Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Perşembe, 27 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ezân ve ikâmet hakkında]]>

Muhammed bin Alâüddîn hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 1000 (m. 1591)’de Mısır’da doğdu. 1077 (m. 1666)’da Kahire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Perşembe, 27 Nisan 2017

]]>
Çarşamba, 26 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Çok soru sormak iyi görülmemiştir]]>

Süreyc bin Yûnus Mervezî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 235 (m. 849)’da Bağdâd’da vefât etti. Hadîs âlimleri arasında “İmâm” derecesine yükselenlerdendi. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Çarşamba, 26 Nisan 2017

]]>
Salı, 25 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ben duâmı şefâat için sakladım]]>

Abîde bin Amr hazretleri Tabiînin meşhûr âlimlerindenidir. Doğum târihi bilinmemektedir. 72 (m. 691)’de vefât etti. Yemenlidir. Mekke’nin fethedildiği günlerde Müslüman olmakla şereflendi. Fakat Peygamber Efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) görmediği için Sahâbî olamadı. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler "Kütüb-i sitte"de yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Salı, 25 Nisan 2017

]]>
Pazartesi, 24 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sen eşkıyadan nasıl kurtuldun]]>

Mehmed Nahîfî Efendi, Osmanlı evliyâsının büyüklerindendir. 1062 (m. 1652)’de doğdu. 1151 (m. 1738)’de İstanbul’da vefât etti. Sohbetlerinde, evliyanın büyüklerinden bahseder, onların nasihatlerini anlatırdı. Buyurdu ki:

Pazartesi, 24 Nisan 2017

]]>
Pazar, 23 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kâbe-i muazzama ne zaman yapıldı]]>

Cemal el-Uceylî hazretleri Mısır’da yetişen âlimlerin büyüklerindendir. Mısır’da Uceyl köyünde doğdu. 1204 (m. 1789)’da Kâhire’de vefât etti. El-Fütühât-ül-ilâhiyye bi tavdîhi tefsîr-i Celâleyn adlı eserden bazı bölümler:

Pazar, 23 Nisan 2017

]]>
Cumartesi, 22 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fâtiha neleri açmaz ki]]>

Süleymân bin Yesâr hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, Medîne-i münevveredeki fukaha-i seb’adan (yedi büyük fıkıh âlimi) biridir. 31 (m. 651)’de doğdu. 104 (m. 722) senesinde vefât etti. Şöyle nakletmiştir:

Cumartesi, 22 Nisan 2017

]]>
Cuma, 21 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dinimizin emir ve yasaklarına uymak]]>

Sun'ullahzâde Said Efendi Osmanlı âlim ve velilerindendir. 1514 (H. 920) senesinde Tebriz'de doğdu. Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin halîfelerinin sohbet ve derslerinde bulundu. Kânûnî Sultan Süleymân’ın Tebriz seferinde Pâdişâhla birlikte İstanbul'a geldi. 1572 (H. 980) senesinde İstanbul'da vefât etti. Buyurdu ki:

Cuma, 21 Nisan 2017

]]>
Perşembe, 20 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şefâat istemekte ve türbeye adakta niyet]]>

Takıyyüddîn ibn-i Kudâme hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Kâdı’l-kudât idi. 628 (m. 1231)’de Şam’da doğdu. 715 (m. 1316)’da vefât etti. 705 (m. 1305) senesinde İbn-i Teymiyye’nin bozuk yolu meydana çıktığı zaman, Takıyyüddîn İbni Kudâme devamlı olarak Ehl-i sünnet itikâdında olmanın faziletini, kıymetini anlatmıştır. Bu hususta buyurdu ki:

Perşembe, 20 Nisan 2017

]]>
Çarşamba, 19 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Âlimlerden sorup öğreniniz]]>

Süleymân Bâcî hazretleri Endülüs’te yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerindendir. 403 (m. 1013)’de Endülüs’te (İspanya) Batalyûs’ta (Badajoz) doğdu. 474 (m. 1081)’de Mursiye’de (Murcia) vefât etti.

Çarşamba, 19 Nisan 2017

]]>
Salı, 18 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İstediğin gibi yaşa mutlaka öleceksin]]>

Ebû Rebî’ ez-Zührânî hazretleri hadîs âlimlerindendir. Basra’da 140 (m. 757)’de doğmuştur. Daha sonra Bağdâd’a yerleşmiş ve orada 234 (m. 849)’da vefât etmiştir. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Salı, 18 Nisan 2017

]]>
Pazartesi, 17 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah yolunda" olmak ne demektir]]>

Ebû Eyyûb el-Hâşîmî hazretleri Meşhûr hadis âlimlerindendir. 219 (m. 834) senesinde vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Pazartesi, 17 Nisan 2017

]]>
Pazar, 16 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yarın öleceksin dense ne yapardın]]>

Süleym Râzî hazretleri Fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. 365 (m. 976)’da İran’ın Rey şehrinde doğdu. Daha sonra Bağdad’a yerleşti. Hac dönüşünde, 447 (m. 1055)’de Kızıldeniz sahilinde Medine’nin Câr iskelesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Pazar, 16 Nisan 2017

]]>
Cumartesi, 15 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sığınağım sensin başka kime giderim]]>

Abdurrahmân Süheylî hazretleri Endülüs’te (İspanya) yetişen Mâlikî mezhebi âlimlerinin büyüklerindendir. 508 (m. 1114)’de doğdu. Mâleka (Malaga)’da 581 (m. 1186)’da Fas’ta Merrâkeş’te vefât etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 15 Nisan 2017

]]>
Cuma, 14 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Rabbin için namaz kıl ve kurban kes]]>

İsmail Süddî hazretleri Tabiînin tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. Hicazlıdır. Kûfe’de otururdu. 128 (m. 745) senesinde vefât etti. Müfessirlerden İbni Ebî Hatim, Süddî’den şöyle bir rivâyette bulunur:

Cuma, 14 Nisan 2017

]]>
Perşembe, 13 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünya âhiret için bir vâsıtadır]]>

Ahmed Sücâî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. Mısır’ın Sücâiyye beldesinde doğdu. Abdurrahmân Cebertî’den meşhur Hidâye kitabını ve bu kitaba Kâdı-zâde’nin yaptığı şerhi ve daha başka eserleri okudu. Asrının önde gelen âlimlerinden idi. 1197 (m. 1783)’de Kâhire’de vefât etti. Ed-Dürer fî i’râb-i evâil-is-süver isimli eserinde buyurdu ki:

Perşembe, 13 Nisan 2017

]]>
Çarşamba, 12 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabirleri ziyaret etmek sünnettir]]>

Muhammed bin Süleymân Sûsî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 1037 (m. 1627)’de Fas’ta Sûs vilâyeti Târûdânt beldesinde doğdu. 1094 (m. 1683)’de Şam’da vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Çarşamba, 12 Nisan 2017

]]>
Salı, 11 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyalıklar nefsin harp âletleridir]]>

Sun’îzâde Mehmed Emîn Efendi, Kırkbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1076 (m. 1665) senesinde İstanbul’da vefât etti. Meşihat makamında, kendisine sorulan bazı suâllere şöyle cevap verdi:

Salı, 11 Nisan 2017

]]>
Pazartesi, 10 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ölüm hastası olan vasiyet yazmalıdır]]>

Şihâbüddîn Sîrcî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 778 (m. 1377)’de Kahire’de doğdu. 862 (m. 1457)’de orada vefât etti. “El-Mürebbâa” isimli eseri ferâize dâirdir. Bu eserinde buyuruyor ki:

Pazartesi, 10 Nisan 2017

]]>
Pazar, 09 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gıybet günahından kurtulmak için]]>

Kayserili Sirâceddîn Molla Anadolu’da yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 795 (m. 1393)’de Kayseri’de doğdu ve orada yetişti. 856 (m. 1452)’de hac dönüşünde Kudüs’te vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Pazar, 09 Nisan 2017

]]>
Cumartesi, 08 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah’tan başka ilah yoktur]]>

Mahmûd Urmevî hazretleri Kelâm, mantık, usûl ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 594 (m. 1198)’de İran’da Urmiye’de doğdu. 682 (m. 1283)’de Konya’da vefât etti. “Beyân-ül-Hak” isimli eserinde buyurdu ki:

Cumartesi, 08 Nisan 2017

]]>
Cuma, 07 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabirleri ziyâret etmek sünnettir]]>

İbn-i Hımsî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 777 (m. 1375)’de Suriye’de Humus (Hıms)’ta doğdu. 861 (m. 1457)’de Kudüs’te vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cuma, 07 Nisan 2017

]]>
Perşembe, 06 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyamette Resulullaha en yakın olanlar]]>

Afvî Yakûb Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh ve tefsir âlimidir. Celvetiyye yolunun büyüklerindendir. 1149 (m. 1736) senesinde İstanbul’da vefât etti. “El-Vesîlet-ül-uzmâ li hazret-in-Nebiyyi Nebiyyül müctebâ” adlı eserinde Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) hayâtını ve salevât-ı şerîfenin faziletlerini anlatmaktadır. Bu kitabında buyuruyor ki:

Perşembe, 06 Nisan 2017

]]>
Çarşamba, 05 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tebâreke sûresini okumadan yatma]]>

Muhammed Şeybî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 779 (m. 1378)’de Mekke-i mükerremede doğdu. 837 (m. 1433)’de, Mekke-i mükerremede vefât etti. Bir talebesine buyurdu ki:

Çarşamba, 05 Nisan 2017

]]>
Salı, 04 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah'ın sıfatlarını doğru bilmelidir]]>

Şemseddîn İsfehânî hazretleri Kelâm, usûl ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 616 (m. 1219)’da İran’da İsfehan’da doğdu. 688 (m. 1289)’da Kâhire’de vefât etti. “El-Akîdet-ül-İsfehâniyye” isimli kitabında şöyle yazmaktadır:

Salı, 04 Nisan 2017

]]>
Pazartesi, 03 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ömrünü faydalı şeyler için harca]]>

Emîr Osman Efendi İstanbul velîlerindendir. 1513 (H. 919) senesinde Sivas'ta doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmek için İstanbul'a geldi. Sahn-ı semân medreselerinde ilim tahsîl etti. Kırklareli'nin Vize kazasında Şeyh Alâüddîn Ali Efendinin, sonra İstanbul'da Nûreddînzâde'nin sohbetlerinde yetişti. İcazet alarak Kasımpaşa’daki dergâhında talebe yetiştirdi. 1594 (H. 1003) senesinde İstanbul'da vefât etti. Nasihat isteyen bir talebesine şunları anlattı:

Pazartesi, 03 Nisan 2017

]]>
Pazar, 02 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Evinden çıkamaz hâle gelen borçlu]]>

Ebû Kâsım Keccî hazretleri İran’da Dînever’de yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Dînever’de uzun seneler kadılık yaptı. Kâdılık görevini ifâ ederken, 405 (m. 1015)’de, eşkıyâlar tarafından şehid edildi. Resûlullah efendimizi (sallallahü aleyhi ve sellem) vesile ederek Allahü tealadan bir şey istemek hakkında buyurdu ki:

Pazar, 02 Nisan 2017

]]>
Cumartesi, 01 Nisan 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şeytanın hilesi mal iledir]]>

Yûsuf bin Meysere hazretleri Tabiînin hadîs âlimlerindendir. Şam’da yaşamıştır. Âmâ idi. Birçok sahâbîden (radıyallahü anhüm) hadîs rivâyet etmiştir. Muâz bin Cebel’den (radıyallahü anh) rivâyetle dedi ki:

Cumartesi, 01 Nisan 2017

]]>
Cuma, 31 Mart 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bizi, hayır duadan unutmayalar]]>

Ayvansaraylı Hâfız Hüseyin Efendi İstanbul’un en büyük evliyasından, Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin talebelerindendir. Mektubat-ı İmam-ı Rabbanî’yi Türkçeye tercüme eden Müstakimzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi’den de feyz aldı. İstanbul’da Ayvansaray semtinde doğdu. 1201 (m. 1786)’da vefât etti. “Hadîkat-ül-cevâmi” adlı eserinde, hocası Mehmed Emîn Tokâdî hazretlerinin vasiyetini yazmıştır. Bu vasiyeti şöyledir:

Cuma, 31 Mart 2017

]]>
Perşembe, 30 Mart 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyâ ne demektir biliyor musunuz]]>

Ferdî Abdullah Efendi, Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden olup, Manisa’nın Turgutlu kazâsındandır. 1274 (m. 1857)’de İstanbul’da vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Perşembe, 30 Mart 2017

]]>
Çarşamba, 29 Mart 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bir leşe üşüşen köpekler gibi]]>

Abdüssamed Dımeşkî hazretleri Şafiî mezhebindeki âlimlerin büyüklerindendir. 614 (m. 1218) senesinde Şam’da doğdu. Sonra Mekke’ye gidip, “Hicaz Şeyhi” diye meşhur oldu. 686 (m. 1287) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Çarşamba, 29 Mart 2017

]]>