Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız

Nişancızâde Ahmed Efendi Kanunî ve İkinci Selîm zamanı Osmanlı âlim ve kadılarındandır. 934 (m. 1527)’de İstanbul’da doğdu. 986 (m. 1578)’de hacdan dönerken, Şam’da vefât etti. “Beydâvî tefsîrine ta’lîkât” isimli eserinde şöyle yazmaktadır:

Kâdî Beydâvî hazretleri, tefsîrinde, Zümer sûresi, otuzuncu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Sen öleceksin. O kâfirler de ölecekler. Sonra, kıyâmet günü, Rabbinizin huzurunda hesaplaşacaksınız. Senin haklı olduğun, müşriklerin, bâtıl, bozuk olduğu meydâna çıkacak) buyuruldu. (Tefsîr-i Hüseynî)de ve (Mevâkib) tefsîrinde, (Mekke kâfirleri, Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” ölecek, ondan kurtulacağız diyorlardı. Allahü teâlâ da, evet, sen öleceksin. Fakat, o müşrikler de, elbette ölecekler. Kendileri elbet ölecek olan kimselerin, başkasının ölümünü beklemeleri, açık bir câhilliktir) diyor. Zümer sûresinin kırkdördüncü âyet-i kerîmesinde, (Kureyş kâfirleri, putların kendilerine şefâat edeceklerini söylüyor. Onlara söyle ki; Allahü teâlânın izni olmadan, hiç kimse şefâat edemez) olarak tefsîr edilmektedir. Putların, heykellerin şefâat edemeyeceklerini bildiren âyet-i kerîmeyi, Resûlullah şefâat edemez diye açıklamak çok yanlıştır. Resûlullaha şefâat etmesi için izin verilecek. O da, dilediği müminlere şefâat edecektir. Bekara sûresindeki Âyet-el Kürsînin tefsîri de, böyle olduğunu bildirmektedir.
Müddessir sûresinin kırksekizinci âyet-i kerîmesi de, (Şefâat etmelerine izin verilenler, kâfirlere şefâat ederlerse, şefâatleri onlara fayda vermez) demektedir. Görülüyor ki, âyet-i kerîmelerin hepsi, şefâat etmek için, müminlere yardım etmek için izin verileceğini, kâfirlere şefâat edilmeyeceğini bildirmektedir. Resûlullahın müminlere şefâat edeceğini bildiren çeşitli hadîs-i şerîfler vardır:
Hatîb-i Bağdâdî'nin bildirdiği hadîs-i şerîfte, (Ümmetimden, Ehl-i beytimi sevenlere şefâat edeceğim) buyurulmaktadır.
İmâm-ı Ahmedin “rahmetullahi aleyh” (Müsned) kitâbında bildirilen hadîs-i şerîfte, (Ümmetimden, büyük günâh işleyenlere şefâat edeceğim) buyurulmakdadır.
Deylemî'nin “rahmetullahi aleyh” (Müsned)inde bildirilen hadîs-i şerîfte, (Eshâbıma dil uzatanlardan başka, herkese şefâat edebilirim) buyurulmakdadır. Yine Deylemî'nin bildirdiği hadîs-i şerîfte, (Ümmetimden, nefsine zulmedenlere, nefislerine aldananlara şefaat edeceğim) buyurulmaktadır.

Toplam Görüntülenme: 198

Yayın tarihi: Cumartesi, 19 Ekim 2019

Bunları okudunuz mu?