Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cumartesi, 05 Aralık 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu odalar kime âittir ey Allah'ın Resûlü?]]>

Ebû Hatim Râzî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 195 (m. 810)’da İran’da Rey şehrinde doğdu. 277 (m. 890)’da Bağdâd’da vefât etti. Yüzbin hadîs-i şerîfi, rivâyet edenleri ile birlikte ezberlemiş olup, hadîs ilminde hafızdır, İmâm-ı Buhârî ve İmâm-ı Müslim’in akranlarındandır. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki;

Cumartesi, 05 Aralık 2020

]]>
Cuma, 04 Aralık 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namaz, Allahü teâlâya münâcaat hâlidir]]>

Ebû Ca’fer Murabba hazretleri hadîs ve târih âlimlerindendir. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileriyle birlikte ezbere biliyordu. 266 (m. 899)’da vefât etti. Onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

Cuma, 04 Aralık 2020

]]>
Perşembe, 03 Aralık 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Alimlerin huzurunda edepli olmalıdır]]>

Ebû Bekir Şeybânî hazretleri kırâat ve ferâiz âlimidir. 439 (m. 1047)’de Irak’ta Selh’de doğdu. 527 (m. 1133)’de Bağdad’da vefât etti. İlim öğrenmek hakkında şunları buyurdu:

Perşembe, 03 Aralık 2020

]]>
Çarşamba, 02 Aralık 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tasavvuf, Allah'a yakınlık demektir]]>

Fethullah Evdehî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Hindistan'da Delhi’de yaşadı. Şeyh Sadreddîn Hakîm'in talebesi oldu. Onun yanında ve hizmetinde bulunup, tasavvuf yolunda ilerledi ve Çeştiyye icazeti alarak talebe yetiştirdi. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin babası Abdülehad hazretlerinin hocası olan Abdülkuddûs bin Abdullah da, Fethullah Evdehî hazretlerinin talebesidir. Onyedinci miladi (onuncu hicri) asrın başlarında vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki: 

Çarşamba, 02 Aralık 2020

]]>
Salı, 01 Aralık 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fakîr borçluları sıkıştırma]]>

Ebûsaidzâde Feyzullah Efendi 62. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1631)’de Üsküdar’da doğdu. Babası Şeyhülislâm Ebûsaid Mehmed Efendi'dir. Medrese tahsilinden sonra yirmi yaşında iken müderrislik, sonra da şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1110 (m. 1698)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Salı, 01 Aralık 2020

]]>
Pazartesi, 30 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Anaya-babaya güzellikle muâmele edin]]>

Evliyazade İsmaıl Hakkı Efendi Nakşibendî şeyhlerinden olup Kütahyalıdır. 1282 (m. 1865)’de Kayseri'de vefat etti. (Miftahü'l-Tefasir) ismindeki tefsir kitabında şöyle nakleder:

Pazartesi, 30 Kasım 2020

]]>
Pazar, 29 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namazı ilk vaktinde kılmanın fazileti]]>

Osman ibn-i Semmâk el-Bağdâdî hazretleri hadis âlimidir. 260 (m. 873)’de doğdu. Bağdat'ta yaşadı. Devrinin büyük âlimlerinden hadis ve kıraat öğrendi. Dârekutnî, Hâkim Nîşâpûrî gibi âlimler onun talebesi ol­dular. 344'te (m. 955) Bağdat'ta vefat etti. Şu hadis-i şerifleri rivayet eder:

Pazar, 29 Kasım 2020

]]>
Cumartesi, 28 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yedi adet Mushaf yazıldı ve vilâyetlere gönderildi]]>

Abdülazîz İbnü't-Tahhan hazretleri kıraat âlimidir. 498'de (m. 1104) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. Burada devrinin meşhur âlimlerinden kıraat ilmi tahsil edip Kurtuba'da (Cordoba) bir müd­det kıraat okuttuktan sonra Fas’a, Mekke'ye, Bağdat'a, Şam’a, nihayet Halep'e gitti. 559 (m. 1164)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 28 Kasım 2020

]]>
Cuma, 27 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen kırk senedir namaz kılmamışsın]]>

Muhibbüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 749'da (m. 1348) Halep'te doğdu. Türk asıllıdır. Burada medrese tahsilinden sonra müderrislik yaptı. Sonra Halep başkadılığına getirildi. 815 (m.1412)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 27 Kasım 2020

]]>
Perşembe, 26 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerime Mushaf demek]]>

Ebû Ca'fer Kelâî hazretleri kıraat âlîmidir. 650 (1252)’de Endülüs’te (İspanya) Mâleka'ya (Ma­laga) bağlı Belleş'te (Velez) doğdu. Endülüs’teki kıraat alimlerinden kırâat-i seb'a tahsil etti ve icazet al­dı. 728'de (m. 1328) Belleş'te vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 26 Kasım 2020

]]>
Çarşamba, 25 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O altını, ailenin ihtiyâcına sarf et]]>

Ziyâüddîn Muhammed el-Kureşî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. 729 (m. 1329)’de Kahire’de vefat etti. Me’âlimü’l-kurbe adlı eseri meşhurdur. Bu kitabında şöyle buyuruyor:

Çarşamba, 25 Kasım 2020

]]>
Salı, 24 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mu'tezile, Cebriyye ve Ehl-i sünnet fırkası]]>

Ahmed ibn-i Zübeyr es-Sekafî hazretleri tefsir, hadis ve fıkıh âlimidir. 627'de (m. 1230) Endülüs’te (İspanya) Ceyyân'da (Jean) doğdu. Şehrin düşman işgaline uğraması üzerine Mâleka'ya (Malaga) göç etti. Burada ve Gırnata'da (Granada) pek çok âlimden istifade etti. 708'de (m. 1308) Gırnata'da vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Salı, 24 Kasım 2020

]]>
Pazartesi, 23 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmiyette niyetin büyük önemi vardır]]>

Bahâüddîn Muhammed Sâgânî hazretleri tefsir ve Hanefî fıkıh âlimidir. 789 (m. 1387)’de Mekke'de doğdu. İlk tahsilinden sonra Kahire ve Kudüs’te fıkıh, tefsir, hadis, kelâm, kıraat ve belagat ilimleri tahsil etti. İbn-i Hacer Askalânî'den icazet aldı. Mekke ka­dılığına tayin edildi. 854 (m. 1450)’de Mekke'de vefat etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 23 Kasım 2020

]]>
Pazar, 22 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlâya yakınlık, lezzettir]]>

Abdullah el-Baltacî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 658 (m. 1260) senesinden sonra vefât etti. Ebü’l-Feth el-Vâsıtî’nin ileri gelen talebelerindendir. Buyurdu ki:

Pazar, 22 Kasım 2020

]]>
Cumartesi, 21 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hakîkî Müslüman sır saklayıcıdır]]>

Cennetî Mehmed Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinin büyüklerinden olup İstanbul'da Tophanelidir. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'den sonra onun makamına geçenlerin üçüncüsüdür. 1075 (m. 1664)’de vefat etti. "Tecelliyat" ismindeki risalesinde şöyle buyuruyor: 

Cumartesi, 21 Kasım 2020

]]>
Cuma, 20 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kurtuluş yollarını fıkıh ilmi gösterir]]>

Kemâlüddîn İbnü'z-Zemlikani hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  667 (m. 1268)’de Şam’da doğdu. Burada devrinin büyük âlimlerinde Şafii fıkhı tahsil etti. Çeşitli medreselerde müderrislikten sonra Halep Kâdılkudâtlığına tayin edildi. Daha sonra Kahire'ye gitmek için yola çıktı.727 (m. 1327)’te yolda, Bilbîs'te vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 20 Kasım 2020

]]>
Perşembe, 19 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Temiz erkekler temiz kadınlara yakışır]]>

Sadrüddîn Muhammed İbnü'l-Vekil hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir.  665 (m. 1267)’de Mısır’da Dimyat'ta doğdu. Ailesi, onun doğumundan sonra Şam'a göç etti. İbnü'l-Vekîl burada büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra çeşitli medreselerde, sonra Kahire’ye giderek Nâsıriyye Medresesi'nde fıkıh dersleri verdi. 716 (m. 1317)’de Kahire'de vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 19 Kasım 2020

]]>
Çarşamba, 18 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O gün, kâfirler için çok sıkıntılıdır]]>

Tâcüddîn ibnü’l-Vecîh hazretleri kıraat âlimidir. 671 (m. 1272)’de Irak’ta Vâsıt’ta doğ­du. Burada meşhur âlimlerden istifade ettikten sonra Kahire"ye gitti; orada büyük kıraat âlimlerinin derslerine devam etti. Sonra Bağdad’a giderek talebe yetiştirdi. 740'ta (m. 1340) Bağdat'ta vefat et­ti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 18 Kasım 2020

]]>
Salı, 17 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlim, kendisiyle amel edilince değerlidir]]>

Cihangirli Hasan Burhaneddin Efendi, İstanbul evliyasındandır. Halveti şeyhi Ramazan Mahfi hazretlerinin müridlerinden olup Harput köylerinden Parcıh'tandır. İstanbul’a gelerek Cihangir’de halkı irşad etti. 1074 (m. 1663)’de orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Salı, 17 Kasım 2020

]]>
Pazartesi, 16 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah'tan ancak ilim sahipleri korkar]]>

Alâüddîn Türkmânî Mardînî hazretleri tefsir âlimidir. 683'te (m. 1284) Mardin’de doğdu. Türkmen asıllıdır. Küçük yaşta iken ailesi Kahire'ye göç ettiği için orada yaşadı. Devrinin meşhur âlimlerinden ilim tahsil etti. Mısır Hanefî Kâdılkudâtlığı (Şeyhülislam) görevinde bulundu. 750'de (m. 1349) vefat etti. Buyurdu ki:

Pazartesi, 16 Kasım 2020

]]>
Pazar, 15 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bidat ehli, İslam âlimini beğenmez]]>

Muhammed İbnü't-Tallâ hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. 404 (m. 1014)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğdu. Burada büyük âlimlerden ilim tahsil ettikten sonra Kurtuba Ulucami'de imamlık yaptı. Bidatlere şiddetle karşı çıkması, ayrı­ca takvası ile de dikkat çeken İbnü't-Tallâ 497 (m. 1104)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 15 Kasım 2020

]]>
Cumartesi, 14 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Muradına ermek için herkese hizmet et!]]>

Edirneli Cemaleddin Efendi, Halveti tarikatının Uşşakiye kolunun ileri gelen şeyhlerinden biridir. Edirne'de sülûkünü tamamladıktan sonra İstanbul'da Eğrikapı dışında Savaklardaki dergâhta insanları irşad etti. 1164 (m. 1750)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 14 Kasım 2020

]]>
Cuma, 13 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslüman, sevdiğini Allah için sever]]>

Ebü'l-Fazl İbnü'ş-Şıhne hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 804 (m. 1402)’de Halep'te doğdu. Halep, Şam ve Kahire'de, devrinin büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve İbn-i Hacer Askalânî’den icazet aldı. Çeşitli medreselerde müderrislik, Kahire'­de Hanefî başkadılığı, nihayet Ku­düs'te Şeyhûniyye Hankahı şeyhliğine getirildi. 890'da (m. 1485) orada vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 13 Kasım 2020

]]>
Perşembe, 12 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yunan bozguna uğradı fakat şehîdimiz çok!]]>

Ömer Lütfi Efendi Çorum velîlerindendir. "Çerkez Şeyhi" ismiyle meşhur oldu. 1849 (H. 1266)'da Kafkasya'da doğdu. Yedi yaşında âilesi ile birlikte Trabzon'a yerleşti. Sonra Tokat'ın Batmantaş köyüne taşındılar. Tahsîlini tamamlaması için İstanbul'a gitti. Mederse tahsili sırasında Edirneli Şeyh Seyyid Muhammed Nûrî’ye talebe oldu. On bir senelik bir tahsil hayâtından sonra icâzet aldı. Önce Sivas'ın Aziziye kasabasına bağlı Kazancı köyüne ilim yaymak için gönderildi. Sonra Çorum'un Bakırboğazı köyüne, sonra da Çorum'a yerleşti. Burada çok talebe yetiştirdi. Kerametleri görüldü..

Perşembe, 12 Kasım 2020

]]>
Çarşamba, 11 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar, melekler gibi görünmez olurlar]]>

Ahmed bin Muhammed Nîşâbûrî hazretleri hadis ve Şafiî fıkıh âlimidir. 240'ta (m. 854) İran’da Nîşâbur'da doğdu. Nîşâbur, Mekke ve Bağdat'ta zamanın büyük âlimlerinden hadis ve fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönerek çok talebe yetiştirdi. 325'te (m. 937) ve­fat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 11 Kasım 2020

]]>
Salı, 10 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennet için ağlayan cennete kavuşur]]>

Ebû Bekr Ahmed Dîneverî hazretleri hadis âlimidir. 280'de (m. 893) İran’da Dînever'de doğdu. Tahsil için gittiği Bağdat, Basra, Şam, Harran, Cizre gibi ilim merkezlerinde Nesâî, Begavî, İbn-i Ebû Dâvûd gibi hadis âlimlerinden istifade etti. Tahsilini tamamladıktan son­ra Dînever'e döndü. 364'te (m. 975) vefat etti. Şu hadis-i şerifleri o mübarek zat rivayet etmiştir:

Salı, 10 Kasım 2020

]]>
Pazartesi, 09 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Talebe, gafletten uyanmak isterse]]>

Çerkeşli Mustafa Efendi Şabaniyye tarikatının büyük şeyhlerinden bir zat olup Çankırı’nın Çerkeş ilçesindendir. Kuşadalı İbrahim Efendinin talebesinin talebesiidir. 1329 (m. 1911)’de Çerkeş’te vefat etti. Bir âlimler ve arifler silsilesi teşkil eden Çerkeşîzadeler, bu zatın evlât ve torunlarıdır. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Pazartesi, 09 Kasım 2020

]]>
Pazar, 08 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dervişlik, Allah'ı unutmamaktır]]>

Muhammed bin Mü'min Âbizî hazretleri büyük velîlerdendir. Afganistan’da Âbiz köyünde doğdu. 1486 (H.892) senesinde Herat'ta vefât etti. Evliyânın büyüklerinden Sa'deddîn-i Kaşgârî hazretlerinin sohbetlerinde yetişti, yüksek olgunluklara kavuştu. O büyük zâtın talebelerinin en önde gelenlerinden ve hizmetinde en çok bulunanlardan oldu. Her an Mevlânâ Sa'düddîn'in mânevî terbiyesi ve koruması altında idi.

Pazar, 08 Kasım 2020

]]>
Cumartesi, 07 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - O, kimseden bir şey istemezdi]]>

Fâtıma binti Müsennâ hazretleri hanım evliyânın büyüklerindendir. 7. Hicri asırda Endülüs’ün (İspanya) İşbîliyye (Sevilla) şehrinde yaşamıştır. Fâtıma binti Müsennâ hazretleri, Muhyiddîn-i Arabî’yi çok severdi. Kendisine; “Ben senin manevî annenim. Nûr ise senin normal annendir” buyururdu. Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin annesinin ismi Nûr idi ve sık sık Fâtıma hazretlerini ziyâret ederdi.

Cumartesi, 07 Kasım 2020

]]>
Cuma, 06 Kasım 2020 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günâhına tövbe etmek herkese farz-ı ayndır]]>

Bibi Hacere Begüm (Hanım) Hindistan'da yetişen hanım velîlerdendir. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin neslindendir. Büyük âlim Ebü'l-Hayr Fârûkî'nin hanımı olup, Şeyh Hüseyin Efendinin kızıdır. 1867 (H.1284) senesinde doğdu. Babasından ilim öğrendi. Ev işlerinde çok mâhirdi. Allahü teâlâ ona olgun bir akıl ihsân etmişti. Müceddidiyye yolunda en mükemmel şekliyle yetişmişti. 

Cuma, 06 Kasım 2020

]]>