Vehbi Tülek - Türkiye Gazetesi Yazarı http://www.vehbitulek.com tr-TR Vehbi Tülek Copyright © 2012  Çarşamba, 20 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kıyâmet günü Kur’ân ehli çağırılır]]>

İsmâil Mehâsinî hazretleri Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Şam’daki Emeviyye Câmii’nin imâmı ve hatîbi idi. 1020 (m. 1611)’de Şam’da doğdu. 1102 (m. 1691)’de orada vefât etti. Bu mübarek zat, bir vaazında buyurdu ki: 

Çarşamba, 20 Mart 2019

]]>
Salı, 19 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Şeytanın zenginleri aldatma yolları]]>

Ebü’l-Hayr Katfetî hazretleri kırâat, hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 593 (m. 1197) senesinde Bağdad’da doğup, 676 (m. 1277) senesinde aynı yerde vefât etti. Zamanındaki âlimlerin meclislerinde, ciltlerle kitaplar dinledi. Bunlardan bazısı kendisine umûmî, bazısı husûsi olarak icâzet vermiştir. Bir dersinde buyurdu ki:

Salı, 19 Mart 2019

]]>
Pazartesi, 18 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Sâlih bir Müslüman olan Nasrânî]]>

İsmâil el-Bermâvî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 749 (m. 1348)’de Kâhire’de Bermâ kasabasında doğdu. 870 (m. 1465)’de vefât etti. Büyük âlimlerden Sirâcüddîn Bülkînî hazretlerinden ders okudu. 

Pazartesi, 18 Mart 2019

]]>
Pazar, 17 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Her adımına yetmiş sevap verilenler]]>

İshâk bin Yûsuf el-Ezrâk hazretleri Tebe-i tâbiîndendir. Tabiînden hadîs-i şerîfler rivâyet etti. 117 (m. 735)’de Vâsıt şehrinde doğdu. 195 (m. 810)’da orada vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Pazar, 17 Mart 2019

]]>
Cumartesi, 16 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dünyada ve âhirette saadete kavuşurlar]]>

Ebû Hâmid Erbilî hazretleri Şafiî âlimlerinin meşhûrlarındandir. 535 (m. 1140)’da Erbil’de doğdu. 608 (m. 1211)’de Musul’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Cumartesi, 16 Mart 2019

]]>
Cuma, 15 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Azamet ve kibriyâ bana mahsustur]]>

İmâdüddîn İsfehânî hazretleri İslâm âlimlerinin büyüklerindendir. 519 (m. 1125)’de İran’da İsfehan’da doğdu. 597 (m. 1201)’de Şam’da vefât etti. “Kibir” hakkında buyurdu ki:

Cuma, 15 Mart 2019

]]>
Perşembe, 14 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Dört türlü zekât malı vardır]]>

Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 (m. 1200)’de Suriye’deki Ca’ber kalesinde doğdu. 687 (m. 1288)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât mevzuunda, şunları anlattı:

Perşembe, 14 Mart 2019

]]>
Çarşamba, 13 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Fâsık kimsenin yüzüne gülme]]>

İbrâhim bin Usayfir hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Kâhire’de doğdu. 942 (m. 1535) senesinde aynı yerde vefât etti. Buyurdu ki:

Çarşamba, 13 Mart 2019

]]>
Salı, 12 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlâ ile kul arasındaki sır]]>

Ebû İshâk bin Şeybân hazretleri evliyânın büyüklerindendir. İran’da, Kazvinlidir. 337 (m. 949)’de vefât etti. Hac için Mekke-i mükerremeye giderken, önce Medîne-i münevvereye uğrayıp, Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyâret ederek, “Esselâmü aleyke yâ Resûlallah” diye selâm verir, kabr-i şerîften “Ve aleyküm selâm ey İbn-i Şeybân” sesini duyardı. Kendisi anlattı:

Salı, 12 Mart 2019

]]>
Pazartesi, 11 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ebedî saadete kavuşmak için]]>

Kâdı’l-kudât Sadeddîn Hârisî hazretleri Hanbelî mezhebi âlimlerindendir. 652 (m. 1254)’de Bağdad’ın Hârisiyye köyünde doğdu. 711 (m. 1311) senesinde Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Pazartesi, 11 Mart 2019

]]>
Pazar, 10 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yâ Resûlallah! Ben şehîd değil miyim?]]>

Takıyyüddîn Makdisî hazretleri hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 679 (m. 1280) yılında Filistin’de vefât etti. Genç yaşında, hadîs ve fıkıh ilimleri gibi, yüksek ilimleri ve yardımcı ilimleri öğrenen Takıyyüddîn Makdisî hazretleri zamanın meşhur âlimlerinden hadîs öğrendi. Naklettiği hadis-i şeriflerden:

Pazar, 10 Mart 2019

]]>
Cumartesi, 09 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar işitirler, fakat cevap veremezler]]>

Mer’î bin Yûsuf Makdîsî hazretleri hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. Filistin’de Nablus’ta doğdu. H. 1033 (m. 1623)’de Kâhire’de vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Cumartesi, 09 Mart 2019

]]>
Cuma, 08 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Niçin bizden ibret almadın]]>

Mekkî bin Ebî Tâlib hazretleri büyük kırâat ve tefsîr âlimidir. 355 (m. 966)’da Tunus’ta Kayrevan’da dünyâya geldi. 437 (m. 1045)’de Endülüs’te (İspanya) Kurtuba’da (Cordoba) vefât etti. Mülk sûresinin fazileti hakkında buyurdu ki:

Cuma, 08 Mart 2019

]]>
Perşembe, 07 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bu nizâmı yaratan Allahü teâlâdır]]>

Ebu Hâmid Muhammed Remlî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 819 (m. 1416)’da Filistin’de Remle’de doğdu. 888 (m. 1483)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, Sünnet-i seniyyeye uygun itikâdı şöyle anlattı:

Perşembe, 07 Mart 2019

]]>
Çarşamba, 06 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Bilmemek özür değil günah olur]]>

Magnisavîzâde Mehmed Efendi, Fâtih Sultan Mehmed Hân devrinin büyük âlimlerindendir. Aslen Magnisa (Manisa)lıdır. 888 (m. 1483) senesinde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Çarşamba, 06 Mart 2019

]]>
Salı, 05 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Onlar, kâfirlere karşı çok şiddetlidirler]]>

Muhammed Kastalânî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 614 (m. 1218)’de Mısır’da doğdu. 686 (m. 1287)’de vefât etti. Bir dersinde Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü hakkında şunları anlattı:

Salı, 05 Mart 2019

]]>
Pazartesi, 04 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ümmetim! Yâ Rabbî! Ümmetim]]>

Kâdızâde Kutbeddîn Efendi Osmanlı âlimlerdendir. Bursa’da doğdu. 957 (m. 1550)’de İstanbul’da vefât etti. Bir dersinde, bu ümmetin üstünlüğünü anlatırken buyurdu ki:

Pazartesi, 04 Mart 2019

]]>
Pazar, 03 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz]]>

Kâsım bin Sellâm hazretleri fıkıh, tefsîr ve hadîs âlimidir. 154 (m. 770)’de Afganistan’da Herat’ta doğdu. İlim tahsilinden sonra o devirde büyük bir İslam beldesi olan Tarsus’a giderek kadılık yaptı. 224 (m. 839)’da Medine’de vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

Pazar, 03 Mart 2019

]]>
Cumartesi, 02 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - İslâmiyet üç kısımdır: İlim, amel ve ihlâs]]>

Kadı Hüseyn Merverrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Horasan’da Merverrûz’da doğdu. Nîşâbur'da büyük âlimlerden fıkıh ilmi tahsil etti. Memleketine dönderek kadılığa tayin edildi. 462 (m. 1069)’de Merverrûz'da ve­fat etti. Buyurdu ki:

Cumartesi, 02 Mart 2019

]]>
Cuma, 01 Mart 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kimse bu kelâmın sahibine âsi olmasın]]>

Mehmed Tâhir Efendi, Osmanlı târihinde “Vak’a-i Hayriyye” diye bilinen yeniçeri ocağının kaldırılmasına dâir fetvâyı veren Yüzdördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. “Kâdı-zâde” diye şöhret bulmuştur. 1160 (m. 1747)’de Tokat’ta doğdu. 1254 (m. 1838)’de İstanbul’da vefât etti. Eyyûb Sultan civarında, Bostan İskelesi yakınına defnedildi. Bir dersinde şunları anlattı:

Cuma, 01 Mart 2019

]]>
Perşembe, 28 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Resûlullah efendimizi vesîle ederek istemek]]>

Ebû Abdullah Tlemsânî hazretleri tasavvuf büyüklerinden ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. 607 (m. 1210)’da Cezayir’deki Tlemsan şehrinde doğdu. 683 (m. 1284) yılında Kâhire’de vefât etti. “Misbâh-üz-zulâm” adlı eserinin mukaddimesinde şöyle buyurmaktadır:

Perşembe, 28 Şubat 2019

]]>
Çarşamba, 27 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ben hidâyet üzereyim siz dalâlettesiniz]]>

Şerefüddîn Menkellâtî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 664 (m. 1266)’de Endülüs’te (İspanya) bulunan Züvvâre’de (Sujar) doğdu. 743 (m. 1342)’de Kâhire’de vefât etti. Talebelerine buyurdu ki:

Çarşamba, 27 Şubat 2019

]]>
Salı, 26 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kur’ân-ı kerîm mahlûk değildir]]>

Alâüddîn Merdâvî hazretleri Hanbelî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 818 (m. 1414)’de Filistin’de Merdâ köyünde doğdu. 885 (m. 1480)’de Şam’da vefât etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Salı, 26 Şubat 2019

]]>
Pazartesi, 25 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Yâ Rabbî, bizi iyi kullarınla haşret]]>

Ebü’l-Hasen bin İsmail hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. Cizre’de doğdu. Remle’de yaşadı; sonra Mısır’a yerleşti. 306 (m. 918)’de Mısır’da vefât etti. “El-Hidâye” gibi kıymetli eserleri ve şiirleri vardır. Şiirlerinden bir kısmının tercümesi şöyledir:

Pazartesi, 25 Şubat 2019

]]>
Pazar, 24 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ömrüm uzadıkça günahlarım çoğalıyor]]>

Mensûr bin Ammâr hazretleri evliyânın büyüklerindendir. Aslen Mervli olup, Basra’da yaşamıştır. 225 (m. 839)’da vefât etmiştir. Şöyle anlatılır:

Pazar, 24 Şubat 2019

]]>
Cumartesi, 23 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Kabir azâbından Allaha sığınırız]]>

Ebü’l-Kâsım Mekkî el-Makdisî hazretleri Kudüs’te yetişen büyük hadîs âlimlerindendir. 432 (m. 1040)’da doğdu. 492 (m. 1099) senesinde, Kudüs’te Haçlılar tarafından şehid edildi. Şöyle nakleder:

Cumartesi, 23 Şubat 2019

]]>
Cuma, 22 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Cennetten ümitli ol cehennemden kork]]>

Seyyid Mehmed Nûri Efendi İstanbulda yetişen evliyânın büyüklerindendir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’nin onbeşinci bâtından torunudur. 1216 (m. 1801)’de İstanbul’da doğdu. 1282 (m. 1866)’de aynı yerde vefât etti. Bir sohbetinde buyurdu ki: 

Cuma, 22 Şubat 2019

]]>
Perşembe, 21 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Ona sirkeden başka bir şey şifa vermez]]>

Ebû Abdullah Muhammed Tilmsânî hazretleri tefsîr ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimidir. Cezayir’de Tilmsân’da doğdu. 759 (m. 1358)’de Fas’ta vefât edip, Tilmsân’da defnedildi. “En-Nûr-ül-bedri fit-ta’rîf bil-fakîh el-makkârî” isimli eserde şunlar anlatılır:

Perşembe, 21 Şubat 2019

]]>
Çarşamba, 20 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Küfr-i inadi ve küfr-i cehli nedir]]>

Alâüddîn Zâhid Buhârî hazretleri tefsîr, kelâm, usûl ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, vâizdir. 546 (m. 1151)’de Buhârâ’da vefât etti. Söylendiği zaman, küfre düşüren sözleri şöyle anlattı:

Çarşamba, 20 Şubat 2019

]]>
Salı, 19 Şubat 2019 <![CDATA[Meşhurların Son Sözleri - Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse]]>

Seyyidî Hamîdî hazretleri Osmanlılar devrinde yetişen büyük âlimlerdendir. Isparta’da doğdu. 913 (m. 1507)’de İstanbul kadısı iken vefât etti. Bir dersinde talebelerine şunları söyledi:

Salı, 19 Şubat 2019

]]>