Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cumartesi, 24 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sözün âfeti yalan söylemektir]]>

Celâleddîn Mahallî hazretleri tefsîr, fıkıh, kelâm âlimidir. 791 (m. 1389)’da Kâhire’de doğdu. 864 (m. 1459)’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 24 Haziran 2017

]]>
Cuma, 23 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ben Âdem’den daha üstünüm]]>

Câbirî Ahmed Efendi Hanefî mezhebi âlimlerinden ve Osmanlı kadılarından olup, Eshâb-ı kirâmdan Câbir bin Abdullah-ı Ensârî’nin nesebine mensup olduğu için, “Câbirî” adıyla tanındı. İran’da doğdu. Yürüyerek İstanbul’a gelip, birçok âlimden ilim tahsil etti. Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılıkları, Anadolu kadıaskerliği yaptı. 1008 (m. 1600)’da İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cuma, 23 Haziran 2017

]]>
Perşembe, 22 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kârda olanlar, Allahı zikredenlerdir]]>

Abdullah bin Avn hazretleri tâbiînin büyüklerindendir. 151 (m. 768)’de vefât etti. Eshab-ı kiramın bazılarından hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin bazıları:

Perşembe, 22 Haziran 2017

]]>
Çarşamba, 21 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîm mucizedir]]>

Ahmed Bürzülî hazretleri kırâat, hadîs, tasavvuf ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 844 (m. 1440) yılında Tunus’ta vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 21 Haziran 2017

]]>
Salı, 20 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlânın bu ümmete hediyesi]]>

Zenbilli Ali Cemâlî Efendi Sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. İsmi Ali olup, aslen Aksaraylıdır. Memleketinde ilk tahsîlinden sonra İstanbul’a gitti. Molla Hüsrev’in derslerine devâm edip, ilim öğrendi. Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Hân devrinde, çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra İkinci Bâyezîd Hân tarafından 1497 (H. 903)'de Şeyhülislâmlığa tâyin edildi.

Salı, 20 Haziran 2017

]]>
Pazartesi, 19 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günahlar, insanı küfre sürükler]]>

Sâlih Bülkînî hazretleri hadîs, tefsîr, kelâm ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 791 (m. 1389)’da Mısır’da Bülkîne’de doğdu. 868 (m. 1463)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Pazartesi, 19 Haziran 2017

]]>
Pazar, 18 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz]]>

Şihâbüddîn Busayrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 762 (m. 1360)’da Mısır’da Busayr şehrinde doğdu. 840 (m. 1436)’da Hüseyniyye’de vefât etti. Naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Pazar, 18 Haziran 2017

]]>
Cumartesi, 17 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kötü arkadaş, yılandan zararlıdır]]>

Nûreddîn Bûşî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 790 (m. 1388)’de Kâhire’de doğdu. 856 (m. 1452)’de vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Cumartesi, 17 Haziran 2017

]]>
Cuma, 16 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Talebe, alçak gönüllü olmalı]]>

Haydarât-üş-Şîrâzî hazretleri Sadeddîn-i Teftâzânî’nin yüksek talebelerindendir. 820 (m. 1417)’de vefât etti. Tefsîr, kelâm ve ferâiz ilimlerinde büyük bir âlim idi. Teftâzânî’nin “Keşşâf” tefsîrine yaptığı haşiyeye, o da bir haşiye yaptı.  Bu kitabında, İlim öğrenmek hakkında buyuruyor ki:

Cuma, 16 Haziran 2017

]]>
Perşembe, 15 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Koğuculuk korkunç bir hastalıktır]]>

Ebû İshak Magribî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 817 (m. 1414)’de Fas’ta, Kuhûkiyye’de doğdu. 896 (m. 1490)’da Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Perşembe, 15 Haziran 2017

]]>
Çarşamba, 14 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyâda âfiyet üzere olanlar]]>

Mahmûd Çelebi Osmanlı evliyasındandır. 1531 (H.938) senesinde İstanbul'da Edirnekapı semtinde vefât etti. Seyyid Emîr Ahmed Buhârî'nin sohbet ve hizmetlerine devâm ederek kısa zamanda yüksek derecelere kavuştu. Hocası, onu kızı ile evlendirerek kendisine dâmâd yaptı. Hocasının vefâtından sonra talebelere ders vermeye başladı. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 14 Haziran 2017

]]>
Salı, 13 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Evliyânın kerâmet göstermesi haktır]]>

Ali bin Abdülkâdir Taberî hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Seyiddir. Mekke-i mükerremede doğdu. 1070 (m. 1659)’da orada vefât etti. Ehl-i sünnet itikadını anlatırken buyurdu ki:

Salı, 13 Haziran 2017

]]>
Pazartesi, 12 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar için irâde ve ihtiyâr yoktur]]>

İbrâhim Beycûrî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 750 (m. 1349) senesinde Mısır’da doğdu. 825 (m. 1422) senesinde vefât etti. Vefatına yakın günlerde bir dersinde, “Kaza ve Kader” hakkında şunları anlattı:

Pazartesi, 12 Haziran 2017

]]>
Pazar, 11 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âlimin yüzüne bakmak ibâdettir]]>

Ebû Muhammed el-Basrî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 180 (m. 796)’da vefât etti. Her gün beşyüz rek’at namaz kılar ve Kur’ân-ı kerîmin üçte birini okurdu. Rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Pazar, 11 Haziran 2017

]]>
Cumartesi, 10 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Birbirinizin kusurunu araştırmayın]]>

Mahdumzade Ebü'l-Kâsım hazretleri Hindistan'da yetişen büyük velîlerden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunu olan Muhammed Sibgatullah hazretlerinin ilk oğlu, Urvet-ül-vüskâ Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî'nin de torunudur. 1645 (H.1055) senesinde doğdu. 1671 (H.1082) senesinde vefât etti. 

Cumartesi, 10 Haziran 2017

]]>
Cuma, 09 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefse uymaktan kurtulmak]]>

Ebû Mansûr Berrüvî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. 517 (m. 1123)’de İran’da Tûs şehrinde doğdu. 567 (m. 1171)’de Bağdad’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 09 Haziran 2017

]]>
Perşembe, 08 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İtikatta mezhep"in iki imamı]]>

Birnâz İbn-i Karahoca hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Tunus’ta ikâmet eden Türk ailesindendir. 1074 (m. 1663)’de doğdu. 1138 (m. 1725)’de orada vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Perşembe, 08 Haziran 2017

]]>
Çarşamba, 07 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah yolunda yapılan harcama]]>

Şemseddin Bermâvî hazretleri fıkıh ve hadîs âlimidir. 763 (m. 1362) senesinde Filistin’de, Berme’de doğdu. 831 (m. 1428) senesinde Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 07 Haziran 2017

]]>
Salı, 06 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hoca hakkı ödenemez!]]>

Behâeddîn Cümmeyzî hazretleri hadîs, fıkıh ve kırâat âlimlerindendir. 559 (m. 1164)’de Mısır’da doğup, 649 (m. 1252)’de aynı yerde vefât etti. Talebelerine şöyle nasihat etti:

Salı, 06 Haziran 2017

]]>
Pazartesi, 05 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey hayır ehli, hayra koş]]>

Ebû Muhammed Serrâc hazretleri Bağdad’da yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 417 (m. 1026) senesi sonlarında Bağdad’da doğdu. 500 (m. 1106) senesinde vefât etti. Naklettiği, Ramazan-ı şerif ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır: 

Pazartesi, 05 Haziran 2017

]]>
Pazar, 04 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmânı kâmil bir mümin olmak]]>

Ahmed bin Ali Mervezî hazretleri hadis hafızıdır. 202 (m. 816)’da Türkistan’da Merv’de doğ­du. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a giderek hadis tahsil etti. Sonra Şam’a giderek talebe yetiştirdi ve kadılık yaptı. 292 (m. 905)’de orada vefat etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Pazar, 04 Haziran 2017

]]>
Cumartesi, 03 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sahurun tamamı berekettir]]>

İsmail bin Ca'fer el-Ensarî hazretleri hadis ve kıraat âlimidir. 100 (m. 718)’de Medine’de dünyaya geldi. Orada Tabiinin büyüklerinden hadis tahsil etti. Ömrünün sonlarına doğru Bağdat'a yerleşti. 180 (m. 796)’da orada vefat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 03 Haziran 2017

]]>
Cuma, 02 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Feyz-i ilâhîye kavuşanlar]]>

Ebû Abdullah Tilmsânî hazretleri Cezayir’de yaşamış olan Mâlikî âlimi ve tasavvuf büyüklerindendir.. 683 [m. 1284] de vefât etti. (Misbâh-uz-zulâm) kitabı çok kıymetlidir. Bu kitapta buyuruluyor ki:

Cuma, 02 Haziran 2017

]]>
Perşembe, 01 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Oruç, cehennemden uzaklaştırır]]>

Ahmed bin Abdüddâim el-Makdisî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 575 (m. 1179)’da Kudüs’te doğdu. 668 (m. 1269)’de vefât etti. Muhaddis Mamer’in kâtibi idi. Oruç ile ilgili naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 01 Haziran 2017

]]>
Perşembe, 01 Haziran 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dîne karıştırılan bidatlerden sakın]]>

Şihâbüddîn Ahmed bin Ali hazretleri evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 969 (m. 1561) senesinde Kudüs’te vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 01 Haziran 2017

]]>
Salı, 30 Mayıs 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Peygamberlere mucize evliyaya keramet verildi]]>

Ahmed Vefâî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimi ve velîdir. 1014 (m. 1605)’de doğdu. 1086 (m. 1675) senesinde Mısır’da vefât etti. “İsbât-u kerâmât-il-evliyâ ba’de mevtihim” adlı eserinde buyurdu ki:

Salı, 30 Mayıs 2017

]]>
Pazartesi, 29 Mayıs 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullah'ın mirasçısı olan âlimler]]>

Şeyhoğlu Mustafa Sadreddîn Kütahya’da yetişen âlimlerdendir. 741 (m. 1340)’da Kütahya’da doğdu. 803 (m. 1400)’de vefât etti. “Kenz-ül-küberâ” isimli eserinden bazı kısımlar:

Pazartesi, 29 Mayıs 2017

]]>
Pazar, 28 Mayıs 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Pişmanlık, kâfirler ve münâfıklar içindir]]>

Kutb-i ebdâl Ebû Ali Kalender hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerinden olup, Hâce Nizâmüddîn-i Evliyâ’nın talebelerindendir. Pânipüt şehrinde doğdu. 723 (m. 1323)’de Bûte Kihtar kasabasında vefât etti. Dostlarından İhtiyâreddîn’e yazılmış olduğu bildirilen kıymetli mektupları vardır. Bu mektuplarından birinde buyuruyor ki:

Pazar, 28 Mayıs 2017

]]>
Cumartesi, 27 Mayıs 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ramazan ayı, çok şereflidir]]>

Ebû Nuaym Gazzî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 770 (m. 1368)’de Filistin’de Gazze’de doğdu, 822 (m. 1419)’de Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 27 Mayıs 2017

]]>
Cuma, 26 Mayıs 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İbadete bid'at karıştırmak]]>

Şüreyk bin Abdullah Nehâî hazretleri Tebe-i tabiîn devri fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 95 (m. 713)’de Buhârâ’da doğup, 177 (m. 794)’de Kûfe’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 26 Mayıs 2017

]]>