Osmanlı Devleti'ni tasfiye etmek için!

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Nisan 2019

Ârif Hikmet Bey yüzbeşinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. 1201 (m. 1786) senesinde İstanbul’da doğdu. Yüksek tahsilini tamamlayıp çeşitli devlet kademelerinde çalıştıktan sonra, “Meclis-i Vâlây-i Ahkâm-ı Adliye” (Yargıtay) üyeliğine seçildi. Sonra Dâr-ı Şûrây-ı Askerî (Askerî Şûra) üyeliğine getirildi. 1262 (m. 1845) senesinde Şeyhülislâmlık makamına getirildi. 1275 (m. 1858) senesinde İstanbul’da Üsküdar’da vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Ey Allahın kulları kardeş olunuz

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Nisan 2019

Hamdeveyh Belhî hazretleri hadîs âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Ebân Belhî’dir. Hadîs hafızlarından Vekî bin Cerrâh’ın kâtipliğini yapmıştır. 244 (m. 808)’de Türkistan’da Belh şehrinde vefât etti. Kitaplarında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

Devamını oku...

Şeytana itaatten çok sakın!

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Nisan 2019

Zâhirî hazretleri meşhûr fıkıh âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Dâvûd İsfehânî’dir. Ailesi, İsfehânlıdır. Kendisi, 255 (m. 869) yılında Bağdâd’da doğdu. Orada fetvâ verirdi. 297 (m. 910)’da vefât etti. Namazı ta’dili erkan ile kılmak hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Beni geçmek isteyen bu kadın kimdir?

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Nisan 2019

Muhammed bin Ca’fer El-Harâtî hazretleri hadîs âlimidir. 240 (m. 854)’de Irak’ta Samarrâ’da doğmuştur. 327 (m. 938)’de Filistin’de vefât etmiştir. "Mekarim-ül-ahlâk" kitabında rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerde, Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdular ki:

Devamını oku...

Zekât, gazâb-ı ilâhîyi söndürür

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Nisan 2019

Veliyyullah Ahmed Sâhib-i Dehlevî hazretleri Hanefî mezhebi fıkıh âlimi ve evliyânın büyüklerindendir. (H.1114) senesinde Hindistan’ın Delhi şehrinde doğdu. 1762 (H.1176) senesinde orada vefât etti. Zamanın meşhur fıkıh ve tefsir âlimlerinden ilim tahsil ederek icazet aldı. Delhi’deki büyük medresede ilim öğretti. Bu sırada Mazhar-ı Cân-ı Cânân hazretlerinin sohbetlerine devam ederek tasavvufta da kemale geldi. Bu mübarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Kur’ân-ı kerîmi okuma adabı

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Nisan 2019

İmâm-ı Şu’le hazretleri Hanbelî mezhebi kırâat ve fıkıh âlimlerinden olup 623 (m. 1226)’da 656 (m. 1258)’de Musul’da vefât etti. Bir dersinde “Kur’ân-ı kerîmi okuma adabı” hakkında şunları anlattı:

Devamını oku...

Duâ, ibâdetin ta kendisidir

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Nisan 2019

Kâdı Şihâbüddîn hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinden ve Şam’ın meşhûr kadılarındandır. 626 (m. 1229)’da Şam’da doğdu.693 (m. 1294)’de aynı yerde vefât etti. Bir dersinde şunları anlattı: 

Devamını oku...

Allahın rahmetinden ümitli olmanın alâmeti

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 13 Nisan 2019

Mehmed Es’ad Efendi Yirmialtıncı Osmanlı Şeyhülislâmı'dır. 978 (m. 1570)’de İstanbul’da doğdu. 1034 (m. 1625)’de aynı yerde vefât etti. Azîz Mahmûd Hüdâyî Efendi’ye talebe olup, ondan manevî feyiz aldı. Bir defasında dedi ki:

Devamını oku...

İnsanlar başıboş yaratılmamıştır

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 12 Nisan 2019

Muhammed Ma’sûm Ömerî hazretleri evliyânın büyüklerinden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1846 (H.1263) senesinde Delhi’de doğdu. İngilizler Hindistan’ı işgâl edince, Medîne-i münevvereye hicret etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, Mebde’ ve Me’âd kitabını Arabiye tercüme etti ve çok kitap yazdı. 1922 (H.1341) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Melekler, işlenen günahı hemen yazmazlar

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 11 Nisan 2019

Raûf Ahmed Müceddidi hazretleri evliyânın büyüklerinden olup İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin torunlarındandır. 1786 (H.1201) senesinde Delhi’de doğdu. 1837 (H.1253)de hacca giderken Yemen’de denizde şehîd oldu. Yemen’de medfûndur. Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin meşhûr talebelerindendir. Hocası Abdullah-ı Dehlevî’nin sohbetlerini ihtivâ eden, "Dürr-ül-Me’ârif" isminde çok kıymetli bir eser yazdı. Bu eserinde hocasından naklen buyurdu ki:

Devamını oku...