Tasavvuf ehlinin kalbinde kir ve kötülük olmaz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 23 Temmuz 2019

Şeyh Abdüsselâm hazretleri Hindistan’da yetişen evliyânın büyüklerindendir. 907 (m. 1501)’de doğdu. Şah Nizâm Nârnûlî’den hilâfet aldı. 1033 (m. 1623)’de vefât etti. Bir sohbetinde talebelerine şunları anlattı:

Devamını oku...

Duânın kabul olması için

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 22 Temmuz 2019

Seyyid Alizâde Ya’kûb Efendi Osmanlı âlimlerindendir. 931 (m. 1524) senesi hac dönüşü, Mısır’da vefât etti. Rükn-ül-İslâm Muhammed İbni Ebû Bekr’in “Şir’at-ül-İslâm” adındaki eserine güzel bir şerh yazdı. “Mefâtîh-ül-Cinân ve mesâbîh-ül-Cenân” isimli bu eserden bazı bölümler:

Devamını oku...

Kerâmet ile sihir arasındaki fark

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 21 Temmuz 2019

Ebû Muhammed El-Hâşimî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 228 (m. 843)’de Bağdâd’da doğdu. 318 (m. 930) senesinde Kûfe’de vefât etti. Bir dersinde buyurdu ki:

Devamını oku...

Fitneler, bidatler yayıldığı zaman

Meşhurların Son Sözleri

Cumartesi, 20 Temmuz 2019

Ebû Zekeriyyâ El-Anberî hazretleri tefsîr ve hadîs âlimlerindendir. 268 (m. 881)’de doğdu. 344 (m. 955) senesinde vefât etti. Kitabında naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Zevcelerinizi dövmeyiniz! Onlar, sizin köleniz değildir

Meşhurların Son Sözleri

Cuma, 19 Temmuz 2019

Yahyâ Bin Ya’mer hazretleri Tabiînin meşhûr nahv ve hadîs âlimidir. Bazı rivâyetlere göre, Kur’ân-ı kerîmin benzer harflerini birbirinden ayırmak için noktaladı. Basra’da kadılık yaptı. 129 (m. 746) senesinde orada vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden ba’zıları:

Devamını oku...

Güzel ahlâkı yalnız sevdiklerine verdi

Meşhurların Son Sözleri

Perşembe, 18 Temmuz 2019

İbn-i Sellâm El-Basrî hazretleri Tebe-i tabiîn devrinde yetişen tefsîr, fıkıh, hadîs ve lügat âlimlerindendir. 124 (m. 742)’de Kûfe’de doğdu. Ömrünün sonuna doğru hacca gitti. Hacdan dönüşünde, 200 (m. 810)’da Mısır’da vefât etti. Naklettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ondan daha üstün birisini yaratmadım

Meşhurların Son Sözleri

Çarşamba, 17 Temmuz 2019

Ebû Muhammed Ezdî hazretleri hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. 208 (m. 823) senesinde doğdu. 298 (m. 910) senesinde Bağdâd’da vefât etti. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları:

Devamını oku...

Ey gençler! Fırsatı ganimet biliniz

Meşhurların Son Sözleri

Salı, 16 Temmuz 2019

Yûsuf Bin Esbat hazretleri Tebe-i tabiînin büyüklerindendir. Hadîs, fıkıh ve kırâat âlimidir. Haleb ile Antakya arasında bir köyde doğdu. 195 (m. 810)’de Antakya’da vefât etti. Âhiretteki sonsuz nimetleri terk edip de, dünyânın geçici, yalancı ve aldatıcı zevklerini tercih edenlerin zavallılıklarını, gafletlerini ve yakalandıkları bu hastalığın tehlikesini bildirmek için, Hazreti Ali’nin şu sözünü sık sık söylerdi. 

Devamını oku...

Ömründen bereket ve hayır kalkar

Meşhurların Son Sözleri

Pazartesi, 15 Temmuz 2019

Hamîdîzâde Mustafa Efendi Doksanbirinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır. Mısır Kadısı Hamîdî Mehmed Efendi’nin oğludur. Doğum yeri bilinmemektedir. 1144 (m. 1731) senesinde doğdu. 1208 (m. 1793) senesinde Manisa’da vefât etti. Kabri Manisa’dadır. Namazın ehemmiyeti hakkında şunları söyledi:

Devamını oku...

Göz görmeyince gönülden de uzak olur

Meşhurların Son Sözleri

Pazar, 14 Temmuz 2019

Yâr Muhammed Kadîm Talkânî hazretleri İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin yüksek talebelerindendir. Hicri  onbirinci asrın sonlarında vefât etti. Yâr Muhammed Kadîm, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine çok hizmet ederek teveccühlerine kavuştu. Yüzü çok güzel olup, görenler hayran kalırdı. 

Devamını oku...