Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Pazar, 18 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kimse kimsenin rızkını yiyemez]]>

Elbistânlı Ahmed Hayatî Efendi, Osmanlı âlimlerinden olup Kahramanmaraş’a bağlı Elbistan’dandır. 1229 (m. 1814)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Pazar, 18 Mart 2018

]]>
Cumartesi, 17 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dine hile yapan ihânet etmiş olur]]>

Hasen bin Ali Harîrî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 697 (m. 1298) senesinde vefât etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 17 Mart 2018

]]>
Cuma, 16 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmiyet aslâ güçlük teklif etmez]]>

Ebü’l-Hasen Havfî hazretleri tefsîr âlimidir. 430 (m. 1039) yılında Mısır’da vefât etti. Ebü’l-Hasen Havfî, istibrâ ve istincâ ile ilgili olarak, hocası Muhammed bin Abdullah Nişâbûrî’den şöyle nakleder:

Cuma, 16 Mart 2018

]]>
Perşembe, 15 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bilmediğinizi, ehil olanlara sorun]]>

İbn-i Hâmid-i Verrâk hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de, hacdan dönerken, Mekke yolunda vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Perşembe, 15 Mart 2018

]]>
Çarşamba, 14 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlâ, her kavme peygamber göndermiştir]]>

Ahmed bin Abdurrahmân İşbilî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimlerindendir. 293 (m. 906)’da Endülüs’te (İspanya) İşbiliyye’de (Sevilla) doğdu. 399 (m. 1009)’da orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 14 Mart 2018

]]>
Salı, 13 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Aciz bir insan olduğunu unutma]]>

Ali bin Ahmed Sa’dî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 595 (m. 1199)’de doğdu. 690 (m. 1291)’da Şam’da vefât etti. Namazın fazileti hakkında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Salı, 13 Mart 2018

]]>
Pazartesi, 12 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefis atını, ilim ve siyâsetle idâre et]]>

Ahmed Sayyâd hazretleri Yemen’de yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. 579 (m. 1183)’de Zebîd şehrinde vefât etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Pazartesi, 12 Mart 2018

]]>
Pazar, 11 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nimete şükredenin nimetleri artar]]>

Ebü’l-Kâsım Nasrabâdî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İran’da Nişâbûr’da doğdu. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti. 367 (m. 977)’de orada vefât etti. Kendisi anlatıyor: 

Pazar, 11 Mart 2018

]]>
Cumartesi, 10 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Zekât vermeyen, temiz malını kirletmiş olur]]>

Molla Zeyrek hazretleri Osmanlı âlimlerindendir. Asıl adı Mehmed olup, Hacı Bayrâm-ı Velî'den ders aldı. "Zeyrek" ismi de kendisine onun tarafından verildi. Şah Efendi'nin derslerine girerek tahsilini ilerletti. 903 (m. 1497)’de Bursa'da vefat etti. Bir dersinde zekât hakkında şunları anlattı:

Cumartesi, 10 Mart 2018

]]>
Cuma, 09 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hayâ edilmeyen işte hayır yoktu]]>

Ahmed bin Ebî Hayseme hazretleri hadîs, târih, edebiyat ve neseb âlimidir. Hadîs ilminde hafız (yüz bin hadîs-i şerîfi, râvîlerinin halleriyle, birlikte ezberden bilen) ve zamanının imâmı idi. 185 (m. 801)’de doğdu. 279 (m. 892)’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Cuma, 09 Mart 2018

]]>
Perşembe, 08 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hastalar, seher vaktinde rahatlar]]>

Ebû İshâk Sa’lebî hazretleri İran’daki Nişâbûr’da yetişen tefsîr ve fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 427 (m. 1035)’de Nişâbûr’da vefât etti. “Keşf ve Beyân” adındaki büyük tefsîr kitabında, Bekâra sûresi ikiyüzseksenaltıncı “Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin musîbetler gibi bize ağır yük yükleme” meâlindeki âyetin tefsîrinde diyor ki:

Perşembe, 08 Mart 2018

]]>
Çarşamba, 07 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fakirleri sev ve onlarla bulun]]>

Ebû Bekr-i Nakkaş hazretleri hadîs ve tefsîr âlimidir. 266 (m. 879)’da Bağdâd’da doğdu ve orada 351 (m. 952) yılında vefât etti. Ebû Bekr-i Nakkâş’ın bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Çarşamba, 07 Mart 2018

]]>
Salı, 06 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Câhilin görmesi gözle akıllının ise kalpledir]]>

Ahmed bin Âşir hazretleri Fas’ta tanınmış evliyâdandır. 765 (m. 1363)’de Selâ denilen yerde vefât etti. Bir talebesi dedi ki:

Salı, 06 Mart 2018

]]>
Pazartesi, 05 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İlmi ile amel etmeyen âlime yazıklar olsun]]>

Alâüddîn-i Buhârî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve usûl âlimlerinin büyüklerindendir. Buhârâ’da yetişen Alâüddîn hazretlerinin doğum tarihi bilinmemektedir. 730 (m. 1329) senesinde vefât etti. Alâüddîn Buhârî’nin yazdığı Keşf-ül-esrâr (Şerhu Usûl-il-Pezdevî) isimli iki ciltlik eserinden bazı kısımlar özetlenerek aşağıya yazılmıştır:

Pazartesi, 05 Mart 2018

]]>
Pazar, 04 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîmi ücret ile okumak, bâtıldır]]>

Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi Osmanlı devletinin yirmibirinci şeyhülislâmıdır. 920 (m. 1514)’de Ankara’da doğdu. 1001 (m. 1593)’de vefât etti. “Hidâye şerhi” isimli eseri çok kıymetlidir. Bu kitapta diyor ki:

Pazar, 04 Mart 2018

]]>
Cumartesi, 03 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nisaba mâlik olmak ve zekât hakkında]]>

Şâkir Hamevî hazretleri Osmanlı Hanefî mezhebi âlimlerindendir. 1121 (m. 1709)’da Suriye’de Hama şehrinde doğdu. 1193 (m. 1779)’da Şam’da vefât etti. Bir dersinde zekâtı anlatırken buyurdu ki:

Cumartesi, 03 Mart 2018

]]>
Cuma, 02 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - ​Az konuşmak ve iyi huylu olmak]]>

Hammad El-Ezrak hazretleri fıkıh ve hadis âlimidir. 98 (m. 716)’da Basra’da doğdu. 179 (m. 795)’de orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları: 

Cuma, 02 Mart 2018

]]>
Perşembe, 01 Mart 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâfirlere şefaat edilmeyecektir]]>

İsmail Ferruh Kırımî hazretleri 19. yüzyıl Osmanlı âlimlerindendir. Aslen Kırımlı olup, buraları Ruslar tarafından işgal edilince İstanbul’a hicret etmiştir. Hüseyn Vâiz-i Kâşifî’nin yazdığı Fârisî (Mevâhib-i aliyye) tefsîrini Türkçeye çevirmiş, (Mevâkib) ismini vermiştir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Perşembe, 01 Mart 2018

]]>
Çarşamba, 28 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bana çok salevât-ı şerife okuyunuz]]>

Sadreddîn Hatîb-i Dârayâ hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 642 (m. 1244)’de doğdu. 725 (m. 1325)’de Şam yakınlarında vefât etti. Peygamber Efendimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salât okumanın fazileti hakkında şunları anlattı: 

Çarşamba, 28 Şubat 2018

]]>
Salı, 27 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlâ, tevbe edenleri sever]]>

Ebû Muhammed Hatîbî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 761 (m. 1360)’de Türkistan’da Ebyürd’da doğdu. 816 (m. 1413)’de Yemen’de Tâ’iz şehrinde vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Salı, 27 Şubat 2018

]]>
Pazartesi, 26 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmanı olmayanın, hiçbir iyiliğine sevap verilmez]]>

Muinüddîn Hatîb-i Haskefî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve hatîbdir. 459 (m. 1067)’de, Diyârbakır’da Tanza köyünde doğdu. Hasankeyf’de tahsil gördü. 551 (m. 1156)’da Diyârbakır’ın Silvan ilçesinde vefât etti. Kabri Silvan’dadır. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 26 Şubat 2018

]]>
Pazar, 25 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şeytan, aranızdaki boşluklarda dolaşır]]>

Ebû Velîd Nişâbûrî hazretleri Horasan’da yetişen hadîs âlimlerinin imamıdır. 270 (m. 883)’de doğdu. 349 (m. 960)’da Nişâbûr’da vefât etti. Onun rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte, Hazreti Âişe şöyle bidiriyor:

Pazar, 25 Şubat 2018

]]>
Cumartesi, 24 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müminlere söyle harama bakmasınlar]]>

Hasanzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1014 (m. 1605)’de Kastamonu’da doğdu. 1085 (m. 1674)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 24 Şubat 2018

]]>
Cuma, 23 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ana-babanın kabrini ziyaret etmek]]>

Bedreddîn Hasen Nablûsî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. Filistin’deki Nablus’ta doğdu. 772 (m. 1370)’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 23 Şubat 2018

]]>
Perşembe, 22 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Adalet, mülkünde olanı kullanmaktır]]>

İbn-i Ümm-i Kâsım hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh, tefsîr, usûl ve kırâat âlimlerindendir. Mısır’da doğdu. 749 (m. 1348)’de vefât etti. Bir dersinde, adalet hakkında şunları anlattı:

Perşembe, 22 Şubat 2018

]]>
Çarşamba, 21 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sünnet-i müekkede ve sünnet-i gayr-i müekkede]]>

Ali Murâdî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 1132 (m. 1719)’da Şam’da doğdu. 1184 (m. 1770)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 21 Şubat 2018

]]>
Salı, 20 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Rabbim şefaat için bana izin verir]]>

Abdülmelik Harkûşî hazretleri tefsîr, hadîs, fıkıh ve tasavvuf ilimlerinde âlimdir. 407 (m. 1016)’de İran’da, Nişâbûr’da vefât etti. Delâil-ün-nübüvve adlı kitabından bir bölüm:

Salı, 20 Şubat 2018

]]>
Pazartesi, 19 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namaz müminin mi’râcıdır]]>

Kadızade Ahmed Şemseddin Efendi 16. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 918'de (m. 1512) Edirne'de doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra İstanbul’a gelerek Ebüssuûd Efendi'nin derslerine devam etti. Çeşitli medreselerde müderrislik, kadılık, Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra Şeyhülislâmlık maka­mına getirildi. 988'de (m. 1580) vefat etti. Şöyle buyurdu:

Pazartesi, 19 Şubat 2018

]]>
Pazar, 18 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmı yıkmaya yardım edenler]]>

Ahmed bin Abdülmelik hazretleri hadîs, fıkıh ve tefsîr âlimidir. El-Müezzin diye tanınır. 388 (m. 998)’de İran’da Nişâbûr’da, doğdu. 470 (m. 1078)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 18 Şubat 2018

]]>
Cumartesi, 17 Şubat 2018 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şu bedeninin, senin üzerinde hakkı vardır]]>

Fahrüddîn ibn-i Asâkir hazretleri meşhûr hadîs âlimlerindendir. 555 (m. 1160)’da doğup, 620 (m. 1223)’de, Şam’da vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerfiler:

Cumartesi, 17 Şubat 2018

]]>