Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Pazar, 22 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz]]>

Fenârîzâde Hasan Çelebi Osmanlı âlimlerindendir. Molla Fenârî’nin torunlarındandır. 840 (m. 1436)’de doğdu. 886 (m. 1481)’de Bursa’da vefât etti. Bir dersinde “Ehl-i sünnet” itikadında olmak için inanılması lazım olanlardan bazılarını şöyle bildirdi:

Pazar, 22 Ekim 2017

]]>
Cumartesi, 21 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Diline sahip olan sıkıntıya düşmez]]>

Ali bin Bendâr Sayrafî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Nişâbûr’da doğdu. 359 (m. 969)’da vefât etti. İmânı ve itikâd bilgilerini hülâsa ederek yazmıştır. Bunlardan bir kısmı şöyledir:

Cumartesi, 21 Ekim 2017

]]>
Cuma, 20 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bana ümmetimin günahları gösterildi]]>

Hasen bin Süfyân hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 213 (m. 828)’de Horasan’ın Nesâ şehrinde doğdu. 303 (m. 916)’de orada vefât etti. 

Cuma, 20 Ekim 2017

]]>
Perşembe, 19 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dinde yapılan her yenilik bid'attir]]>

Samsûnî Hasan Efendi Fâtih zamanında yaşayan fıkıh, kelâm ve usûl âlimlerindendir. Samsun’da doğdu. 891 (m. 1486)’da İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde bid’at hakkında buyurdu ki:

Perşembe, 19 Ekim 2017

]]>
Çarşamba, 18 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Mide dolu olunca kalbe gaflet basar]]>

Ali bin Bekkâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 207 (m. 822)’de Şam yakınlarında Masisa’da vefât etti. İbrâhîm bin Edhem hazretleriyle görüşüp sohbet etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Çarşamba, 18 Ekim 2017

]]>
Salı, 17 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kim zulmedeni affederse]]>

Hasan Bağdâdî hazretleri Şafiî âlimlerinin büyüklerindendir. 489 (m. 1096)’de Bağdad’da doğdu. 568 (m. 1173)’de Şam’da vefât etti. Güzel ahlak sahibi olmak hakkında buyurdu ki:

Salı, 17 Ekim 2017

]]>
Pazartesi, 16 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yol üzerinde oturmaktan sakınınız]]>

Ebû Ali Vâsıtî hazretleri hadîs imâmıdır. Bâğdad’da doğmuş olup, yine orada 249 (m. 863)’de vefât etmiştir. Kitabında naklettiği bazı hadis-i şerifler:

Pazartesi, 16 Ekim 2017

]]>
Pazar, 15 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Diriliş gününü inkâr edenler]]>

Zâhid-i Irakî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 504 (m. 1110)’da Bağdad civarında doğdu. 594 (m. 1198)’de Kâdisiyye’de vefât etti. Bir dersinde, “Ehl-i Sünnet vel-Cemaat” itikadında olmak için, nelere inanmak lazım geldiğini şöyle anlattı:

Pazar, 15 Ekim 2017

]]>
Cumartesi, 14 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyâmet gününde bizi rüsvâ etme]]>

Şerefüddîn Hasan Tîybî hazretleri Tefsîr ve hadîs ilimlerinde meşhûr bir âlimdir. 743 (m. 1342)’de, mescidde namazın sünnetini kılıp, farzını kılmak için ikâmeti beklerken, eceli vâki oldu ve orada rûhunu teslim etti. Bir dersinde Âl-i İmrân sûresinin tefsîrinde şunları anlattı:

Cumartesi, 14 Ekim 2017

]]>
Cuma, 13 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şeytanın vesvesesinden müttekîler uzak kalır]]>

Ebû Sa’îd İstahrî hazretleri Şafiî mezhebinin büyük fıkıh âlimlerindendir. 244 (m. 858)’de İran’da İstahr şehrinde doğdu. Birçok âlimden ilim tahsil edip kıymetli eserler yazdı. Abbasî halifesi Muktedir-billah, onu Sicistan kadılığına tayin etti. Sonra Bağdâd Muhtesibliğine getirildi. 328 (m. 940)’da Bağdâd’da vefât etti. 
Ebû Sa’îd-i İstahrî, Semûd kavminin medeniyeti hakkında şunları bildiriyor:

Cuma, 13 Ekim 2017

]]>
Perşembe, 12 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bid’at ehli ile mücadele ederim]]>

Hasan es-Sekkâf hazretleri tasavvuf büyüklerinden olup, Yemen’de Terim beldesinde doğdu. 813 (m. 1410)’da orada vefât etti. Kıymetli nasihatleri vardır. Buyurdu ki:

Perşembe, 12 Ekim 2017

]]>
Çarşamba, 11 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fakirin borcunu sil ve bir şey isteme]]>

Harmele bin Yahyâ hazretleri İmâm-ı Şafiî hazretlerinin talebelerindendir. 166 (m. 782)’de Mısır’da doğup, 243 (m. 858)’de yine orada vefât etti. Abdullah bin Vehb’den şöyle rivâyet etti. 

Çarşamba, 11 Ekim 2017

]]>
Salı, 10 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu hâlim için eman dilerim]]>

Karamânî Hamza Efendi Fâtih Sultan Mehmed Hân devri tefsîr âlimlerindendir. Karamân’da doğdu. 871 (m. 1468)’de İstanbul’da vefât etti. Namazın hikmetleri hakkında buyurdu ki:

Salı, 10 Ekim 2017

]]>
Pazartesi, 09 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gençlere ferâiz ilmini öğretiniz]]>

Ebû Ammâre Zeyyât hazretleri Tabiînin büyüklerinden olup, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe ile aynı zamanda 80 (m. 700) doğmuş, ondan altı yıl sonra 156 (m. 773)’de Irak’ta, Hulvan’da vefât etmiştir. İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, Hamza’ya “İki şeyde bizden üstünsün. Biz bu iki şeyde seninle münâzara etmeyiz, elinden almak istemeyiz. Biri Kur’ân-ı kerîm okumak, diğeri de ferâiz ilmidir” buyurmuştur. Şöyle buyurdu:

Pazartesi, 09 Ekim 2017

]]>
Pazar, 08 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her incinin bir sedefi vardır]]>

Hamza Dehrisevî hazretleri Hindistan’da yetişen İslâm âlimlerindendir. Nevher beldesinden olup, 957 (m. 1550)’de, namaz kılarken rûhunu teslim etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazar, 08 Ekim 2017

]]>
Cumartesi, 07 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sihir yapan, yaptıran ve inanan bizden değildir]]>

Ali bin Ahmed Zeydî hazretleri Şafiî fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 529 (m. 1134) senesinde doğdu. 575 (m. 1180) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Cumartesi, 07 Ekim 2017

]]>
Cuma, 06 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İmân azalmaz ve çoğalmaz]]>

Ahmed bin Süleymân ez-Zâhid hazretleri fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 820 (m. 1417)’de Kâhire’de vefât etti. Talebelerine Ehl-i sünnet itikadını şöyle anlattı:

Cuma, 06 Ekim 2017

]]>
Perşembe, 05 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah ve Resûlünün sevgisi için]]>

Übeyy Nersî hazretleri hadîs ve kırâat âlimidir. 424 (m. 1033)’de Kûfe’de Ners köyünde doğdu. 510 (m. 1116)’da Hılle’de vefât etti. Hadîs ilminde âlimler kendisine çok güvenirdi. Übeyy-ün-Nersî’nin bildirdiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Perşembe, 05 Ekim 2017

]]>
Çarşamba, 04 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hiç kimseyi onun önüne geçirmez]]>

Vassaf Abdullah Efendi Osmanlı şeyhülislâmlarının yetmişincisidir. 1073 (m. 1662)’de Akhisar’da doğdu. 1174 (m. 1761)’de İstanbul’da vefât etti. Ebû Bekir ve Ömer’in (radıyallahü anhüma) faziletleri ile ilgili şunları anlattı:

Çarşamba, 04 Ekim 2017

]]>
Salı, 03 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Namaz kılan, dînini sağlamlamış olur]]>

Ebû Sevr hazretleri büyük fıkıh ve hadis âlimidir. 170'te (m. 786) Bağ­dat'ta doğdu ve orada tahsil gördü. Fıkıhta ve hadiste mutlak müctehid idi. İmam-ı Azam hazretlerinin en büyük talebesi olan Muhammed Şeybânî'den ve İmam-ı Şâfiî hazretlerinden fıkıh öğrendi. Kendisi bir mezheb kurdu, fakat kısa zamanda unutuldu. 246 (m. 860)’da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Salı, 03 Ekim 2017

]]>
Pazartesi, 02 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bid’at sahibi kimse tövbe etmedikçe]]>

Ebû Hüseyn Teymî hazretleri büyük hadîs âlimlerindendir. 158 (m. 774)’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazartesi, 02 Ekim 2017

]]>
Pazar, 01 Ekim 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ana-baba hakkına riâyet etmemek]]>

Zeynî Çelebi Osmanlı âlimlerinin meşhûrlarındandır. Bursa’da doğdu. 926 (m. 1520)’de Haleb kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine buyurdu ki:

Pazar, 01 Ekim 2017

]]>
Cumartesi, 30 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kırk yıllık günaha kefaret olan oruç]]>

İbn-ül-Uşârî hazretleri Bağdad’da yetişen Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 366 (m. 976)’da Bağdad’da doğdu. 451 (m. 1087)’de vefât etti. Çok hadîs-i şerîf ezberlemiş olup Hâfız idi. Yani yüzbinden çok hadîs-i şerîfi senetleri ve râvîleri ile birlikte ezbere biliyordu. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddîk’ın faziletlerini bildiren birçok hadîs-i şerîf bildirmektedir, Ayrıca onun bildirdiği hadîs-i şerîflerde, mübârek günlerden birisi olan Aşure gününün fazileti hakkında Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

Cumartesi, 30 Eylül 2017

]]>
Cuma, 29 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Doğru, emîn tüccâr peygamberlerle haşrolur]]>

Şemseddîn Ubeydullah Makdisî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 635 (m. 1237)’de doğup, 684 (m. 1285)’de Filistin’de Nablus’un Cemâil köyünde vefât etti. Derslerinde buyurdu ki:

Cuma, 29 Eylül 2017

]]>
Perşembe, 28 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tövbe edenin günahı affedilir]]>

İmam-ı Vâhidî hazretleri tefsîr âlimlerindendir. İran’da Sâve şehrinde doğdu. 468 (m. 1075)’de Nişâbûr’da vefât etti. İmâm-ı Vahidî hazretleri, “Vesît” ismindeki tefsîrinde buyuruyor ki:

Perşembe, 28 Eylül 2017

]]>
Çarşamba, 27 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şeytanı helak eden kelime-i tayyibe]]>

Ahmed Menînî hazretleri hadîs âlimidir. 1089 (m. 1679)’da Lübnan’da Trablus’un Menîn köyünde doğdu. 1172 (m. 1759)’da Şam’da vefât etti. "Lâ ilâhe illallah" kelime-i tayyibesi hakkında naklettiği hadîs-i şerîflerden bazıları şöyledir: 

Çarşamba, 27 Eylül 2017

]]>
Salı, 26 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir azâbı rüyâ gibi değildir]]>

Tâcüddîn İbrâhim Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 909 (m. 1503) senesinde Amasya’da vefât etti. Kabir hâlleri hakkında buyurdu ki:

Salı, 26 Eylül 2017

]]>
Pazartesi, 25 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bid’atlerin hepsi dalâlettir]]>

Ebû Ali Muhammed bin Ali hazretleri Fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. "Üstâd-ül-Azam" lakabıyla tanınmıştır. Seyyid olup, Hazreti Hüseyin’in evlâdındandır. 574 (m. 1178)’de, Yemen’de Terim’de doğdu. 653 (m. 1256) senesinde orada vefât etti. “Bedâi’u ulûm-il-mükâşefât-i vet-tecelliyât” kitabında şöyle yazmaktadır:

Pazartesi, 25 Eylül 2017

]]>
Pazar, 24 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar hayattayken kıymetlerini bilelim]]>

Üsküdârlı Mehmed Emîn Efendi Osmanlı Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Babası Seyyid Abdülhayy Efendi, evliyânın büyüklerinden Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin kızından torunudur. 1149 (m. 1736) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Birgivî Muhammed Efendi’nin Adâb risalesine şerh” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Pazar, 24 Eylül 2017

]]>
Cumartesi, 23 Eylül 2017 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Rûhları bedenlerine geri verilir]]>

Molla Üveys hazretleri Osmanlı âlimlerdendir. 969 (m. 1561)’de Manisa-Alaşehir’de doğdu. 1037 (m. 1627)’de Üsküp’de kadı iken vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki

Cumartesi, 23 Eylül 2017

]]>