Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Cumartesi, 15 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İnsanlara vâiz olarak ölüm yetişir!]]>

Ma'mer bin Râşid el-Basrî hazretleri tâbiînin hadis ve fıkıh âlimlerindendir. 95 (m. 714)’de Basra’da doğdu sonra Yemen’in San'a şehrine yerleşti ve orada Zeyd bin Eslem, Abdullah bin Şübrüme gibi muhaddislerden hadis öğrendi ve talebe yetiştirdi. 153’te (m. 770) Yemen’de vefat etti. Dünyaya düşkün olmanın zararları hakkında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 15 Mayıs 2021

]]>
Cuma, 14 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur'ân-ı kerimi okumak ve ona hürmet etmek]]>

Ebü’l-Hüseyn Muhammed Malatî hazretleri kıraat ve fıkıh âlimidir. Malatya’da doğdu. Harran, Antakya ve Halep gibi şehirlerde çeşitli âlimlerden kıraat okudu. Sonra Filistin’de Askalân’a yerleşerek burada talebe yetiştirdi ve 377 (m. 987)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 14 Mayıs 2021

]]>
Perşembe, 13 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Günah işleyenin îmanı gitmez]]>

Mahmûd Hamza el-Hüseynî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimlerindendir. 1236 (m. 1821)’de Şam’da doğdu. Burada medrese tahsilinden sonra Şam’da çeşitli mahkemelerde kadı nâibliği ve Şam Vilâyeti Meclis-i Kebîr üyeliği yaptı. 1305 (m. 1887)’de Şam’da vefat etti. “el-Ferâidü’l-behiyye fi’l-kavâidi’l-fıkhiyye” adlı eserini Sultan II. Abdülhamid’e ithaf etti. Bu eserinde şöyle buyuruyor:

Perşembe, 13 Mayıs 2021

]]>
Çarşamba, 12 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Tövbe ederek Allah'a dön]]>

Hacıevhad Şeyhi Hüseyin Efendi Osmanlı velîlerindendir. Safranbolu’da doğdu. İstanbul'da tahsilini ikmal ederek Süleymaniye vaizi oldu. Abdülehad Nuri hazretlerine intisab ederek kemale erdi ve hilâfet alarak talebe yetiştirdi. 1105 (m. 1693)’de vefat etti. “Risale-i Devraniye” isimli eserinde şöyle anlatır:

Çarşamba, 12 Mayıs 2021

]]>
Salı, 11 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Eshâbım, sizin en hayırlınızdır]]>

Muhammed Osman Mîrgani, Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretlerinin torunu olup tefsir ve tasavvuf âlimidir. 1208’de (1793) Hicaz’da Tâif şehrinde doğdu. Babasından tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra Mekke’ye gitti. Burada tefsir âlimlerinin derslerine devam edip icazet alarak Tâif’e döndü ve talebe yetiştirdi. 1268 (m. 1852)’de burada vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 11 Mayıs 2021

]]>
Pazartesi, 10 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gördüm ki, insanların çoğu gâfildir]]>

Abdullah bin İbrâhim Mîrganî hazretleri Hicaz evliyasındandır. Mekke’de doğdu. Soyu, baba tarafından seyyid, anne tarafından şeriftir. Mekke’de Seyyid Yûsuf el-Mehdelî adlı Üveysî bir şeyhe intisap ettikten sonra Tâif’e giderek taliplerini yetiştirdi. 1208’de (1793) orada vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazartesi, 10 Mayıs 2021

]]>
Pazar, 09 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Arifler, dünyâya düşkün olandan kaçarlar]]>

Fahri Ahmed Efendi Celvetî şeyhlerinden arif ve şair bir zat olup Tekirdağ-Şarköylüdür. Zati Süleyman Efendi'nin oğlu Hüseyin Şahin Efendi'den hilâfet aldı, ömrünün sonlarında İstanbul'a gelerek 1214 (m. 1799)’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Pazar, 09 Mayıs 2021

]]>
Cumartesi, 08 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Seksen seneye bedel gece]]>

Ebû Hâmid İsferâînî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. 344 (m. 955) senesinde İran’da İsferâîn’de doğdu. Genç yaşta Bağdad’a gidip, hadîs âlimlerinden hadîs-i şerîf dinledi ve fıkıh ilmi öğrendikten sonra ders vermeye başladı. 406 (m. 1016)’da Bağdad’da vefât etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 08 Mayıs 2021

]]>
Cuma, 07 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cehennem ateşinin yakmadığı müminler!]]>

Haris Bin Ebu Usame hazretleri hadîs hafızıdır. 186'da (m. 802) Bağdat'ta doğdu. Küçük yaşta ilim tah­siline başladı. Tahsil için Mekke, Medine ve Basra gibi ilim merkezlerine gitti. Meşhur âlimlerden hadis öğrendi. 282 (m. 895)’de vefat etti. Eshâb-ı kirâmın fazîleti hakkında şunları nakletti:

Cuma, 07 Mayıs 2021

]]>
Perşembe, 06 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yalanı çok olanlar cehenneme layıktır]]>

İbrahim et-Teymî hazretleri tabiînin fıkıh ve hadîs âlimlerindendir. 53 (673)’de doğdu. Enes bin Mâlik'ten ve bazı sahabilerden (radıyallahü anhüm) hadis rivayet etti. Kendisinden İbrahim Nehaî, A'meş ve Beyân bin Bişr gibi büyük zatlar rivayette bulundu. 92'de (m. 710) vefat etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Perşembe, 06 Mayıs 2021

]]>
Çarşamba, 05 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabristanda namaz kılmak nehyolundu]]>

Molla Abdülkerim Efendi Osmanlı müftülerindendir. Edirne’de Ali Tûsî'den ve Sinan Acemî'den ders aldı, tahsilini tamamladıktan sonra müderrislik, İstanbul'un fethinin ardından kadıaskerlik, İstanbul müftülüğü yaptı. 895 (m. 1489)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 05 Mayıs 2021

]]>
Salı, 04 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yalnız olmak, kötülerle oturmaktan daha iyidir!]]>

Muhammed bin Abdullâh el-Ensârî hazretleri hadîs âlimidir.118 (m. 736)’de doğdu. Genç yaşta ilim tahsiline baş­ladı ve pek çok âlimden hadis dinledi, riva­yette bulundu. Kendisinden hadis rivayet edenler çoktu. 214 (m. 829)’da Bas­ra'da vefat etti. Buyurdu ki:

Salı, 04 Mayıs 2021

]]>
Pazartesi, 03 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslümanları sevindirmek]]>

Şerefüddîn Alî İbnü’l-Mufaddal hazretleri Hadîs hafızıdır. 544'te (m. 1150) Mısır’da İskenderiye'de doğdu. Burada büyük âlimlerden hadis öğrenerek hadis hafızı oldu. İskenderiye'de kadılık ve müderrislik yaptı. Daha sonra Kahire'ye giderek el-Medresetü's-Sâhibiyye'de ders verdi. 611 (m. 1214)’de Kahire'de vefat etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazartesi, 03 Mayıs 2021

]]>
Pazar, 02 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her şey, Onun şerefine yaratıldı]]>

İmdâdullah Tehânevî hazretleri Hindistan evliyasındandır. 1233'te (m. 1818) Sehârenpûr'a bağlı Nânevte kasabasında doğ­du. Burada ilk tahsilinden sonra Del­hi'de Şah Nasîrüddin Nakşi­bendî-Müceddidî'ye intisap etti. 1857 yılında Hind Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandığında İmdâdullah'ın talebeleri de mücadeleye katıldılar. İngilizlerin işgalinden sonra Mekke'ye hicret etti ve 1317'de (m. 1899) Mekke'­de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Pazar, 02 Mayıs 2021

]]>
Cumartesi, 01 Mayıs 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Müslümanlar yetmişüç fırkaya ayrılacaklardır]]>

Ferdî Abdullah Efendi, Nakşibendi büyüklerinden olup Manisa'nın Turgutlu kazasındandır. İstanbul'da tahsilini tamamladıktan sonra müftülük yaptı. Hacca gittiğinde Mekke-i Mükerremede Nakşibendî büyüklerinden Hindli Muhammed Can Fârûkî hazretlerine intisap ederek halifeliğini alıp memleketine döndü. Fatih’teki Emir Buharî Dergâhı Şeyhliğine tâyin olundu. 1274 (m. 1857)’de vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Cumartesi, 01 Mayıs 2021

]]>
Cuma, 30 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Gönlünden dünyâ sevgisini silip at ki]]>

Gafurî Mahmud Efendi Celvetî tarikatı şeyhlerinden ârif ve âlim bir zat olup Gelibolu'dandır.Tahsilini tamamladıktan sonra Fatih Cami-i Şerifine vaiz, sonra Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdai dergâhına şeyh oldu. 1078 (m. 1667)’de vefat etti. "Divançe-i ilahiyat" isimli esrinde şöyle nasihatleri vardır:

Cuma, 30 Nisan 2021

]]>
Perşembe, 29 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullahın anaları babaları mümin idi]]>

Alî bin Muhammed Kâbisî hazretleri Mâlîkî fıkıh âlimidir. 324'te (m. 936) Tunus’ta Kayrevan'da doğdu. İlk tahsilini Tunuslu âlimlerden yaptı. Sonra Mekke ve Kahire'de büyük âlimlerden fıkıh ilmi öğrendi. Kayrevan'da Mâliki mezhebinin otoritesi hâline geldi. 403’de (m. 1012) Kayrevan'da vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 29 Nisan 2021

]]>
Çarşamba, 28 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kaza ve kader bilgilerini anlamak çok güçtür]]>

Kâ'b bin Sûr hazretleri tabiînin meşhurlarındandır. Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) sağlığında Müslüman oldu, ancak sohbetlerinde buluna­madığı için Eshab-ı kiramdan olamadı. Hazret-i Ömer (radıyallahü anh) tarafından Basra'ya kadı tayin edildi. Sonra gelen halifeler de onu bu vazifede bıraktılar. 36 (m. 656)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 28 Nisan 2021

]]>
Salı, 27 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Din hırsızlarının kitapları insanın îmanını bozar]]>

İsmail Necati Efendi Nakşibendî-Hâlîdî şeyhlerindendir. 1255 (m. 1840)’da Safranbolu'nun Oğulveren köyünde doğdu. Tah­silini tamamladıktan sonra İstanbul'da medreseye devam edip icazet alarak müderrisliğe ta­yin edildi. Bu sırada Nakşibendî Hâlidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî'ye intisap eden ve seyrü sülûkünü tamamlayıp icazet alan İsmail Ne­cati Efendi, Hasan Hilmi Efendi'nin vefa­tından sonra Gümüşhânevî Dergâhı'nda irşada başladı. 1337 (m. 1919)’da İstanbul'da vefat etti. Bir sohbetinde buyurdu ki:

Salı, 27 Nisan 2021

]]>
Pazartesi, 26 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kızgınlık, öfke îmanı bozar]]>

Muvaffakuddîn bin Abdülazîz İskenderânî hazretleri kıraat, fıkıh ve tefsir âlimidir. 550'de (m. 1155) İskenderiye'de doğdu. Burada birçok âlimden kıraat, tefsir, Mâlikî fıkhı tahsil etti ve İskenderiye'nin önde gelen âlimlerinden biri oldu. 629'da (m. 1232) orada vefat etti. Bu mübarek zat, derslerinde şöyle anlattı:

Pazartesi, 26 Nisan 2021

]]>
Pazar, 25 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allah indinde hak din ancak İslam’dır]]>

Şehfûr bin Tahir İsferâyînî hazretleri kelâm, fıkıh ve tefsir âlimidir. 405 (m. 1015)’de İran’da İsferâyin'de doğdu. İsfahan'da Abdülkâhir el-Bağdâdî hazretlerinin talebesi oldu ve onun kızıyla evlendi. Selçuklu Vezi­ri Nizâmülmülk tarafından Tûs'ta ders okutmakla görevlendirildi. 471 /m. 1078)’de orada vefat etti. Buyurdu ki:

Pazar, 25 Nisan 2021

]]>
Cumartesi, 24 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ebedî saadetine vesile olana çok hizmet et]]>

Ebû Mansûr İsfahanî hazretleri hadis ve tasavvuf âlimidir. 338 (m. 950)’de İran’da İsfahan'da doğdu. Taberânî gibi âlimler­den hadis okudu. Ayrıca evliyanın meşhurlarından Ebü'ş-Şeyh hazretlerinin sohbetlerine devam etti ve icazet alarak talebe yetiştirdi. 418 (Ekim 1027) vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Cumartesi, 24 Nisan 2021

]]>
Cuma, 23 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Asi olan da itaat eden de tövbe etmelidir]]>

İsâ bin Dînâr el-Gâfiki hazretleri hadis ve Mâlîkî fıkıh âlimidir. 155 (m. 772)’de Endülüs’te (İspanya) Tuleytula'da (Toledo) doğdu. Burada ve Kurtuba'da (Cordoba) ilim tahsilinden sonra Kahire'ye git­ti. İmam-ı Mâlik hazretlerinin en önde ge­len talebesi Abdurrahman bin Kâsım'dan fıkıh ve hadis okudu. Memleketine dönerek talebe yetiştirdi. 212 (m. 828)’de Tuleytula'da vefat etti. Derslerinde şöyle anlattı:

Cuma, 23 Nisan 2021

]]>
Perşembe, 22 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yanlış fetva veren, hainlik etmiş olur]]>

Yahya bin Ebü'l-Hayr İmrânî hazretleri Şâfiî fıkıh âlimidir. 489'da (m. 1096) Yemen’deki Cened'de doğdu. Buradaki meşhur âlimlerden tahsil gördü; Yemen'in önde gelen Şafiî imamlarından biri oldu. Kendisinden de birçok âlim ders aldı. 558'de (m. 1163) Cened'de vefat etti. Buyurdu ki:

Perşembe, 22 Nisan 2021

]]>
Çarşamba, 21 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dinimiz, kâfirleri sevmeyi haram etmektedir]]>

Hakikizade Osman Efendi Osmanlı evliyasındandır. İstanbul’da doğdu. Seyyid Nizam Efendiye intisab ederek icazet aldı ve halifelerinden oldu. 1037 (m. 1627)’de vefat etti. Şeyh-ı Vasıl isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Çarşamba, 21 Nisan 2021

]]>
Salı, 20 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ey insanlar! Ölmeden önce tövbe ediniz]]>

Ebü'l-Hasen İclî hazretleri hadîs hafızıdır. 182 (m. 798)’de Kûfe'de doğdu. Tahsil mak­sadıyla Mekke, Medine, Yemen, Mısır, Bağdat ve Şam gibi yerleri dolaştı. Büyük muhaddislerden hadis öğrendi. Ahmed bin Hanbel ile Yahya bin Maîn de kendisinden hadis al­mıştır 261’de (m. 875) Trablusgarb'da vefat etti. Buyurdu ki:

Salı, 20 Nisan 2021

]]>
Pazartesi, 19 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İhlâs, her şeyi Allah rızası için yapmaktır]]>

Alâüddîn Alî İbnü'l-Lahhâm hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 750 (m. 1349)’da Lübnan’da Ba'lebek'te doğdu. Şam’da ilim tahsil ettikten sonra ders ve fetva vermeye baş­ladı. Kâdılkudât naibi oldu. Sonra Kahire'ye göç etti ve Mansûriyye Medresesinde ders verdi. 803 (m. 1401)’de Kahire'de ve­fat etti. Derslerinde şöyle anlattı:

Pazartesi, 19 Nisan 2021

]]>
Pazar, 18 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Arkadaşın için, tatlı ve serin su gibi ol]]>

Zeynüddîn Muhammed el-Hatîb hazretleri hadîs âlimi ve hatiptir. 863'te(m. 1459) Şam’da doğdu. Burhâneddin İbrahim en-Nâcî'nin derslerine devam ederek icazet aldı. Hocasının vefatından sonra Şam Emeviyye Camii'nde hadis okuttu ve vaaz verdi. 929'da (m. 1523) Şam’da vefat etti. Bir vaazında şöyle anlattı:

Pazar, 18 Nisan 2021

]]>
Cumartesi, 17 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Nefs, dâima Allah'a isyan etmek ister]]>

Burhânüddîn İbrâhîm Kerekî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 835 (m. 1432)’de Kahire'de doğdu. İbn-i Hacer Askalânî, İbnü'l-Hümâm, Şemseddin Sehâvî gibi birçok âlimden ders ve icazet alarak müderrislik ve İbn-i Tolun Camii'nde imam­lık görevine getirildi. 922 (m. 1516)’da vefat etti. Derslerinde şöyle anlattı:

Cumartesi, 17 Nisan 2021

]]>
Cuma, 16 Nisan 2021 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ruhun mahiyetini bilmek imkânsızdır]]>

Âtıfzâde Hüsâmeddin Efendi 146. Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1213'te (m. 1799) İstanbul'da doğdu. Tahsilini tamamladıktan sonra Encümen-i Dâniş ve Meclis-i Maârif üye­liği, Meclis-i İntihâb-ı Nüvvâb-ı Şer’ reisliği, nihayet Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1288'de (m. 1871) ve­fat etti. Buyurdu ki:

Cuma, 16 Nisan 2021

]]>