Ben o zâtı sırf Allah rızâsı için severim

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 24 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Gaylân hazretleri hadis âlimidir. 347'de (m. 958) doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis rivayet etti. Kendisinden de Hatîb el-Bağdâdî, gibi meşhur âlimler ilim tahsil etti. 440 (m. 1049)’de Bağdat'ta vefat etti. “Gaylâniyyaât” isimli kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Eshâbıma dil uzatmayınız

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 23 Temmuz 2020

Nûreddîn Alî el-Hazrecî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 920 (m. 1514)’de Kahire'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden Hanefî fıkıh ilmi tahsil ettikten sonra Sultan Hasan Medresesinde müderrislik yaptı. Şernblâlî ve Nûreddin Ha­lebî talebelerinden en meşhurlarıdır. Kerîmüddin Halvetî vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına inti­sap etti. 1004 (m. 1596)’da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şöyle anlattı:

Devamını oku...

Helale harama riayet etmek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 22 Temmuz 2020

İzzüddîn ibn-i Ganim el-Makdisî hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. Kudüs’te doğdu. Dedesi Ganim bin Ali el-Mak­disî’nin tedrisinde yetiştişti. Tasavvufta yüksek derecelere eriştikten sonra Kahire'ye gidrek bir zaviye kur­du. Burada çok talebe yetiştirdi. 678'de (m. 1280) Kahire'de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Amelin ve ilmin hâlis olanını iste

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 21 Temmuz 2020

Muhammed Demirtaşî hazretleri Halvetî-Rûşenî tarikatının Demirtaşiyye kolunun kurucusudur. 857 (m. 1453)’de Kütahya’nın Demirtaş köyünde doğdu. Memleketinde başladığı öğrenimine Mısır’da devam etti. Uzunca bir süre kadılık yaptı. Halvetiyye tarikatının Rûşeniyye kolunun pîri Dede Ömer Rûşenî’nin halifesi Şeyh Hüseyn Ayıntâbî’ye intisap etti. 929 (m. 1523)’de Kahire’de vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîm, kıyâmete kadar bâkî kalacaktır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 20 Temmuz 2020

Ebü'l-Hasen Tâhir ibn-i Galbûn hazretleri kıraat âlimidir. 339'da (m. 950) Halep'te doğdu. Babasıyla birlikte Mısır'a yerleşerek burada meşhur âlimler­den kıraat tahsil etti. 399 (m. 1009)’da Kahire’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Nefis, hep kötülük yapmak ister

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 19 Temmuz 2020

Abdurrahmân ibn-i Futays hazretleri hadis ve tefsir âlimidir. 348'de (m. 960) Endülüs'te (İspanya) Kurtuba'da (Cordoba) doğ­du. İlk tahsilinden sonra Bağdat'a giderek Dârekutnî gibi büyük âlimlerden hadis öğrendi. Kurtuba’ya dönünce kadılığa da tayin edildi. 402'de (m. 1012) vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Her şey Onun kudreti ve kuvveti altındadır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 18 Temmuz 2020

Muhammed ibn-i Fûrek hazretleri Eş'arî kelam âlimidir. 330 (m. 941)’de İran’da İsfahan'da doğ­du. İlim tahsili için Bağdat'a, sonra Basra'ya gitti. Burada İmam-ı Eş'arî hazretlerinin talebelerinden Ebü'l-Hasan Bâhilî'den kelâm dersleri aldı. Sonra Sultan Mahmud Gaznevî’nin daveti üzerine Gazne'ye gitti. 406 (m. 1015)’de Nîşâbur'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İctihâd makamına lâyık olanlar

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 17 Temmuz 2020

Abdullah bin Ferrûh Kayrevânî hazretleri Mâlikî fıkıh âlimidir. 115 (m. 733)’de Endülüs'te (İspanya) doğdu. Ailesi, kendisi çok küçük­ken Tunus’ta Kayrevan'a göç etti. Burada zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil ettikten sonra Medine'ye giderek İmam Mâlik'in derslerinde devam etti ve ilimde yüksek derecelere kavuştu. Oradan Kahire'ye gitti ve 176'da (m. 792) burada vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Eshâbıma düşmanlık etmekten sakınınız!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 16 Temmuz 2020

Burhânüddîn bin Bedreddîn ibn-i Ferhûn hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Meşhur âlim Bedreddîn ibn-i Ferhûn’un oğludur. 737 (m. 1327)’de Medine'de doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden fıkıh ve siyer ilmi tahsil ettikten sonra Medine kadılığına tayin edildi. 799 (m. 1397)’de Medine'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Müminleri, Cehennemde zincirlere bağlamazlar

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 15 Temmuz 2020

Meşrebzâde Mehmed Ârif Efendi, yüzaltıncı Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1206 (m. 1791)’de İstanbul’da doğdu. 1270 (m. 1853)’de aynı yerde vefât etti. Ehl-i sünnet itikadına dair bazı mühim mevzuları şöyle anlattı:

Devamını oku...