Eshabıma ve akrabama dil uzatmayın

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 23 Mart 2020

Ahmed Merrûzî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Ho­rasan bölgesinde Merrûz (Mervürrûz) şeh­rinde doğdu. Mem­leketinde ve İsferâyin'de tahsil gördük­ten sonra Basra'da büyük âlimlerin derslerine devam etti. İcazet aldıktan sonra memleketine döndü ve kadı tayin edildi. 362 (m. 973)’de orada vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Dinimizde kumar kesin olarak haramdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 22 Mart 2020

Cemâlüddîn Yûsuf Merdâvî hazretleri Hanbelî fıkıh alimidir. 700 (m. 1301)’de Şam’da doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis, fıkıh, usul dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Câmiu'I-Muzafferî'de ders okut­tu ve fetva verdi. Sonra Şam Hanbelî ka­dısı (Kâdılkudât) oldu. 769 (m.1367)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Riyadan ve gösterişten kurtulanlar ihlaslıdır

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 21 Mart 2020

Dîvitçizâde Mehmed Efendi Celvetî şeyhlerindedendir. Üsküdar'da doğdu. Medrese tahsilini tamamlayıp bir süre müderrislik yaptıktan sonra ilmiye mes­leğinden ayrılarak Aziz Mah­mud Hüdâyî’nin halifelerinden Mehmed Fenâî Efendi'ye intisap etti­. Üsküdar'da Şeyh Camii Tekkesi'ne postnişin tayin edildi. 1090 (m. 1679)’da vefat etti. Sohbetlerinde buyurdu ki:-

Devamını oku...

Kâmil bir mümin olmak için

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 20 Mart 2020

Hüseyn Mehâmilî Sahîh-i Buhârî'nin râvisi olan hadis âlimlerindendir. 235 (849)’da Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük âlimlerinden hadis tahsil etti. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Taberânî, Dârekutnî hazretleri gibi büyük muhaddisler vardır. Yirmî beş yaşında Kûfe kadısı oldu ve altmış yıl bu görevde kaldı. 330 (m. 942)’de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...

Nefsini iyi idâre edebilen akıllıdır

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 19 Mart 2020

Ebû Zeyd Abdurrahman Meczûb hazretleri evliyanın meşhurlarındandır. 909 (m. 1504)’de Fas'ın Atlantik sahilinde Aynü’l-fitr köyünde doğdu. 922'de (1516) Miknâs’da vefat etti. Hikmetli sözleri vardır. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 18 Mart 2020

Abdülhay Lüknevî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. 1267 (m. 1848)’de Hindistan’da Lüknov şehrinde doğdu. Soyu Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerine dayanır. Tahsilini tamamladıktan sonra Haydarâbâd'da Medresetü'n-Nizâmiyye'ye müderris tayin edildi ve çok talebe yetiştirdi. 1304'te (m. 1886) vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Büyük sevaba kavuşmak için

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 17 Mart 2020

Şemsüddîn Muhammed Kevâkibî hazretleri Osmanlı Hanefî fıkıh âlimidir. 1018 (m. 1609)’da Halep'te doğdu. Medrese tahsilinden sonra Halep Müftülüğüne ta­yin edildi. Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahya Efendi onu çok methetmiştir. Kevâkibî 1096 (m. 1685)’de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı:

Devamını oku...

Kimse rızkını yiyip bitirmeden ölmez

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 16 Mart 2020

Mahfuz bin Ahmed Kelvezânî hazretleri Hanbelî fıkıh âlimidir. 432 (m. 1041)’de Bağdat'ta doğdu. Kadı Ebû Ya'lâ ile İmam Gazâlî hazretlerinin derslerine devam ederek icazet aldı. Talebeleri  arasında Abdülkâdir-i Geylânî gibi büyük âlimler vardır. Kelvezânî 510 (m. 1116)’da Bağdat'ta vefat etti. Buyurdu ki:

Devamını oku...

Farzlara ve haramlara, olduğu gibi inanmalıdır

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 15 Mart 2020

Ebû Nasr Semerkandî hazretleri Hanefî âlimidir. Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin hem hocası hem ders ar­kadaşıdır. Semerkand’da III. (m. IX.) yüzyılın ilk yarısında doğdu. III. (m. X). yüzyılın sonunda vefat etti. Bu mütbarek zat buyurdu ki:

Devamını oku...

Kâfire, ölümden daha kötü bir şey olamaz

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 14 Mart 2020

İsmail bin Iyaş hazretleri hadis hafızıdır. 108'de (m. 726) Şam’da doğdu. Zamanın büyük muhaddislerinden ilim tahsil etti ve yüz binden ziyade hadis ezberleyerek hafız oldu. İbn-i İshak, Süfyân-ı Sevrî, Abdullah bin Müba­rek gibi büyük âlimler ondan istifade ettiler. Bu mübarek zat 181'de (m. 797) vefat et­ti. Şöyle nakletmiştir:

Devamını oku...