Allah için ilme çok ehemmiyet verirdi. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazartesi, 09 Temmuz 2018

]]>
Pazar, 08 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Talebe, hocasına karşı ukalâlık etmemelidir]]>

Şemseddîn Harrânî hazretleri hadîs ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 583 (m. 1187)’de Urfa-Harran’da doğdu. 678 (m. 1279)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Pazar, 08 Temmuz 2018

]]>
Cumartesi, 07 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yalan, güzelliğin ayıbı, lekesidir]]>

Ebû Hâdî ibn-i Cevherî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimdir. 1151 (m. 1738)’de Kâhire’de doğdu. 1215 (m. 1801)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 07 Temmuz 2018

]]>
Cuma, 06 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Rahmân ism-i şerîfinin manası]]>

Bedreddîn ibn-i Cemâa hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 639 (m. 1241)’de Suriye’de Hama’da doğdu. 733 (m. 1333)’de Kâhire'de vefât etti. Keşf-ül-me’ânî isimli eserinde buyuruyor ki:

Cuma, 06 Temmuz 2018

]]>
Perşembe, 05 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sözlerin en güzeli Kur’ân-ı kerimdir]]>

Şehâbeddîn ibn-i Asker hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 644 (m. 1246)’de Bağdat’ta doğdu. 732 (m. 1332)’de orada vefât etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 05 Temmuz 2018

]]>
Çarşamba, 04 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kendine istediğini herkes için iste]]>

İbn-i Abd-i Rabbih hazretleri Endülüs âlimlerindendir. 246 (m. 860)’da Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) doğup, 328 (m. 940)’da burada vefât etti. El-Ikd -ül-ferîd kitabından seçmeler:

Çarşamba, 04 Temmuz 2018

]]>
Salı, 03 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kötülükten kaçan çok ecir kazanır]]>

Ebû Ahmed Nişâbûrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 293 (m. 905)’de doğdu. 375 (m. 985)’de vefât etti. “Hüseynek” ismiyle tanınmıştır. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Salı, 03 Temmuz 2018

]]>
Pazartesi, 02 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölü ve diriye de sevap bağışlanabilir]]>

Hüsâmeddîn Sığnakî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. “Hidâye” adındaki eseri şerh etti. Ayrıca Pezdevî’nin “Usûl”ünü de şerh etmişti. 711 (m. 1311)’de Halep’te vefât etti. “Hidâye Şerhi” isimli fıkıh kitabında buyuruyor ki:

Pazartesi, 02 Temmuz 2018

]]>
Pazar, 01 Temmuz 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zulmedeni affet, akrabanı gözet]]>

Ebü’l-Kâsım ibn-i Beşkuval hazretleri hadîs âlimidir. 494 (m. 1101)’de doğdu. 578 (m. 1182)’de İspanya’da Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 01 Temmuz 2018

]]>
Cumartesi, 30 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hanefi'de namazın sünnetleri]]>

Mehmed Şerif Efendi 109. Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1130'da (m. 1717) doğdu. Medrese tahsilinden sonra kadılık, Anadolu, sonra Rumeli kazas­kerliği yaptı. Nihayet şeyhülislâmlığa getirildi. 1204'te (m. 1790) vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 30 Haziran 2018

]]>
Cuma, 29 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Beş vakit namaz kılmanın önemi]]>

Fahreddîn Ahmed ibn-i Fasîh hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve şâirdir. 680 (m. 1281)’de Kûfe’de doğdu. 755 (m. 1354)’de Şam’da vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Cuma, 29 Haziran 2018

]]>
Perşembe, 28 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazı inkâr edenlerin hâli]]>

Nûreddîn ibn-i Ezrak hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 809 (m. 1407)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyn’de vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Perşembe, 28 Haziran 2018

]]>
Çarşamba, 27 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyada iken cennet ile müjdelenenler]]>

Lâhık bin Humeyd hazretleri fıkıh ve hadis âlimi olup Tabiînin büyüklerindendir. Basra'da doğdu. Horasan'a yerleşti ve orada 100 (m. 718)’de vefât etti. Hulefa-i Râşidînin üstünlükleri hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Çarşamba, 27 Haziran 2018

]]>
Salı, 26 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar için gelecekte korku yoktur]]>

İbn-i Esîr Cezerî hazretleri Fıkıh ve hadîs âlimidir. 555 (m. 1160)’da Cizre’de doğdu. 630 (m. 1233’de Musul’da vefât etti. Üsüd-ül-gâbe fî ma’rifet-is-Sahâbe isimli eseri meşhurdur. Bu eserinde şöyle nakleder:

Salı, 26 Haziran 2018

]]>
Pazartesi, 25 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabul olmuş haccın alâmeti]]>

Ahmed bin Esed hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 808 (m. 1405)’de Mısır’da İskenderiyye’de doğdu. 882 (m. 1477)’de hac yolculuğunda, Mekke-i mükerreme ile Medîne-i münevvere arasında Rabig denilen yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 25 Haziran 2018

]]>
Pazar, 24 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kullara kibirlenmek yakışmaz]]>

Muzafferüddîn ibn-i Emşâtî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 812 (m. 1409)’da Kâhire’de doğdu. 902 (m. 1496)’da aynı yerde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazar, 24 Haziran 2018

]]>
Cumartesi, 23 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ebû Bekir'e gidiniz! Namazı o kıldırsın]]>

Ebu'l-Hasen Kehmes Temîmî hazretleri büyük bir hadîs âlimidir. 149 (m. 766) senesinde vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir:

Cumartesi, 23 Haziran 2018

]]>
Cuma, 22 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teala seni ateşten korusun]]>

Bedreddîn Hüseyn bin Sıddîk hazretleri tasavvuf büyüklerindendir. 850 (m. 1446)’de Yemen’de Ebyât-ı Hüseyin’de doğdu. 903 (m. 1497)’de Yemen’de Aden’de vefât etti. Kıymetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Cuma, 22 Haziran 2018

]]>
Perşembe, 21 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hiç eksilmeyen yemek ve su]]>

Hüseyin bin Abdürrahmân hazretleri hadîs, kelâm ve Şafiî fıkıh âlimidir. 779 (m. 1377)’de Yemen’de doğdu. 855 (m. 1451)’de Ebyât-ı Hüseyin’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 21 Haziran 2018

]]>
Çarşamba, 20 Haziran 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Vahyi ve kitapları inkâr ettiler]]>

Seyyid Ebû Bekr ibn-i Ehdel hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 984 (m, 1576)’da Yemen’de doğdu. 1035 (m. 1626)’da orada vefât etti. İsm-i a'zam hakkında buyurdu ki:

Çarşamba, 20 Haziran 2018

]]>