Oruç, yiyip içmeyi terk etmek değildir!

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 12 Mayıs 2020

İsmâîl İbn-i Berdis hazretleri hadis hafızıdır. 720'de (m. 1320) Lübnan’da Balebek'te dünyaya geldi. Tahsil için Şam’a giderek İbn-i Asâkir gibi âlimlerden icazet aldı. Sonra BaIebek'e giderek burada çok sayıda talebeye hadis dersi verdi. 786’da (m. 1384) Balebek'te vefat etti. Ramazanda oruç tutmak hakkındaki naklettiği hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

Devamını oku...

Dört mezhebin itikâdı birbirinin aynıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 11 Mayıs 2020

Süleyman ibn-i Battal Batalyûsî hazretleri Mâliki fıkıh âlimidir. Endülüs’te (İspanya) Batalyûs’ta (Badajoz) doğdu. Kurtuba'da(Cordoba) tahsil gördükten sonra İlbîre'ye (Elvira) yer­leşerek talebe yetiştirdi. 402 (m. 1011)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Müminlerin rızkı bu ayda artar

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 10 Mayıs 2020

Alâüddîn İbn-i Balaban hazretleri Hanefî fıkıh ve hadis âlimidir. Türkmen asıllıdır. 675 (m. 1276)’da Kahire'de doğdu. Zamanın meşhur âlimlerinden fıkıh ve hadis dersi aldı ve aralarında Zehebî ile Kureşî'nin bulunduğu birçok talebe yetiştirdi. Bir müddet kadılık yaptı. 739'da (m. 1339) Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Sık ziyaret bıkkınlığa sebep olabilir

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 09 Mayıs 2020

Mustafâ İbn-i Azzûz hazretleri Mağrib evliyasındandır. Cezayir'in Biskra şehrinde doğdu. Babası, Halvetiyye-Hifniyye’nin kollarından Rahmâniyye tarikatı şey­hi idi. Onun yanında yetişip hilâfet aldı. Tunus'a giderek Nefta'da bir zaviye açıp irşad faaliyetine başlayan İbn-i Azzûz 1282 (m. 1866)’da Nefta'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Sâlih bir kimseyi seven Allah'ı sevmiş olur

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 08 Mayıs 2020

Ahmed İbn-i Âşir Endelüsî hazretleri Mağrib evliyasındandır. Endülüs'ün (İspanya) Şemîne (Jimena) şehrinde doğdu. Tahsilini orada ta­mamladıktan sonra Elhadrâ'ya (Algedras) giderek ders verdi. Burası Hristiyanların eline geçince Fas’a gitti. Ribâtülfeth'te Şeyh Ebû Abdullah el-Yâbürî'ye intisap etti ve onun halifesi oldu. 1009'da (m. 1600) Fas’ta Selâ'da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Abdestte, gusülde kullanılan sular

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 07 Mayıs 2020

Abdurrahmân İbn-i Abdürrezzâk hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. 1075 (m. 1664)’de Şam’da doğdu. Meşhur âlim Abdülganî Nablusî hazretlerinin talebesidir. Şam’da Sinan Paşa Camii'nde hatiplik yapan İbn-i Abdürrezzâk bu şehirde 1138 (m. 1726)’da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Hristiyanlar! İnsâf ediniz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 06 Mayıs 2020

Mehmed Zihni Efendi son devir Osmanlı fıkıh âlimlerindendir. 1846’da İstanbul’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra ulûm-i âliyye şehâdetnâmesi aldı. Galatasaray Sultânîsi (Lisesi) ve Mekteb-i Mülkiyye (Siyasal Bilgiler Fakültesi) ulûm-i dîniyye muallimliği, Maarif Nezâreti (Millî Eğitim Bakanlığı) Encümen-i Teftîş (Teftiş Kurulu) başkanlığı görevlerinde bulundu. Stockholm’de toplanan Şarkiyat Âlimleri Kongresi’ne davet edilerek altın madalya ile ödüllendirildi. 1913 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Çok eser yazdı. Abdullah-ı Tercümân’ın Hristiyanlığa reddiye olarak yazdığı Tuhfetü’l-erîb kitabını tercüme etti. Bu eserinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmin şaşırtıcı nazmı

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 05 Mayıs 2020

Süleyman ibn-i Cemmâz hazretleri Kırâat-i aşere imamlarından Ebû Ca'fer el-Kârî'nin meşhur iki râvisînden biridir. 170 (m. 786)'da vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Kanaat, tükenmez bir hazinedir

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 04 Mayıs 2020

Abdullah Humeydî hazretleri hadis hafızı ve fıkıh âlimidir. Fudayl bin İyâd, Süfyân bin Uyey­ne gibi âlimlerden hadis ve fıkıh tahsil etti. Kendisinden Buhârî gibi âlimler rivayette bulundular. Humeydî 219'da (m. 834) Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...

Peygamber Efendimizin dua buyurduğu çocuk

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 03 Mayıs 2020

Hasen bin Alî HuIvânî hazretleri hadîs âlimidir. Şam civarında HuIvân’da doğdu. Bağdat, Mekke, Mısır, Tarsus gi­bi ilim merkezlerinde hadis tah­sil etti. Sonra Mekke'ye yerleşti. Vekî bin Cerrah gibi muhaddislerden hadis okudu. Kendisin­den de Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn-i Mâce gibi büyük âlimler rivayette bulundular. 242 (m. 857)’de Mekke'de vefat etti. Şöyle nakleder:

Devamını oku...