Size cömertlik ve güzel huy yaraşır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 04 Haziran 2020

Muhammed Harâitî hazretleri hadis hafızıdır. Irak’ta Sâmerrâ'da 237 (m. 851)’de doğdu. Ahmed bin Hanbel ve 100'den fazla muhaddis ve âlimden hadis ilmi tahsil etti. Şam ve Filistin’de Askalân'da hadis dersleri verdi. 327 (m. 939)’da Askalân'da vefat etti. Mekarim-ül-ahlâk kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerde, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Sizi ve bütün yaptıklarınızı Allahü teala yaratıyor

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 03 Haziran 2020

Ebû Abdullah Halîmî hazretleri kelâm ve Şafiî fıkıh âlimidir. 339 (m. 950)’de İran’da Cürcân'da doğdu. Küçük yaşta Buhara'ya gitti. Burada zamanın büyük âlimlerinden kelam ve fıkıh ilmi tahsil etti. Tahsilini ta­mamladıktan sonra kadılık vazifesinde bulun­du ve "şeyhü'ş-Şâfiiyyîn” adıyla meş­hur âlim oldu. 403 (m. 1012)’de Buhara'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İmâma uymanın on şartı vardır

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 02 Haziran 2020

Ebû Bekr Hâherzâde hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Buhara’da doğdu. Ebû Nasr Hâzimî, Ebû Saîd İsfahânî gibi âlimlerden tahsil gördü. Zama­nında Hanefîler'in Mâverâünnehir’deki en meşhur âlimi oldu. Bundan dolayı kendisine "Devrin Numân'ı" denildi. Orada bir­çok talebe yetiştirdi. 483 (m. 1090)’de Buhara'da vefat etti. Şerh-i muhtasâr-ı Kudûrî isimli eserinde şöyle buyuruyor:

Devamını oku...

Tecvîd; tilâvetin süsü, eda ve kıraatin de zînetidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 01 Haziran 2020

Şemsüddîn Muhammed el-Halebî hazretleri kıraat âlimidir. 777 (1375)’de Halep'te doğdu. İlim tahsili için Bağdad ve Kahire'ye gitti. Zamanın büyük âlimlerinden istifade ettikten sonra Kudüs'teki Cevheriyye Medresesi'nde kıraat dersleri verdi. 849'da (m. 1445) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Onlar diridirler, lâkin siz anlamazsınız

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 31 Mayıs 2020

İsmail Vehbi Efendi Nakşibendi şeyhlerinden âlîm bir zat olup Bursalıdır. Mevlâna Halid-i Bağdadî hazretlerinin halifelerinden Muhammed Hanî'den hilâfet aldı. 1292 (m. 1875)’de memleketinde vefat etti. Zeyniler'de cami-i şerif önünde defnolundu. Risaletü's-Sülûk isimli eserinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Cömertlik en güzel mücevherdir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 30 Mayıs 2020

Nureddin Üsküdari hazretleri Nakşibendî büyüklerindendir. Şifa-i Şerif Şerhi, Şitab Muhtasarı en meşhur eserlerindendir. 1182 (m. 1768)’de hacca gitti. Dönüşte Medine'de vefat ederek Bakî Kabristanına defnolundu. Şifa-i Şerif Şerhi kitabında şöyle nakleder:

Devamını oku...

Buna benzer bir sûre söyleyemezsiniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 29 Mayıs 2020

Muhammed ibn-i Hayr İşbîlî hazretleri hadis ve kıraat âlimidir. 502'de (m. 1109) Endülüs’te (İspanya) İşbîliye'de (Sevilla) doğdu. İlk tahsilinden sonra Bâce (Beja), Kurtuba (Cordoba). Meriye (Almeria), Şilb (Silves) ve Cezîretülhadrâ (Algeciras) gibi ilim merkezlerinde tahsilini tamamladı. Kurtuba Ulucamii imamlığına tayin edilen İbn-i Hayr 575'te (m. 1179) Kurtuba'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Allahü teâlâ, kibirli olanları elbette sevmez

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 28 Mayıs 2020

Nûreddîn Mahmûd Hamevî hazretleri Şâfii hadis ve fıkıh âlimidir. 750 (1349)’da Suriye'nin Hama şeh­rinde doğdu. İlk tahsilinden sonra Şam ve Mısır'a git­ti. Tekrar Hama’ya dönerek talebe yetiştirdi. Bunların en meşhuru İbn-i Hacer Askalânî'dir. Sonra Hama ka­dılığına tayin edildi. 834'te (m. 1431) Hama'da vefat etti. ''Tehzîbü’l-Metâli'' isimli eserinde şöyle nakleder:

Devamını oku...

Din kardeşini savunanı cehennem ateşi yakmaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 27 Mayıs 2020

Alâüddîn Alî İbn-i Hatîb hazretleri Fıkıh âlimidir. 774 (m. 1372)’de Halep'te doğdu. Şam ve Kudüs’te ililm tahsil ettikten sonra Halep kadılığına geti­rildi. İbn-i Hacer Askalânî Halep'e geldiğinde ken­disiyle görüşmüş ve birbirlerinden hadis rivayet etmişlerdir. İbn-i Hatîb 843’te (m. 1440) Halep'te vefat etti. Müslümanlara yardım hakkında şu hadis-i şeriflerleri nakletti:

Devamını oku...

Herkes, bir iş için yaratılmıştır.

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 23 Mayıs 2020

Necmeddîn Ahmed ibn-i Hamdan hazretleri Hanbelî fıkıh ve hadîs âlimidir. 603 (m. 1206)’da Urfa-Harran'da doğdu. O devirde büyük ilim merkezi olan Harran'da tahsilini tamamladıktan sonra talebe yetiştirdi. İbn-i Hamdan, Han­belî fıkhının fürû ve usulü yanında hadis, kelâm, hilaf ve edebi­yat alanında da geniş bilgi sahibiydi. 695 (m. 1295)’de vefat etti. Şöyle buyurdu:

Devamını oku...