Şefkatli babanın sözünü iyi dinle

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 04 Ocak 2020

Muhammed Fakîh hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 798 (m. 1395)’de vefât etti. Hâlleri ve kerâmetleri çok idi. Şöyle anlatılır:

Devamını oku...

İkiniz de dilediğiniz nimetlerden yiyin

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 03 Ocak 2020

Ebû Abdullah el-Bakkâl hazretleri fıkıh âlimidir. 588 (m. 1192) yılında vefat etti. Bir dersinde buyuruyor ki:

Devamını oku...

Bu haberler, sağlamdır ve doğrudur

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 02 Ocak 2020

Ahmed Muhtâr Efendi, yüzonbirinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1222 (m. 1807)’de İstanbul’da doğdu. Sultan 2. Abdülhamid zamanında şeyhülislamlık yaptı. 1300 (m. 1882)’de İstanbul’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

İnanmakta azlık çokluk olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 01 Ocak 2020

Nakkaşzade Hüseyn Efendi Osmanlılar zamanında yetişen Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerindendir. İran’ın Tebrîz şehrinde doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 964 (m. 1556) senesinde İstanbul’da vefât etti. Tebrîz’de aklî ve naklî ilimleri tahsil edip, Osmanlı Sultanı İkinci Bâyezîd Hân zamanında İstanbul’a geldi. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Kaza ve kader bilgisini herkes anlayamaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 31 Aralık 2019

Koğacızâde Mehmed Efendi İstanbul evliyasından olup Fatih'in So­fular semtindeki Halvetî dergahının şeyhi idi. Mehmed Efendi bu tekkede yirmi yıl kadar irşad faaliyetinde bulunduktan sonra 1026'da (m. 1617) vefat etti. Bu mübarek zat, sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Korkutmaktan çok müjdeleyici olmalı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 30 Aralık 2019

Azîzüddîn İsmâîl Mervezî hazretleri Hanefi fıkıh âlimidir. Hazret-i Hüseyin'in soyundandır. Türkistan’da Merv’de doğdu. Burada ve Buhara’da zamanın büyük âlimlerinden ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 626 (m. 1229)’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Güneş, mürşid-i kâmilin kalbidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 29 Aralık 2019

Tevfik Bosnevî Efendi İstanbul velîlerdendir. 1785 (H.1200)’de Bosna'da doğdu. 1866 (H.1283)’de İstanbul'da vefât etti. Kabri, Üsküdar'da Nalçacı Halîl Dergâhı bahçesindedir. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a geldi. Burada Kuşadalı İbrâhim Halvetî’nin sohbetlerinde kemale geldi. Hocası vefât edince, yerine geçerek ölünceye kadar insanlara doğru yolu göstermeye çalıştı. Çok kerametleri görüldü. Muhyiddîn isimli bir zât şöyle anlatır:

Devamını oku...

Beni sâdık bir dost olarak bulacaksın

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 28 Aralık 2019

Ebû Abdullah Zeyleî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 787 (m. 1385)’de vefât etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Herkesin yükünü çekmek gerçek dervişliktir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 27 Aralık 2019

İsâmüddîn İbrâhîm İsferâyînî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. 873'te (1468) Horasan'ın Nîşâbur şeh­ri yakınındaki İsferâyin'de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Silsile-i aliyye büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin sohbetlerine devam ederek Nakşibendî icazet aldı. Semerkant'ta 945 (m.1538) vefat etti ve şeyhin kabri yakınına defnedildi. Şöyle anlatır:

Devamını oku...

En üstün tazim şekli secdeye kapanmaktır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 26 Aralık 2019

Şah Kelîmullâh Cihânâbâdî hazretleri Çeştiyye tarikatına mensup velilerdendir. 1060'ta (m. 1650) Hindistan’da Şahcihanâbâd'da doğ­du. Şah Veliyyullah Dehlevî'nin amcası Ebü'r-Rızâ Muhammed'in sohbetlerinde kemale geldi. 1142 (m. 1729)’de Delhi’de vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...