Şeyhayn’ı ancak müminler sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 17 Temmuz 2017

Muhammed Bâmî hazretleri hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. 810 (m. 1407)’de Kâhire’de doğdu. 885 (m. 1480)’de Kâhire’de vefât etti. Ebû Bekr ile Ömer’in (radıyallahü anhümâ) üstünlüğü hakkında buyurdu ki:

Devamını oku...

Şeytan cimrileri çok sever

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 16 Temmuz 2017

Ebû Abdullah el-Havlânî hazretleri Şâfîî mezhebi âlimlerindendir. 181 (m. 797)’de doğdu. 267 (m. 880)’de Mısır’da vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Nimeti gönderen Allahü teâlâdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 15 Temmuz 2017

Bağdâdîzâde Hasan Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Bağdad kadısının oğlu olduğu için, Bağdâdîzâde diye bilinir. 986 (m. 1578) senesinde Bursa’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey îman edenler sabrediniz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 14 Temmuz 2017

Zeynüddîn Attâbî hazretleri tefsîr ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Buhârâ’da doğdu. 586 (m. 1190)’da Buhârâ’da vefât etti. “Tefsîr-i Attâbî” adlı eserinde şöyle buyurdu:

Devamını oku...

Gerçekten biz sana Kevser’i verdik

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 13 Temmuz 2017

Ebü’l-Hasen el-Kûfî hazretleri Hadîs ve fıkıh âlimlerinin meşhûrlarındandır. Tebe-i tabiînden olup, 189 (m. 805)’de vefât etti. Hadîs-i şerîf ilminde hafız idi. Yani yüz bin hadîs-i şerîfi râvileri ile birlikte ezbere bilirdi. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler Kütüb-i sitte denilen meşhûr altı hadîs kitabında yer almıştır. Bunlardan bazıları:

Devamını oku...

Herkese ihsânda bulunmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 12 Temmuz 2017

Abdullah bin Büreyde hazretleri Tabiîn devrinin hadîs âlimlerindendir. 14 (m. 635) tarihinde Kûfe’de doğdu. Basra’da yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin edildi ve 115 (m. 707) târihinde orada vefat etti. Rivayet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:  

Devamını oku...

İyilik yapınca sevinenler

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 11 Temmuz 2017

Safiyyüddîn Ürmevî hazretleri kelam âlimlerinden ve evliyanın büyüklerindendir. 644 (m. 1246)’da Hindistan’da doğdu. 715 (m. 1315)’de Şam’da vefat etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kabir azabı haktır, vardır

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 10 Temmuz 2017

İbrâhim Saffâr hazretleri, kelâm ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. 460 (m. 1067)’de Buhârâ’da doğdu. Fıkıh ilmi tahsil ederek Hanefî fıkıh bilgilerinin inceliklerine vâkıf oldu. Selçuklu Sultânı Sencer, onu Merv’de insanları irşâd etmekle vazifelendirdi. 534 (m. 1139)’da Buhârâ’da vefat etti. İbrâhim Saffâr hazretleri buyurdu ki:

Devamını oku...

Hasetçi kimseler daima kederlidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 09 Temmuz 2017

Mehmed Sâdık Efendi, Kırksekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1040 (m. 1630) senesinde doğdu. 1121 (m. 1709) senesinde İstanbul’da vefât etti. “Risâle-i akâid” isimli eserinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Sûizan, sözlerin en yalanıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 08 Temmuz 2017

Ahmed bin Muhammed Vâsıtî hazretleri Hanbelî mezhebi hadis âlimlerindendir. Hadis ilminde hafız, yani yüz bin hadîs-i şerîf ezberlemiş idi. 626 (m. 1229)’da Irak’ta Vâsıt’ta doğdu. 698 (m. 1299)’da Bağdad’da vefât etti. Rivayet ettiği bazı hadîs-i şerîfler:

Devamını oku...