Kur’ân-ı kerîmi okuma adabı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Nisan 2019

İmâm-ı Şu’le hazretleri Hanbelî mezhebi kırâat ve fıkıh âlimlerinden olup 623 (m. 1226)’da 656 (m. 1258)’de Musul’da vefât etti. Bir dersinde “Kur’ân-ı kerîmi okuma adabı” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Duâ, ibâdetin ta kendisidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Nisan 2019

Kâdı Şihâbüddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve Şam’ın meşhûr kadılarındandır. 626 (m. 1229)’da Şam’da doğdu.693 (m. 1294)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Allahın rahmetinden ümitli olmanın alâmeti

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Nisan 2019

Mehmed Es’ad Efendi Yirmialtıncı Osmanlı Şeyhülislâmı'dır. 978 (m. 1570)’de İstanbul’da doğdu. 1034 (m. 1625)’de aynı yerde vefât etti. Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi’ye talebe olup, ondan manevî feyiz aldı. Bir defasında dedi ki:

Devamını oku...

İnsanlar başıboş yaratılmamıştır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Nisan 2019

Muhammed Ma’sûm Ömerî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1846 (H.1263) senesinde Delhi’de doğdu. İngilizler Hindistan’ı işgâl edince, Medîne-i münevvereye hicret etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, Mebde’ ve Me’âd kitabını Arabiye tercüme etti ve çok kitap yazdı. 1922 (H.1341) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Melekler, işlenen günahı hemen yazmazlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Nisan 2019

Raûf Ahmed Müceddidi hazretleri evliyânın büyüklerinden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1786 (H.1201) senesinde Delhi’de doğdu. 1837 (H.1253)de hacca giderken Yemen’de denizde şehîd oldu. Yemen’de medfûndur. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin meşhûr talebelerindendir. Hocası Abdullah-ı Dehlevî’nin sohbetlerini ihtivâ eden, "Dürr-ül-Me’ârif" isminde çok kıymetli bir eser yazdı. Bu eserinde hocasından naklen buyurdu ki:

Devamını oku...

Cennete merhametli olanlar girecektir

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 10 Nisan 2019

Râzi Devlâbî hazretleri hadîs âlimlerindendir. 320 (m. 932)’de Mekke ile Medine arasında Arci denilen yerde vefât etti. Hadîs ilminde hafız derecesinde âlim idi. Yani, yüz bin hadîs-i şerîfi senetleriyle birlikte ezbere bilirdi. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Cehennem azâbına lâyık olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 09 Nisan 2019

Muhammed bin Ahmed hazretleri tefsîr, hadîs, nahiv ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. 796 (m. 1393)’de doğdu. 854 (m. 1451)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Haccın zâhirî edebleri

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 08 Nisan 2019

Takıyyüddîn Sübkî hazretleri Şafiî âlimlerindendir. Kâhire’de 745 (m. 1344) senesinde doğup, 764 (m. 1362)’de vefât etti. Haccın zâhirî edeblerini şöyle anlattı:

Devamını oku...

Kim şabandan bir gün oruç tutarsa

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 07 Nisan 2019

Hopalı Osman Efendi (Osman Hopavî), Osmanlı âlimlerindendir. Artvin-Hopa’da doğdu. Of Medresesi'nde tahsil gördükten sonra Karadeniz’in çeşitli kasabalarında vaizlik yaptı. 1241 [m. 1825]de vefât etti. (Dürretün-nâsıhîn) kitabı meşhurdur. Bu kitabında buyuruyor ki:

Devamını oku...

Hiçbir zaman Allahü teâlâdan gâfil olma

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 06 Nisan 2019

Muhammed Bercî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 1170 (m. 1756)’da Cezayir’de Berç köyünde doğdu. 1233 (m. 1818)’de orada vefât etti. Kavât-ül-mürîd manzûmesinden bazı bölümler:

Devamını oku...