Azîzim! Gençlik en büyük nîmettir

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 25 Nisan 2019

Rûşenî Alâeddîn Efendi Osmanlı evliyasındandır. Tire’nin Rûşen köyünde doğdu. Şirvan'a gidip, orada Seyyid Yahyâ hazretlerine talebe olmakla şereflendi. Hocasının emriyle Anadolu'ya döndü. Edirne'de Fâtih Sultan Mehmed Han ile görüştü. Sultan Fâtih ve vezirleri ona talebe oldular. Sonra Karaman’a giderek talebe yetiştirdi. 1462 (H.867) senesinde Karaman'da vefât etti.Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Bütün kötülüklerin anası içkidir!

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 24 Nisan 2019

Ebû Mensûr Muhammed Hafede hazretleri Şafiî mezhebi âlimlerindendir. 476 (m. 1083)’de İran’da Tûs’ta doğdu. 573 (m. 1177)’de Tebrîz’de vefât etti. İçki içmenin kötülüğünü şöyle anlatmaktadır:

Devamını oku...

Biriniz bir hata yapmış olmasın

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Nisan 2019

Şerîfzâde Mehmed Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 1553 (H.960) yılında Isparta-Eğirdir'de doğdu. İstanbul’da medrese tahsilini tamamladı. Çeşitli medreselerde müderrislik, Nakîbü'l-eşrâflık ve Rumeli Kâdıaskerliği yaptıktan sonra emekli oldu. 1630 (H.1040) da İstanbul'da vefât etti. Şerîfzâde hazretleri Menâkıb-ı Evliyâ isimli eserinde, Allah dostları olan velîler hakkında şöyle demektedir:

Devamını oku...

Sofradan, doymadan evvel kalkmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Nisan 2019

Muhammed Bâcûk Bakkâlî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh ve tefsîr âlimidir. 523 (m. 1129)’de Harezm’de vefât etti. Yemek yeme âdabı hakkında buyurdu ki: 

Devamını oku...

Cuma günü kabir azabı durdurulur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Nisan 2019

Şemseddîn Ba’lî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimidir. 645 (m. 1247)’de Lübnan’da Ba’lbek’te doğdu. 709 (m. 1309)’da Kâhire’de vefât etti. Derslerinde anlattığı bazı fıkhî meseleler:

Devamını oku...

Osmanlı Devleti'ni tasfiye etmek için!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Nisan 2019

Ârif Hikmet Bey yüzbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1201 (m. 1786) senesinde İstanbul’da doğdu. Yüksek tahsilini tamamlayıp çeşitli devlet kademelerinde çalıştıktan sonra, “Meclis-i Vâlây-i Ahkâm-ı Adliye” (Yargıtay) üyeliğine seçildi. Sonra Dâr-ı Şûrây-ı Askerî (Askerî Şûra) üyeliğine getirildi. 1262 (m. 1845) senesinde Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1275 (m. 1858) senesinde İstanbul’da Üsküdar’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Nisan 2019

Hamdeveyh Belhî hazretleri hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Ebân Belhî’dir. Hadîs hafızlarından Vekî bin Cerrâh’ın kâtipliğini yapmıştır. 244 (m. 808)’de Türkistan’da Belh şehrinde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Şeytana itaatten çok sakın!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Nisan 2019

Zâhirî hazretleri meşhûr fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Dâvûd İsfehânî’dir. Ailesi, İsfehânlıdır. Kendisi, 255 (m. 869) yılında Bağdâd’da doğdu. Orada fetvâ verirdi. 297 (m. 910)’da vefât etti. Namazı ta’dili erkan ile kılmak hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Beni geçmek isteyen bu kadın kimdir?

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Nisan 2019

Muhammed bin Ca’fer El-Harâtî hazretleri hadîs âlimidir. 240 (m. 854)’de Irak’ta Samarrâ’da doğmuştur. 327 (m. 938)’de Filistin’de vefât etmiştir. "Mekarim-ül-ahlâk" kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Zekât, gazâb-ı ilâhîyi söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Nisan 2019

Veliyyullah Ahmed Sâhib-i Dehlevî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. (H.1114) senesinde Hindistan’ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 (H.1176) senesinde orada vefât etti. Zamanın meşhur fıkıh ve tefsir âlimlerinden ilim tahsil ederek icazet aldı. Delhi’deki büyük medresede ilim öğretti. Bu sırada Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin sohbetlerine devam ederek tasavvufta da kemale geldi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...